blob: 05789890f64f5ec028612253e62deeb2838b6dd5 [file] [log] [blame]
T104XRDB BOARD
M: Priyanka Jain <Priyanka.Jain@freescale.com>
S: Maintained
F: board/freescale/t104xrdb/
F: include/configs/T104xRDB.h
F: configs/T1040RDB_defconfig
F: configs/T1040RDB_NAND_defconfig
F: configs/T1040RDB_SPIFLASH_defconfig
F: configs/T1040D4RDB_defconfig
F: configs/T1040D4RDB_NAND_defconfig
F: configs/T1040D4RDB_SPIFLASH_defconfig
F: configs/T1042RDB_defconfig
F: configs/T1042D4RDB_defconfig
F: configs/T1042D4RDB_NAND_defconfig
F: configs/T1042D4RDB_SPIFLASH_defconfig
F: configs/T1042RDB_PI_defconfig
F: configs/T1042RDB_PI_NAND_defconfig
F: configs/T1042RDB_PI_SPIFLASH_defconfig
T1040RDB_SDCARD BOARD
#M: -
S: Maintained
F: configs/T1040RDB_SDCARD_defconfig
F: configs/T1040D4RDB_SDCARD_defconfig
F: configs/T1042D4RDB_SDCARD_defconfig
F: configs/T1042RDB_PI_SDCARD_defconfig
T1040RDB_SECURE_BOOT BOARD
M: Ruchika Gupta <ruchika.gupta@nxp.com>
S: Maintained
F: configs/T1040RDB_SECURE_BOOT_defconfig
F: configs/T1040D4RDB_SECURE_BOOT_defconfig
F: configs/T1042RDB_SECURE_BOOT_defconfig
F: configs/T1042D4RDB_SECURE_BOOT_defconfig
M: Sumit Garg <sumit.garg@nxp.com>
S: Maintained
F: configs/T1042RDB_PI_NAND_SECURE_BOOT_defconfig