blob: 759a14605c68487004a2ca790d9e251ca68491ce [file] [log] [blame]
LS2080A BOARD
M: Prabhakar Kushwaha <prabhakar.kushwaha@nxp.com>, Priyanka Jain <priyanka.jain@nxp.com>
S: Maintained
F: board/freescale/ls2080ardb/
F: board/freescale/ls2080a/ls2080ardb.c
F: include/configs/ls2080ardb.h
F: configs/ls2080ardb_defconfig
F: configs/ls2080ardb_nand_defconfig
LS2080A_SECURE_BOOT BOARD
M: Saksham Jain <saksham.jain@nxp.freescale.com>
S: Maintained
F: configs/ls2080ardb_SECURE_BOOT_defconfig