blob: 293a17b818c5ac29f51c86085d307ed9ad36fcf2 [file] [log] [blame]
efi_miniapp_file_image_exit.h
efi_miniapp_file_image_return.h
*.efi
*.so