blob: 64f102b208cf465a587463a230d29c5d42843eae [file] [log] [blame]
# SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
#
# Copyright (C) 2017, Bin Meng <bmeng.cn@gmail.com>
obj-y += nvme-uclass.o nvme.o nvme_show.o