blob: 633c5ed192dae66958d23107404f169a08d63fe8 [file] [log] [blame]
MPC8610HPCD BOARD
M: Prabhakar Kushwaha <prabhakar.kushwaha@nxp.com>
S: Maintained
F: board/freescale/mpc8610hpcd/
F: include/configs/MPC8610HPCD.h
F: configs/MPC8610HPCD_defconfig