blob: 815cffec1b71047b63729e379d6f584a361937cd [file] [log] [blame]
MPC8555CDS BOARD
M: Prabhakar Kushwaha <prabhakar.kushwaha@nxp.com>
S: Maintained
F: board/freescale/mpc8555cds/
F: include/configs/MPC8555CDS.h
F: configs/MPC8555CDS_defconfig
F: configs/MPC8555CDS_legacy_defconfig