blob: 100077608bb30d388bdf2c966ebdb13c09e4f28a [file] [log] [blame]
MPC8541CDS BOARD
M: Prabhakar Kushwaha <prabhakar.kushwaha@nxp.com>
S: Maintained
F: board/freescale/mpc8541cds/
F: include/configs/MPC8541CDS.h
F: configs/MPC8541CDS_defconfig
F: configs/MPC8541CDS_legacy_defconfig