blob: e3d7635476359f60248ebc463687ddcee8532e9c [file] [log] [blame]
LS2080A BOARD
M: Prabhakar Kushwaha <prabhakar.kushwaha@nxp.com>, Priyanka Jain <priyanka.jain@nxp.com>
M: Rajesh Bhagat <rajesh.bhagat@nxp.com>
S: Maintained
F: board/freescale/ls2080aqds/
F: board/freescale/ls2080a/ls2080aqds.c
F: include/configs/ls2080aqds.h
F: configs/ls2080aqds_defconfig
F: configs/ls2080aqds_nand_defconfig
F: configs/ls2080aqds_qspi_defconfig
F: configs/ls2080aqds_sdcard_defconfig
F: configs/ls2088aqds_tfa_defconfig
LS2080A_SECURE_BOOT BOARD
#M: Saksham Jain <saksham.jain@nxp.freescale.com>
S: Orphan (since 2018-05)
F: configs/ls2080aqds_SECURE_BOOT_defconfig