blob: 07c6911ba2d76dd25a2803bc18c76302aefbf195 [file] [log] [blame]
# Polish translation for gstreamer.
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2007-2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 1.5.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-25 22:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-06-10 22:04+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Wypisanie wersji GStreamera"
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Uczynienie wszystkich ostrzeżeń krytycznymi"
msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Wypisanie dostępnych kategorii diagnostyki i zakończenie"
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 9 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Domyślny poziom diagnostyki od 1 (tylko błędy) do 9 (wszystko) lub 0 dla "
"braku wyjścia"
msgid "LEVEL"
msgstr "POZIOM"
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Rozdzielona przecinkami lista par nazwa_kategorii:poziom dla uzyskania "
"określonych poziomów dla poszczególnych kategorii. Przykład: GST_AUTOPLUG:5,"
"GST_ELEMENT_*:3"
msgid "LIST"
msgstr "LISTA"
msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Wyłączenie kolorowanego wyjścia diagnostycznego"
msgid ""
"Changes coloring mode of the debug log. Possible modes: off, on, disable, "
"auto, unix"
msgstr ""
"Zmiana trybu kolorowania logu diagnostycznego. Możliwe tryby: off, on, "
"disable, auto, unix"
msgid "Disable debugging"
msgstr "Wyłączenie diagnostyki"
msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Włączenie szczegółowej diagnostyki wczytywania wtyczek"
msgid "Colon-separated paths containing plugins"
msgstr "Rozdzielone przecinkami ścieżki zawierające wtyczki"
msgid "PATHS"
msgstr "ŚCIEŻKI"
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Rozdzielona przecinkami lista wtyczek do wczesnego wczytania obok listy "
"zapisanej w zmiennej środowiskowej GST_PLUGIN_PATH"
msgid "PLUGINS"
msgstr "WTYCZKI"
msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
msgstr ""
"Wyłączenie przechwytywania błędów ochrony pamięci przy wczytywaniu wtyczek"
msgid "Disable updating the registry"
msgstr "Wyłączenie uaktualniania rejestru"
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
msgstr ""
"Wyłączenie uruchamiania procesu pomocniczego przy przeszukiwaniu rejestru"
msgid "GStreamer Options"
msgstr "Opcje GStreamera"
msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "Pokazanie opcji GStreamera"
msgid "Unknown option"
msgstr "Nieznana opcja"
msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer napotkał ogólny błąd głównej biblioteki."
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"Programiści GStreamera byli zbyt leniwi, aby przypisać temu błędowi kod."
msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: kod nie zaimplementowany."
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
"Błąd GStreamera: zmiana stanu nie powiodła się, a któryś element nie "
"przesłał właściwego komunikatu błędu."
msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: problem z wyrównaniem."
msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: problem z wątkami."
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
msgstr "Błąd GStreamera: problem z negocjacją."
msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: problem ze zdarzeniami."
msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: problem z przemieszczaniem."
msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: problem z możliwościami."
msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: problem ze znacznikami."
msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "W tej instalacji GStreamera brakuje wtyczki."
msgid "GStreamer error: clock problem."
msgstr "Błąd GStreamera: problem z zegarem."
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
"Ta aplikacja próbuje użyć funkcjonalności GStreamera, która została "
"wyłączona."
msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "GStreamer napotkał ogólny błąd biblioteki wspierającej."
msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "Nie udało się zainicjować biblioteki wspierającej."
msgid "Could not close supporting library."
msgstr "Nie udało się zamknąć biblioteki wspierającej."
msgid "Could not configure supporting library."
msgstr "Nie udało się skonfigurować biblioteki wspierającej."
msgid "Encoding error."
msgstr "Błąd kodowania."
msgid "GStreamer encountered a general resource error."
msgstr "GStreamer napotkał ogólny błąd zasobów."
msgid "Resource not found."
msgstr "Nie znaleziono zasobu."
msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Zasób zajęty lub niedostępny."
msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Nie udało się otworzyć zasobu do odczytu."
msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Nie udało się otworzyć zasobu do zapisu."
msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "Nie udało się otworzyć zasobu do odczytu i zapisu."
msgid "Could not close resource."
msgstr "Nie udało się zamknąć zasobu."
msgid "Could not read from resource."
msgstr "Nie udał się odczyt z zasobu."
msgid "Could not write to resource."
msgstr "Nie udał się zapis do zasobu."
msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "Nie udało się przemieszczenie w zasobie."
msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Nie udało się zsynchronizować zasobu."
msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Nie udało się pobrać/ustawić ustawień zasobu."
msgid "No space left on the resource."
msgstr "Brak wolnego miejsca w zasobie."
msgid "Not authorized to access resource."
msgstr "Brak autoryzacji dostępu do zasobu."
msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "GStreamer napotkał ogólny błąd strumieni."
msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
msgstr "Element nie obsługuje tego strumienia. Proszę zgłosić błąd."
msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Nie udało się określić rodzaju strumienia."
msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr "Strumień jest innego rodzaju niż obsługiwane przez ten element."
msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr "Brak kodeka potrafiącego obsłużyć ten rodzaj strumienia."
msgid "Could not decode stream."
msgstr "Nie udało się zdekodować strumienia."
msgid "Could not encode stream."
msgstr "Nie udało się zakodować strumienia."
msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "Nie udało się rozpleść strumienia."
msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "Nie udało się spleść strumienia."
msgid "The stream is in the wrong format."
msgstr "Strumień ma niewłaściwy format."
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
msgstr "Strumień jest zaszyfrowany, a odszyfrowywanie nie jest obsługiwane."
msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
"Strumień jest zaszyfrowany i nie może być odszyfrowany z powodu braku "
"pasującego klucza."
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Brak komunikatu błędu dla domeny %s."
#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr "Brak standardowego komunikatu o błędzie dla domeny %s i kodu %d."
msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
msgstr "Wybrany zegar nie może być używany w potoku."
#, c-format
msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
msgstr "Błąd zapisu pamięci podręcznej rejestru do %s: %s"
msgid "title"
msgstr "tytuł"
msgid "commonly used title"
msgstr "powszechnie używany tytuł"
msgid "title sortname"
msgstr "tytuł do sortowania"
msgid "commonly used title for sorting purposes"
msgstr "powszechnie używany tytuł na potrzeby sortowania"
msgid "artist"
msgstr "artysta"
msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "osoba lub osoby odpowiedzialne za nagranie"
msgid "artist sortname"
msgstr "artysta do sortowania"
msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
msgstr "osoba lub osoby odpowiedzialne za nagranie - na potrzeby sortowania"
msgid "album"
msgstr "album"
msgid "album containing this data"
msgstr "album zawierający te dane"
msgid "album sortname"
msgstr "album do sortowania"
msgid "album containing this data for sorting purposes"
msgstr "album zawierający te dane - na potrzeby sortowania"
msgid "album artist"
msgstr "artysta dla albumu"
msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
msgstr "Artysta dla całego albumu w postaci do wyświetlania"
msgid "album artist sortname"
msgstr "artysta do sortowania"
msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
msgstr "Artysta dla całego albumu w postaci do sortowania"
msgid "date"
msgstr "data"
msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
msgstr "data utworzenia tych danych (jako struktura GDate)"
msgid "datetime"
msgstr "data/czas"
msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
msgstr "data i czas utworzenia tych danych (jako struktura GstDateTime)"
msgid "genre"
msgstr "gatunek"
msgid "genre this data belongs to"
msgstr "gatunek do którego należą te dane"
msgid "comment"
msgstr "komentarz"
msgid "free text commenting the data"
msgstr "dowolny tekst komentujący te dane"
msgid "extended comment"
msgstr "rozszerzony komentarz"
msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
msgstr ""
"dowolny tekst komentujący dane w postaci klucz=wartość lub "
"klucz[język]=komentarz"
msgid "track number"
msgstr "numer ścieżki"
msgid "track number inside a collection"
msgstr "numer ścieżki wewnątrz zbioru"
msgid "track count"
msgstr "liczba ścieżek"
msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr "liczba ścieżek wewnątrz zbioru obejmujących tę ścieżkę"
msgid "disc number"
msgstr "numer płyty"
msgid "disc number inside a collection"
msgstr "numer płyty wewnątrz kolekcji"
msgid "disc count"
msgstr "liczba płyt"
msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
msgstr "liczba płyt wewnątrz kolekcji obejmujących tę ścieżkę"
msgid "location"
msgstr "położenie"
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
"Pochodzenie utworu jako URI (położenie, gdzie trzymany jest oryginał pliku "
"lub strumienia)"
msgid "homepage"
msgstr "strona domowa"
msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
msgstr "Strona domowa tego utworu (artysty lub filmu)"
msgid "description"
msgstr "opis"
msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "krótki tekst opisujący treść danych"
msgid "version"
msgstr "wersja"
msgid "version of this data"
msgstr "wersja tych danych"
msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"
msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
msgstr ""
"Intenational Standard Recording Code (międzynarodowy kod nagrania) - p. "
"http://www.ifpi.org/isrc/"
msgid "organization"
msgstr "organizacja"
msgid "copyright"
msgstr "prawa autorskie"
msgid "copyright notice of the data"
msgstr "informacja o prawach autorskich do tych danych"
msgid "copyright uri"
msgstr "URI praw autorskich"
msgid "URI to the copyright notice of the data"
msgstr "URI do informacji o prawach autorskich do tych danych"
msgid "encoded by"
msgstr "kodujący"
msgid "name of the encoding person or organization"
msgstr "nazwa osoby lub organizacji kodującej nagranie"
msgid "contact"
msgstr "kontakt"
msgid "contact information"
msgstr "informacje kontaktowe"
msgid "license"
msgstr "licencja"
msgid "license of data"
msgstr "licencja danych"
msgid "license uri"
msgstr "URI licencji"
msgid "URI to the license of the data"
msgstr "URI do licencji danych"
msgid "performer"
msgstr "wykonawca"
msgid "person(s) performing"
msgstr "osoba lub osoby wykonujące"
msgid "composer"
msgstr "kompozytor"
msgid "person(s) who composed the recording"
msgstr "osoba lub osoby, które skomponowały to nagranie"
msgid "duration"
msgstr "czas trwania"
msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "długość w jednostkach czasu GStreamera (nanosekundach)"
msgid "codec"
msgstr "kodek"
msgid "codec the data is stored in"
msgstr "kodek użyty do zapisu danych"
msgid "video codec"
msgstr "kodek obrazu"
msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "kodek użyty do zapisu danych obrazu"
msgid "audio codec"
msgstr "kodek dźwięku"
msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "kodek użyty do zapisu danych dźwięku"
msgid "subtitle codec"
msgstr "kodek napisów"
msgid "codec the subtitle data is stored in"
msgstr "kodek użyty do zapisu danych napisów"
msgid "container format"
msgstr "format kontenera"
msgid "container format the data is stored in"
msgstr "format kontenera użytego do zapisu danych"
msgid "bitrate"
msgstr "prędkość bitowa"
msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr "dokładna lub średnia prędkość w bitach na sekundę"
msgid "nominal bitrate"
msgstr "nominalna prędkość bitowa"
msgid "nominal bitrate in bits/s"
msgstr "nominalna prędkość w bitach na sekundę"
msgid "minimum bitrate"
msgstr "minimalna prędkość bitowa"
msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "minimalna prędkość w bitach na sekundę"
msgid "maximum bitrate"
msgstr "maksymalna prędkość bitowa"
msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "maksymalna prędkość w bitach na sekundę"
msgid "encoder"
msgstr "koder"
msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "koder użyty do zakodowania tego strumienia"
msgid "encoder version"
msgstr "wersja kodera"
msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "wersja kodera użyta do zakodowania tego strumienia"
msgid "serial"
msgstr "numer seryjny"
msgid "serial number of track"
msgstr "numer seryjny ścieżki"
msgid "replaygain track gain"
msgstr "osiągi odtwarzania ścieżki"
msgid "track gain in db"
msgstr "osiągi ścieżki w db"
msgid "replaygain track peak"
msgstr "szczyt odtwarzania ścieżki"
msgid "peak of the track"
msgstr "szczyt ścieżki"
msgid "replaygain album gain"
msgstr "osiągi odtwarzania albumu"
msgid "album gain in db"
msgstr "osiągi albumu w db"
msgid "replaygain album peak"
msgstr "szczyt odtwarzania albumu"
msgid "peak of the album"
msgstr "szczyt albumu"
msgid "replaygain reference level"
msgstr "poziom odniesienia osiągów"
msgid "reference level of track and album gain values"
msgstr "poziom odniesienia wartości osiągów ścieżki i albumu"
msgid "language code"
msgstr "kod języka"
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
msgstr "kod języka dla tego strumienia, zgodny z ISO-639-1 lub ISO-639-2"
msgid "language name"
msgstr "nazwa języka"
msgid "freeform name of the language this stream is in"
msgstr "tekstowa nazwa języka, w jakim jest ten strumień"
msgid "image"
msgstr "obrazek"
msgid "image related to this stream"
msgstr "obrazek związany z tym strumieniem"
#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
msgid "preview image"
msgstr "podgląd obrazka"
msgid "preview image related to this stream"
msgstr "podgląd obrazka związanego z tym strumieniem"
msgid "attachment"
msgstr "załącznik"
msgid "file attached to this stream"
msgstr "plik załączony do tego strumienia"
msgid "beats per minute"
msgstr "uderzenia na minutę"
msgid "number of beats per minute in audio"
msgstr "liczba uderzeń na minutę w dźwięku"
msgid "keywords"
msgstr "słowa kluczowe"
msgid "comma separated keywords describing the content"
msgstr "oddzielone przecinkami słowa kluczowe opisujące treść"
msgid "geo location name"
msgstr "nazwa położenia geograficznego"
msgid ""
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
"produced"
msgstr ""
"czytelny dla człowieka opis miejsca, gdzie utwór został nagrany lub "
"wyprodukowany"
msgid "geo location latitude"
msgstr "szerokość geograficzna"
msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
"szerokość geograficzna miejsca, gdzie utwór został nagrany lub wyprodukowany "
"wyrażona w stopniach zgodnie z WSG84 (0 dla równika, wartości ujemne dla "
"szerokości południowych)"
msgid "geo location longitude"
msgstr "długość geograficzna"
msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK, "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
"długość geograficzna miejsca, gdzie utwór został nagrany lub wyprodukowany "
"wyrażona w stopniach zgodnie z WSG84 (0 dla pierwszego południka w Greenwich/"
"UK, wartości ujemne dla długości zachodnich)"
msgid "geo location elevation"
msgstr "wysokość n.p.m."
msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
"wysokość miejsca, gdzie utwór został nagrany lub wyprodukowany wyrażona w "
"metrach zgodnie z WSG84 (0 to średni poziom morza)"
msgid "geo location country"
msgstr "kraj lokalizacji"
msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
msgstr ""
"kraj (nazwa angielska), w którym utwór został nagrany lub wyprodukowany"
msgid "geo location city"
msgstr "miasto lokalizacji"
msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
msgstr ""
"miejscowość (nazwa angielska), w której utwór został nagrany lub "
"wyprodukowany"
msgid "geo location sublocation"
msgstr "część miejscowości lokalizacji"
msgid ""
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
"the neighborhood)"
msgstr ""
"miejsce wewnątrz miejscowości, w którym utwór został nagrany lub "
"wyprodukowany (np. dzielnica)"
msgid "geo location horizontal error"
msgstr "błąd poziomego położenia geograficznego"
msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
msgstr "spodziewany błąd oszacowania położenia poziomego (w metrach)"
msgid "geo location movement speed"
msgstr "prędkość zmiany położenia geograficznego"
msgid ""
"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
msgstr "prędkość ruchu urządzenia nagrywającego w trakcie nagrania (m/s)"
msgid "geo location movement direction"
msgstr "kierunek zmiany położenia geograficznego"
msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
"określenie kierunku ruchu urządzenia nagrywającego w stopniach (w notacji "
"zmiennoprzecinkowej); 0 oznacza geograficzną północ, rośnie zgodnie z ruchem "
"wskazówek zegara"
msgid "geo location capture direction"
msgstr "kierunek geograficzny urządzenia nagrywającego"
msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing a media. "
"It is represented as degrees in floating point representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
"określenie kierunku, w jakim było skierowane urządzenie nagrywające w "
"trakcie nagrania - w stopniach, w notacji zmiennoprzecinkowej; 0 oznacza "
"geograficzną północ, rośnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara"
#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
msgid "show name"
msgstr "nazwa widowiska"
msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
msgstr ""
"Nazwa widowiska telewizyjnego/podcastu/serialu, z którego pochodzi utwór"
#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
msgid "show sortname"
msgstr "nazwa widowiska do sortowania"
msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr "Nazwa widowiska telewizyjnego/podcastu/serialu na potrzeby sortowania"
msgid "episode number"
msgstr "numer odcinka"
msgid "The episode number in the season the media is part of"
msgstr "Numer odcinka w sezonie, z którego pochodzi utwór"
msgid "season number"
msgstr "numer sezonu"
msgid "The season number of the show the media is part of"
msgstr "Numer sezonu widowiska, z którego pochodzi utwór"
msgid "lyrics"
msgstr "tekst"
msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
msgstr "Tekst utworu, używany najczęściej dla piosenek"
msgid "composer sortname"
msgstr "nazwa kompozytora do sortowania"
msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
msgstr "osoba lub osoby, które skomponowały nagranie - na potrzeby sortowania"
msgid "grouping"
msgstr "grupowanie"
msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
"Grupowanie powiązanych utworów rozciągające się na wiele ścieżek, jak różne "
"części koncertu; jest to poziom wyższy niż ścieżka, a niższy niż album"
msgid "user rating"
msgstr "ocena użytkownika"
msgid ""
"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
"this media"
msgstr ""
"Ocena przypisana przez użytkownika. Im wyższa, tym bardziej użytkownik lubi "
"utwór"
msgid "device manufacturer"
msgstr "producent urządzenia"
msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
msgstr "Producent urządzenia użytego do utworzenia tego nagrania"
msgid "device model"
msgstr "model urządzenia"
msgid "Model of the device used to create this media"
msgstr "Model urządzenia użytego do utworzenia tego nagrania"
msgid "application name"
msgstr "nazwa aplikacji"
msgid "Application used to create the media"
msgstr "Aplikacja użyta do utworzenia tego nagrania"
msgid "application data"
msgstr "dane aplikacji"
msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
msgstr "Dowolne dane aplikacji zserializowane w nagraniu"
msgid "image orientation"
msgstr "orientacja obrazu"
msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
msgstr ""
"W jaki sposób obraz powinien być obrócony lub odbity przed wyświetleniem"
msgid "publisher"
msgstr "wydawca"
msgid "Name of the label or publisher"
msgstr "Nazwa wytwórni lub wydawcy"
msgid "interpreted-by"
msgstr "interpretacja"
msgid "Information about the people behind a remix and similar interpretations"
msgstr ""
"Informacja o osobach odpowiedzialnych za remix lub podobne interpretacje"
msgid "midi-base-note"
msgstr "dźwięk-podstawowy-midi"
msgid "Midi note number of the audio track."
msgstr "Numer dźwięku MIDI ścieżki dźwiękowej."
msgid ", "
msgstr ", "
#, c-format
msgid "No URI handler for the %s protocol found"
msgstr "Nie znaleziono sposobu obsługi URI dla protokołu %s"
#, c-format
msgid "URI scheme '%s' not supported"
msgstr "Schemat URI '%s' nie jest obsługiwany"
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "BŁĄD: od elementu %s: %s\n"
#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Dodatkowe informacje diagnostyczne:\n"
"%s\n"
#, c-format
msgid "link has no source [sink=%s@%p]"
msgstr "dowiązanie nie ma źródła [cel=%s@%p]"
#, c-format
msgid "link has no sink [source=%s@%p]"
msgstr "dowiązanie nie ma celu [źródło=%s@%p]"
#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "brak właściwości \"%s\" w elemencie \"%s\""
#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr "nie udało się ustawić właściwości \"%s\" w elemencie \"%s\" na \"%s\""
#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "nie udało się dowiązać %s do %s"
#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "brak elementu \"%s\""
#, c-format
msgid "unexpected reference \"%s\" - ignoring"
msgstr "nieoczekiwane odniesienie \"%s\" - zignorowano"
#, c-format
msgid "unexpected pad-reference \"%s\" - ignoring"
msgstr "nieoczekiwane odniesienie dopełniające \"%s\" - zignorowano"
#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
msgstr "nie udało się przeanalizować możliwości \"%s\""
#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
msgstr "brak elementu osadzającego dla URI \"%s\""
#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr "brak elementu źródłowego dla URI \"%s\""
msgid "syntax error"
msgstr "błąd składni"
msgid "bin"
msgstr "kontener"
#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "podano pusty kontener \"%s\", nie jest to dozwolone"
#, c-format
msgid "no bin \"%s\", unpacking elements"
msgstr "brak kontenera \"%s\", rozpakowywanie elementów"
msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "pusty potok nie jest dozwolony"
msgid "A lot of buffers are being dropped."
msgstr "Wiele buforów zostało zgubionych."
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Wewnętrzny problem przepływu danych."
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Wewnętrzny błąd strumienia danych."
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Wewnętrzny błąd przepływu danych."
msgid "Internal clock error."
msgstr "Wewnętrzny błąd zegara."
msgid "Failed to map buffer."
msgstr "Nie udało się odwzorować bufora."
msgid "Filter caps"
msgstr "Filtrowanie możliwości"
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
"Ograniczenie możliwych dozwolonych możliwości (NULL oznacza WSZYSTKIE). "
"Ustawienie tej właściwości odwołuje się do przekazanego obiektu GstCaps."
msgid "Caps Change Mode"
msgstr "Tryb zmiany możliwości"
msgid "Filter caps change behaviour"
msgstr "Filtrowanie zachowania zmiany możliwości"
msgid "No Temp directory specified."
msgstr "Nie podano katalogu tymczasowego."
#, c-format
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
msgstr "Nie udało się utworzyć pliku tymczasowego \"%s\"."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Nie udało się otworzyć pliku \"%s\" do odczytu."
msgid "Error while writing to download file."
msgstr "Błąd podczas zapisu do ściąganego pluku."
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Nie podano nazwy pliku do zapisu."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Nie udało się otworzyć pliku \"%s\" do zapisu."
#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Błąd podczas zamykania pliku \"%s\"."
#, c-format
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
msgstr "Błąd podczas przemieszczania w pliku \"%s\"."
#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Błąd podczas zapisu do pliku \"%s\"."
msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Nie podano nazwy pliku do odczytu."
#, c-format
msgid "Could not get info on \"%s\"."
msgstr "Nie udało się uzyskać informacji o \"%s\"."
#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "\"%s\" jest katalogiem."
#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "Plik \"%s\" jest gniazdem."
msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Niepowodzenie po iteracjach jak żądano."
msgid "caps"
msgstr "możliwości"
msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "wykryte możliwości w strumieniu"
msgid "minimum"
msgstr "minimum"
msgid "force caps"
msgstr "wymuszenie możliwości"
msgid "force caps without doing a typefind"
msgstr "wymuszenie możliwości bez sprawdzania"
msgid "Stream contains not enough data."
msgstr "Strumień nie zawiera wystarczająco dużo danych."
msgid "Stream contains no data."
msgstr "Strumień nie zawiera danych."
msgid "Implemented Interfaces:\n"
msgstr "Zaimplementowane interfejsy:\n"
msgid "readable"
msgstr "odczyt"
msgid "writable"
msgstr "zapis"
msgid "deprecated"
msgstr "przestarzałe"
msgid "controllable"
msgstr "sterowanie"
msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
msgstr "możliwa zmiana w stanie NULL, GOTOWOŚĆ, PAUZOWANIE lub ODTWARZANIE"
msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
msgstr "możliwa zmiana tylko w stanie NULL, GOTOWOŚĆ lub PAUZOWANIE"
msgid "changeable only in NULL or READY state"
msgstr "możliwa zmiana tylko w stanie NULL lub GOTOWOŚĆ"
msgid "Blacklisted files:"
msgstr "Pliki wykluczone:"
msgid "Total count: "
msgstr "Całkowita liczba: "
#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
msgstr[0] "%d plik wykluczony"
msgstr[1] "%d pliki wykluczone"
msgstr[2] "%d plików wykluczonych"
#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
msgstr[0] "%d wtyczka"
msgstr[1] "%d wtyczki"
msgstr[2] "%d wtyczek"
#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
msgstr[0] "%d wpis wykluczony"
msgstr[1] "%d wpisy wykluczone"
msgstr[2] "%d wpisów wykluczonych"
#, c-format
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
msgstr[0] "%d cecha"
msgstr[1] "%d cechy"
msgstr[2] "%d cech"
msgid "Print all elements"
msgstr "Wypisanie wszystkich elementów"
msgid "Print list of blacklisted files"
msgstr "Wypisanie listy plików wykluczonych"
msgid ""
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
"plugins provide.\n"
" Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
msgstr ""
"Wypisanie nadającej się do przetworzenia przez maszynę listy cech "
"dostarczanych przez określoną wtyczkę.\n"
" Przydatne w połączeniu z zewnętrznymi "
"automatycznymi mechanizmami instalacji wtyczek"
msgid "List the plugin contents"
msgstr "Wypisanie zawartości wtyczek"
msgid "Check if the specified element or plugin exists"
msgstr "Sprawdzenie, czy podany element lub wtyczka istnieje"
msgid ""
"When checking if an element or plugin exists, also check that its version is "
"at least the version specified"
msgstr ""
"Przy sprawdzaniu istnienia elementu lub wtyczki, sprawdzanie także czy "
"wersja jest co najmniej podaną"
msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
msgstr ""
"Wypisanie obsługiwanych schematów URI wraz z implementującymi je elementami"
#, c-format
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
msgstr "Nie udało się wczytać pliku wtyczki: %s\n"
#, c-format
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
msgstr "Nie ma takiego elementu lub wtyczki '%s'\n"
msgid "Index statistics"
msgstr "Statystyki indeksu"
#, c-format
msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
msgstr "Odebrano komunikat #%u od elementu \"%s\" (%s): "
#, c-format
msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
msgstr "Odebrano komunikat #%u od pola \"%s:%s\" (%s): "
#, c-format
msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
msgstr "Odebrano komunikat #%u od obiektu \"%s\" (%s): "
#, c-format
msgid "Got message #%u (%s): "
msgstr "Odebrano komunikat #%u (%s): "
#, c-format
msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
msgstr "Otrzymano EOS od elementu \"%s\".\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by element \"%s\".\n"
msgstr "ZNACZNIK : znaleziony przez element \"%s\".\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by pad \"%s:%s\".\n"
msgstr "ZNACZNIK : znaleziony przez pole \"%s:%s\".\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by object \"%s\".\n"
msgstr "ZNACZNIK : znaleziony przez obiekt \"%s\".\n"
msgid "FOUND TAG\n"
msgstr "ZNACZNIK\n"
#, c-format
msgid "FOUND TOC : found by element \"%s\".\n"
msgstr "SPIS TREŚCI : znaleziony przez element \"%s\".\n"
#, c-format
msgid "FOUND TOC : found by object \"%s\".\n"
msgstr "SPIS TREŚCI : znaleziony przez obiekt \"%s\".\n"
msgid "FOUND TOC\n"
msgstr "SPIS TREŚCI\n"
#, c-format
msgid ""
"INFO:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"INFORMACJA:\n"
"%s\n"
#, c-format
msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
msgstr "UWAGA: od elementu %s: %s\n"
msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
msgstr "Przewinięto, czekanie na zakończenie buforowania...\n"
msgid "Prerolled, waiting for progress to finish...\n"
msgstr "Przewinięto, czekanie na zakończenie postępu...\n"
msgid "buffering..."
msgstr "buforowanie..."
msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Buforowanie zakończone, ustawianie potoku na ODTWARZANIE...\n"
msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Buforowanie, ustawianie potoku na PAUZOWANIE...\n"
msgid "Redistribute latency...\n"
msgstr "Rozprzestrzenianie opóźnień...\n"
#, c-format
msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
msgstr "Ustawianie stanu na %s zgodnie z wymaganiem %s...\n"
msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
msgstr "Przerwanie: Zatrzymywanie potoku...\n"
#, c-format
msgid "Progress: (%s) %s\n"
msgstr "Postęp: (%s) %s\n"
#, c-format
msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "Brak elementu: %s\n"
#, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "Otrzymano kontekst od elementu '%s': %s=%s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Wypisanie znaczników (znanych także jako metadane)"
msgid "Output TOC (chapters and editions)"
msgstr "Wypisanie spisu treści (rozdziałów i wydań)"
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Wypisywanie informacji o stanie i powiadomień właściwości"
msgid "Do not print any progress information"
msgstr "Nie wypisywanie żadnej informacji o postępie"
msgid "Output messages"
msgstr "Wypisywanie komunikatów"
msgid ""
"Do not output status information for the specified property if verbose "
"output is enabled (can be used multiple times)"
msgstr ""
msgid "PROPERTY-NAME"
msgstr ""
msgid "Do not install a fault handler"
msgstr "Nie instalowanie obsługi błędów"
msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
msgstr "Wymuszanie EOS na źródłach przed zamknięciem potoku"
msgid "Gather and print index statistics"
msgstr "Zebranie i wypisanie statystyk indeksu"
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
msgstr "BŁĄD: nie udało się skonstruować potoku: %s.\n"
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
msgstr "BŁĄD: nie udało się skonstruować potoku.\n"
#, c-format
msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
msgstr "UWAGA: błędny potok: %s\n"
msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
msgstr "BŁĄD: nie znaleziono elementu 'pipeline'.\n"
msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Ustawianie potoku na PAUZOWANIE...\n"
msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
msgstr "BŁĄD: potok odmawia pauzowania.\n"
msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
msgstr "Potok jest na żywo i nie wymaga PRZEWINIĘCIA...\n"
msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
msgstr "Potok jest PRZEWIJANY...\n"
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
msgstr "BŁĄD: potok odmawia przewinięcia.\n"
msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
msgstr "Potok jest PRZEWINIĘTY...\n"
msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Ustawianie potoku na ODTWARZANIE...\n"
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
msgstr "BŁĄD: potok odmawia odtwarzania.\n"
msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
msgstr "Włączony EOS przy wyłączaniu - wymuszanie EOS w potoku\n"
msgid "EOS on shutdown enabled -- waiting for EOS after Error\n"
msgstr "Włączony EOS przy wyłączaniu - oczekiwanie na EOS po błędzie\n"
msgid "Waiting for EOS...\n"
msgstr "Oczekiwanie na EOS...\n"
msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
msgstr "Otrzymano EOS - zatrzymywanie potoku...\n"
msgid "Interrupt while waiting for EOS - stopping pipeline...\n"
msgstr "Przerwanie podczas oczekiwania na EOS - zatrzymywanie potoku...\n"
msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
msgstr "Wystąpił błąd w trakcie oczekiwania na EOS\n"
msgid "Execution ended after %"
msgstr "Wykonywanie zakończone po %"
msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
msgstr "Ustawianie potoku na GOTOWOŚĆ...\n"
msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
msgstr "Ustawianie potoku na NULL...\n"
msgid "Freeing pipeline ...\n"
msgstr "Zwalnianie potoku...\n"
#~ msgid "Do not output status information of TYPE"
#~ msgstr "Nie wypisywanie informacji o stanie tego RODZAJU"
#~ msgid "TYPE1,TYPE2,..."
#~ msgstr "RODZAJ1,RODZAJ2,..."