blob: c73205ec002aeb0119817e40e4b996f08445a279 [file] [log] [blame]
# Czech translation of gst-plugins-bad.
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009 the author(s) of gst-plugins-bad.
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
# This file is put in the public domain.
#
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.5.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-24 22:59+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-06-17 14:19+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
msgid "format wasn't negotiated before get function"
msgstr "formát nebyl vyjednán před získáním funkce"
msgid "default GStreamer sound events audiosink"
msgstr "výchozí zvukový cíl GStreamer pro zvukové události"
msgid ""
"GStreamer can play audio using any number of output elements. Some possible "
"choices are osssink, pulsesink and alsasink. The audiosink can be a partial "
"pipeline instead of just one element."
msgstr ""
"GStreamer umí přehrávat zvuk pomocí mnoha výstupních prvků. Možné volby jsou "
"osssink, pulsesink a alsasink. Zvukovým cílem může být namísto jednoho "
"elementu i částečná roura."
msgid "description for default GStreamer sound events audiosink"
msgstr "popis výchozího zvukového cíle pro zvukové události GStreamer"
msgid "Describes the selected audiosink element."
msgstr "Popisuje vybraný element sloužící jako cíl pro zvuk."
msgid "default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
msgstr "výchozí zvukový cíl GStreamer pro hlasové konference a videokonference"
msgid ""
"description for default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
msgstr ""
"popis výchozího zvukového cíle GStreamer pro hlasové konference a "
"videokonference"
msgid "default GStreamer audiosink for Music and Movies"
msgstr "výchozí zvukový cíl GStreamer pro hudbu a filmy"
msgid "description for default GStreamer audiosink for Music and Movies"
msgstr "popis výchozího zvukového cíle GStreamer pro hudbu a filmy"
msgid "default GStreamer videosink"
msgstr "výchozí cíl videa GStreamer"
msgid ""
"GStreamer can play video using any number of output elements. Some possible "
"choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. The videosink "
"can be a partial pipeline instead of just one element."
msgstr ""
"GStreamer umí přehrávat video pomocí mnoha výstupních prvků. Možné volby "
"jsou xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink a aasink. Cílem videa může být "
"namísto právě jednoho elementu i částečná roura."
msgid "description for default GStreamer videosink"
msgstr "popis výchozího cíle videa GStreamer"
msgid "Describes the selected videosink element."
msgstr "Popisuje vybraný element sloužící jako cíl pro video."
msgid "default GStreamer audiosrc"
msgstr "výchozí zdroj zvuku GStreamer"
msgid ""
"GStreamer can record audio using any number of input elements. Some possible "
"choices are osssrc, pulsesrc and alsasrc. The audio source can be a partial "
"pipeline instead of just one element."
msgstr ""
"GStreamer umí nahrávat zvuk pomocí mnoha vstupních prvků. Možné volby jsou "
"osssrc, pulsesrc a alsasrc. Zvukovým zdrojem může být namísto právě jednoho "
"elementu i částečná roura."
msgid "description for default GStreamer audiosrc"
msgstr "popis pro výchozí zdroj zvuku GStreamer"
msgid "Describes the selected audiosrc element."
msgstr "Popisuje vybraný element sloužící jako zdroj zvuku."
msgid "default GStreamer videosrc"
msgstr "výchozí zdroj videa GStreamer"
msgid ""
"GStreamer can record video from any number of input elements. Some possible "
"choices are v4lsrc, v4l2src and videotestsrc. The video source can be a "
"partial pipeline instead of just one element."
msgstr ""
"GStreamer umí nahrávat video pomocí mnoha vstupních prvků. Možné volby jsou "
"v4lsrc, v4l2src a videotestsrc. Zdrojem videa může být namísto právě jednoho "
"elementu i částečná roura."
msgid "description for default GStreamer videosrc"
msgstr "popis pro výchozí zdroj videa GStreamer"
msgid "Describes the selected videosrc element."
msgstr "Popisuje vybraný element sloužící jako zdroj videa."
msgid "default GStreamer visualization"
msgstr "výchozí vizualizace GStreamer"
msgid ""
"GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio "
"streams in video frames. Some possible choices are goom, goom2k1 and "
"synaesthesia. The visualization plugin can be a partial pipeline instead of "
"just one element."
msgstr ""
"GStreamer umí do roury vložit vizualizační zásuvný modul, aby prováděl změny "
"zvukových proudů ve snímcích videa. Možné volby jsou goom, goom2k1 a "
"synaesthesia. Vizualizačním zásuvným modulem může být namísto právě jednoho "
"elementu i částečná roura."
msgid "description for default GStreamer visualization"
msgstr "popis pro výchozí vizualizaci GStreamer"
msgid "Describes the selected visualization element."
msgstr "Popisuje vybraný vizualizační element."
msgid "OpenCV failed to load template image"
msgstr "OpenCV selhalo při načítání obrazu šablony"
msgid "Could not read title information for DVD."
msgstr "Nezdařilo se přečtení informací o titulu DVD."
#, c-format
msgid "Failed to open DVD device '%s'."
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení DVD „%s“."
msgid "Failed to set PGC based seeking."
msgstr "Nezdařilo se nastavení hledání založeného na PGC."
msgid ""
"Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD "
"decryption library is not installed."
msgstr ""
"Nezdařilo se čtení DVD. Může to být tím, že je DVD šifrováno a knihovna pro "
"dešifrování DVD není nainstalována."
msgid "Could not read DVD."
msgstr "Nezdařilo se čtení DVD."
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Tento soubor neobsahuje žádný proud, který by šel přehrát."
msgid "Could not open sndfile stream for reading."
msgstr "Nezdařilo se otevření proudu zvukového souboru ke čtení."
msgid "Could not establish connection to sndio"
msgstr "Nelze ustanovit spojení se sndio"
msgid "Failed to query sndio capabilities"
msgstr "Selhalo dotázání sndio na podporované funkce"
msgid "Could not configure sndio"
msgstr "Nelze nastavit sndio"
msgid "Could not start sndio"
msgstr "Nelze spustit sndio"
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Vnitřní chyba datového toku."
msgid "Generated file has a larger preroll time than its streams duration"
msgstr ""
"Vygenerovaný soubor má delší čas videa vloženého před začátek (preroll) než "
"je délka celého jeho proudu"
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Schází prvek „%s“ – zkontrolujte svoji instalaci systému GStreamer."
msgid "File location is set to NULL, please set it to a valid filename"
msgstr ""
"Umístění souboru je nastavené prázdné, nastavte jej prosím na platný název "
"souboru"
msgid "Digitalzoom element cound't be created"
msgstr "Nelze vytvořit prvek digitalzoom"
msgid "Subpicture format was not configured before data flow"
msgstr "Formát podřízeného obrázku nebyl nastaven před datovým tokem"
msgid "Failed to get fragment URL."
msgstr "Selhalo získání adresy URL fragmentu."
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Chyba proudu vnitřních dat."
msgid "Couldn't download fragments"
msgstr "Nelze stáhnout fragmenty"
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "K zápisu nebyl zadán žádný název souboru."
#, c-format
msgid "Given file name \"%s\" can't be converted to local file name encoding."
msgstr ""
"Zadaný název souboru „%s“ nelze převést do kódování místních názvů souborů."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Nezdařilo se otevření souboru „%s“ k zápisu."
#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Zařízení „%s“ neexistuje."
#, c-format
msgid "Could not open frontend device \"%s\"."
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení rozhraní „%s“."
#, c-format
msgid "Could not get settings from frontend device \"%s\"."
msgstr "Ze zařízení rozhraní „%s“ se nezdařilo získat nastavení."
#, c-format
msgid "Cannot enumerate delivery systems from frontend device \"%s\"."
msgstr ""
"Ze zařízení rozhraní „%s“ se nezdařilo vytvořit seznam doručovacích systémů."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Nezdařilo se otevření souboru „%s“ ke čtení."
msgid "Couldn't find DVB channel configuration file"
msgstr "Nelze najít soubor s nastavením kanálů DVB"
#, c-format
msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s"
msgstr "Nelze načíst soubor s nastavením kanálu DVB: %s"
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr "Soubor s nastavením kanálů DVB neobsahuje žádné kanály"
#, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s"
msgstr "Nelze najít podrobnosti ke kanálu DVB %s"