blob: 24623f228510bd6d46cfd18803de79ca8fc1588d [file] [log] [blame]
obj-$(CONFIG_SCSI_HISI_SAS) += hisi_sas_main.o
obj-$(CONFIG_SCSI_HISI_SAS) += hisi_sas_v1_hw.o hisi_sas_v2_hw.o
obj-$(CONFIG_SCSI_HISI_SAS_PCI) += hisi_sas_v3_hw.o