blob: bb4a0fbcf271f2babb297c50c3bf2cba555587ba [file] [log] [blame]
# Vietnamese Translation for GST Plugins Good.
# Bản dịch tiếng Việt dành cho GST Plugins Good.
# Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2010.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012-2014, 2015, 2016, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.12.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:05+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-05 06:52+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: vi\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Language-Team-Website: <http://translationproject.org/team/vi.html>\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: ext/jack/gstjackaudiosink.c:356 ext/jack/gstjackaudiosrc.c:364
msgid "Jack server not found"
msgstr "Không tìm thấy máy phục vụ Jack"
#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:915 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1181
#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1193 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1222
#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1231 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1240
#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1248
msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "Gặp lỗi khi giải mã ảnh JPEG"
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
#: ext/pulse/pulsesink.c:3126
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
msgstr "“%s” bởi “%s”"
#: ext/shout2/gstshout2.c:566
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Không thể kết nối tới máy phục vụ"
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:895
msgid "No URL set."
msgstr "Không có URL nào được đặt."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1270
msgid "Could not resolve server name."
msgstr "Không thể phân giải tên máy phục vụ."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1275
msgid "Could not establish connection to server."
msgstr "Không thể thiết lập kết nối tới máy chủ."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1279
msgid "Secure connection setup failed."
msgstr "Gặp lỗi khi cài đặt kết nối an toàn."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1285
msgid "A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
msgstr "Có lỗi mạng đã xảy ra, hoặc máy chủ đóng kết nối bất ngờ."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1290
msgid "Server sent bad data."
msgstr "Máy chủ gửi dữ liệu sai."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1479
msgid "Server does not support seeking."
msgstr "Máy phục vụ không hỗ trợ di chuyển vị trí đọc."
#: gst/avi/gstavimux.c:1832
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Chưa có dữ liệu âm thanh nhập, hoặc dữ liệu âm thanh nhập không hợp lệ. Vì thế luồng AVI sẽ hỏng."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:698 gst/isomp4/qtdemux.c:702
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Tập tin này không chứa luồng có thể phát."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:748 gst/isomp4/qtdemux.c:6427
#: gst/isomp4/qtdemux.c:6495 gst/isomp4/qtdemux.c:6808
#: gst/isomp4/qtdemux.c:7999
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Tập tin này không hợp lệ nên không thể phát được."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:2859
msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
msgstr "Không thể phát luồng dữ liệu bởi vì nó được mã hóa bằng PlayReady DRM."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:4036 gst/isomp4/qtdemux.c:7551
#: gst/isomp4/qtdemux.c:7558 gst/isomp4/qtdemux.c:8471
#: gst/isomp4/qtdemux.c:8908 gst/isomp4/qtdemux.c:8915
#: gst/isomp4/qtdemux.c:11625
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Tập tin này bị hỏng nên không thể phát."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:4278
msgid "Invalid atom size."
msgstr "Kích thước nguyên tử (atom) không hợp lệ."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:4356
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Tập tin này chưa hoàn thành nên không thể được phát."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:9925
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Ảnh động trong tập tin này có thể không phát đúng."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:11666
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr "Tập tin này chứa quá nhiều luồng nên chỉ phát %d đầu tiên"
#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6355
msgid "No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP extension plugin for Real media streams."
msgstr "Không tìm thấy luồng được hỗ trợ. Người dùng có thể cần phải cài đặt một phần bổ sung RTSP Gstreamer để xử lý luồng nhạc/phim loại Real."
#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6360
msgid "No supported stream was found. You might need to allow more transport protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension plugin."
msgstr "Không tìm thấy luồng dữ liệu được hỗ trợ. Người dùng có thể cần cho phép thêm giao thức truyền, hoặc chưa cài đặt phần bổ sung RTSP Gstreamer đúng."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:493 sys/oss4/oss4-source.c:358
#: sys/oss/gstosssink.c:384
msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
msgstr "Không thể mở thiết bị âm thanh để phát lại. Thiết bị này đang được một ứng dụng khác sử dụng."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:503 sys/oss4/oss4-source.c:368
#: sys/oss/gstosssink.c:391
msgid "Could not open audio device for playback. You don't have permission to open the device."
msgstr "Không thể mở thiết bị âm thanh để phát lại. Bạn không có đủ thẩm quyền để mở thiết bị này."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:514 sys/oss4/oss4-source.c:379
#: sys/oss/gstosssink.c:399
msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Không thể mở thiết bị âm thanh để phát lại."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:523 sys/oss4/oss4-source.c:389
msgid "Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
msgstr "Không thể mở thiết bị âm thanh để phát lại. Phiên bản Hệ thống Âm thanh Mở này không được yếu tố này hỗ trợ."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:646
msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Chức năng phát lại không phải được thiết bị âm thanh này hỗ trợ."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:653
msgid "Audio playback error."
msgstr "Lỗi phát lại âm thanh."
#: sys/oss4/oss4-source.c:503
msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Chức năng thu không phải được thiết bị âm thanh này hỗ trợ."
#: sys/oss4/oss4-source.c:510
msgid "Error recording from audio device."
msgstr "Gặp lỗi khi thu từ thiết bị âm thanh."
#: sys/oss/gstosssrc.c:376
msgid "Could not open audio device for recording. You don't have permission to open the device."
msgstr "Không thể mở thiết bị âm thanh để thu. Bạn không có quyền mở thiết bị này."
#: sys/oss/gstosssrc.c:384
msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Không thể mở thiết bị âm thanh để thu."
#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:149
msgid "CoreAudio device not found"
msgstr "Không tìm thấy thiết bị CoreAudio"
#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:155
msgid "CoreAudio device could not be opened"
msgstr "Không thể mở thiết bị CoreAudio"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:109
msgid "Record Source"
msgstr "Ghi lưu nguồn"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:120
msgid "Microphone"
msgstr "Micrô"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:121
msgid "Line In"
msgstr "Đầu vào"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:122
msgid "Internal CD"
msgstr "CD ở trong"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:123
msgid "SPDIF In"
msgstr "SPDIF Vào"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:124
msgid "AUX 1 In"
msgstr "AUX 1 Vào"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:125
msgid "AUX 2 In"
msgstr "AUX 2 Vào"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:126
msgid "Codec Loopback"
msgstr "Vòng ngược Codec"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:127
msgid "SunVTS Loopback"
msgstr "Vòng ngược SunVTS"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:69
msgid "Volume"
msgstr "Âm lượng"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:70
msgid "Gain"
msgstr "Khuếch đại"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:71
msgid "Monitor"
msgstr "Màn hình"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:72
msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Loa tích hợp"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:73
msgid "Headphone"
msgstr "Tai nghe"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:74
msgid "Line Out"
msgstr "Đầu ra"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:75
msgid "SPDIF Out"
msgstr "SPDIF Ra"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:76
msgid "AUX 1 Out"
msgstr "AUX 1 Ra"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:77
msgid "AUX 2 Out"
msgstr "AUX 2 Ra"
#: sys/v4l2/gstv4l2bufferpool.c:1684
#, c-format
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
msgstr "Gặp lỗi khi đọc %d byte từ thiết bị “%s”."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:1168
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr "Gặp lỗi khi đánh số các định dạng video có thể, mà thiết bị “%s” có thể làm việc cùng"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2889
#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Không thể ánh xạ các bộ đệm từ thiết bị “%s”."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2897
#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
msgstr "Trình điều khiển của thiết bị “%s” không hỗ trợ phương pháp VR %d"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2904
#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
msgstr "Trình điều khiển của thiết bị “%s” không hỗ trợ phương pháp VR đã biết nào."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3578 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3589
#, c-format
msgid "Device '%s' is busy"
msgstr "Thiết bị “%s” đang bận"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3595 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3607
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
msgstr "Thiết bị “%s” không thể chụp tại %dx%d"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3618
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
msgstr "Thiết bị “%s” không thể chụp ở định dạng đã cho"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3631
#, c-format
msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
msgstr "Thiết bị “%s” không hỗ trợ chức năng “non-contiguous planes”"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3642
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Không thể lấy các tham số về thiết bị “%s”."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3650
msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
msgstr "Thiết bị video không chấp nhận cài đặt về tốc độ khung hình mới."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3772
msgid "Video device did not provide output format."
msgstr "Thiết bị video không cung cấp định dạng xuất."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3778
msgid "Video device returned invalid dimensions."
msgstr "Thiết bị video trả và kích thước không hợp lệ."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3786
msgid "Video device uses an unsupported interlacing method."
msgstr "Thiết bị video dùng phương pháp xen kẽ không được hỗ trợ."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3793
msgid "Video device uses an unsupported pixel format."
msgstr "Thiết bị video dùng một định dạng điểm ảnh không được hỗ trợ."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4219
msgid "Failed to configure internal buffer pool."
msgstr "Gặp lỗi khi cấu hình kho đệm nội tại."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4225
msgid "Video device did not suggest any buffer size."
msgstr "Thiết bị video không đưa ra gợi ý nào về bộ đệm."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4240
msgid "No downstream pool to import from."
msgstr "Không có bể dòng dữ liệu tải về để mà nhập vào."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:143
#, c-format
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Gặp lỗi khi lấy các cài đặt từ thiết bị điều chỉnh cộng hưởng %d trên thiết bị “%s”."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:150
#, c-format
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
msgstr "Gặp lỗi khi đọc dung lượng từ thiết bị “%s”."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:157
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a tuner."
msgstr "Thiết bị %s không phải thiết bị điều chỉnh cộng hưởng."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:184
#, c-format
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
msgstr "Gặp lỗi khi lấy đầu vào radio trên thiết bị “%s”."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:207 sys/v4l2/v4l2_calls.c:1073
#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Gặp lỗi khi đặt dữ liệu nhập %d vào thiết bị “%s”."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:241
#, c-format
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
msgstr "Gặp lỗi khi thay đổi trạng thái ngắt tiếng cho thiết bị “%s”."
#: sys/v4l2/gstv4l2sink.c:628
msgid "Failed to allocated required memory."
msgstr "Gặp lỗi khi cấp phát bộ nhớ theo yêu cầu."
#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:525 sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:695
msgid "Failed to allocate required memory."
msgstr "Gặp lỗi khi cấp phát bộ nhớ theo yêu cầu."
#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:143
#, c-format
msgid "Converter on device %s has no supported input format"
msgstr "Bộ chuyển đổi trên thiết bị %s không có định dạng đầu vào được hỗ trợ"
#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:150
#, c-format
msgid "Converter on device %s has no supported output format"
msgstr "Bộ chuyển đổi trên thiết bị %s không có định dạng xuất được hỗ trợ"
#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:141
#, c-format
msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
msgstr "Bộ mã hóa trên thiết bị “%s” không hỗ trợ định dạng đầu vào"
#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:148
#, c-format
msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
msgstr "Bộ giải mã trên thiết bị “%s” không hỗ trợ định dạng đầu ra"
#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:709
msgid "Failed to start decoding thread."
msgstr "Gặp lỗi khi bắt đầu tiến trình giải mã."
#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:716
msgid "Failed to process frame."
msgstr "Gặp lỗi khi xử lý khung."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:94
#, c-format
msgid "Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if it is a v4l1 driver."
msgstr "Gặp lỗi khi lấy khả năng của thiết bị “%s”. Nó không phải là trình điều khiển phiên bản 4l2. Kiểm tra xem nó có phải là trình điều khiển phiên bản 4l1 không."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:158
#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Gặp lỗi khi truy vấn các thuộc tính của đầu vào %d trong thiết bị %s"
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:189
#, c-format
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Gặp lỗi khi lấy các cài đặt của bộ chỉnh cộng hưởng %d trên thiết bị “%s”."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:237
#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Gặp lỗi khi truy vấn chỉ tiêu trên thiết bị “%s”."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:416
#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
msgstr "Gặp lỗi khi lấy các thuộc tính của bộ điều khiển trên thiết bị “%s”."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:610
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Không thể nhận diện thiết bị “%s”."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:617
#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "Không phải là thiết bị “%s”."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:624
#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Không thể mở thiết bị “%s” để đọc và ghi."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:631
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Thiết bị “%s” không phải là thiết bị ghi hình/tiếng."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:639
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a output device."
msgstr "Thiết bị “%s” không phải là thiết bị xuất ra."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:647
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a M2M device."
msgstr "Thiết bị “%s” không phải là thiết bị M2M."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:699
#, c-format
msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
msgstr "Không thể nhân bản thiết bị “%s” để đọc và ghi."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:783
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Gặp lỗi khi đặt chỉ tiêu cho thiết bị “%s”."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:821
#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
msgstr "Gặp lỗi khi lấy tần số hiện thời của thiết bị điều chỉnh cộng hưởng cho thiết bị “%s”."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:863
#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
msgstr "Gặp lỗi khi đặt tần số hiện thời của thiết bị điều chỉnh cộng hưởng cho thiết bị “%s” là %lu Hz."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:897
#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Gặp lỗi khi lấy biên độ tín hiệu cho thiết bị “%s”."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:933
#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
msgstr "Gặp lỗi khi lấy giá trị của bộ điều khiển %d trên thiết bị “%s”."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:968
#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
msgstr "Gặp lỗi khi đặt giá trị %d của bộ điều khiển %d trên thiết bị “%s”."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1048
#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr "Gặp lỗi khi lấy đầu vào hiện thời vào thiết bị “%s”. Có thể là thiết bị thu thanh."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1105
#, c-format
msgid "Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr "Gặp lỗi khi lấy đầu vào hiện hành trên thiết bị “%s”. Có thể nó là thiết bị vô tuyến."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1130
#, c-format
msgid "Failed to set output %d on device %s."
msgstr "Gặp lỗi khi đặt dữ liệu nhập %d trên thiết bị %s."
#: sys/ximage/gstximagesrc.c:838
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Chưa hỗ trợ khả năng thay đổi độ phân giải trong khi chạy."
#: sys/ximage/gstximagesrc.c:852
msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Không thể thao tác khi không có đồng hồ"
#~ msgid "Internal data stream error."
#~ msgstr "Lỗi luồng dữ liệu nội bộ."
#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Lỗi luồng dữ liệu nội bộ."
#~ msgid "Device '%s' does not support video capture"
#~ msgstr "Thiết bị “%s” không hỗ trợ chức năng quay video"
#~ msgid "Could not establish connection to sound server"
#~ msgstr "Không thể thiết lập sự kết nối tới máy phục vụ âm thanh"
#~ msgid "Failed to query sound server capabilities"
#~ msgstr "Lỗi truy vấn khả năng của máy phục vụ âm thanh"
#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Trầm"
#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Cao"
#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Tổng hợp"
#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"
#~ msgid "Speaker"
#~ msgstr "Loa"
#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Dây-vào"
#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"
#~ msgid "Mixer"
#~ msgstr "Trộn"
#~ msgid "PCM-2"
#~ msgstr "PCM-2"
#~ msgid "Record"
#~ msgstr "Ghi"
#~ msgid "In-gain"
#~ msgstr "Vào-gia lượng"
#~ msgid "Out-gain"
#~ msgstr "Ra-gia lượng"
#~ msgid "Line-1"
#~ msgstr "Dây-1"
#~ msgid "Line-2"
#~ msgstr "Dây-2"
#~ msgid "Line-3"
#~ msgstr "Dây-3"
#~ msgid "Digital-1"
#~ msgstr "Đoạn biến-1"
#~ msgid "Digital-2"
#~ msgstr "Đoạn biến-2"
#~ msgid "Digital-3"
#~ msgstr "Đoạn biến-3"
#~ msgid "Phone-in"
#~ msgstr "Điện thoại-vào"
#~ msgid "Phone-out"
#~ msgstr "Điạn thoại-ra"
#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Ảnh động"
#~ msgid "Radio"
#~ msgstr "Thu thanh"
#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
#~ msgstr "Không thể mở thiết bị âm thanh để quản lý điều khiển máy hòa tiếng."
#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
#~ msgstr "Không thể mở thiết bị âm thanh để quản lý điều khiển máy hòa tiếng. Phiên bản Hệ thống Âm thanh Mở không phải được yếu tố này hỗ trợ."
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Chủ"
#~ msgid "Front"
#~ msgstr "Trước"
#~ msgid "Rear"
#~ msgstr "Sau"
#~ msgid "Headphones"
#~ msgstr "Tai nghe"
#~ msgid "Center"
#~ msgstr "Tâm"
#~ msgid "LFE"
#~ msgstr "LFE"
#~ msgid "Surround"
#~ msgstr "Vòm"
#~ msgid "Side"
#~ msgstr "Bên"
#~ msgid "AUX Out"
#~ msgstr "AUX Ra"
#~ msgid "3D Depth"
#~ msgstr "Sâu ba chiều"
#~ msgid "3D Center"
#~ msgstr "Tâm ba chiều"
#~ msgid "3D Enhance"
#~ msgstr "Tăng cường ba chiều"
#~ msgid "Telephone"
#~ msgstr "Điện thoại"
#~ msgid "Video In"
#~ msgstr "Ảnh động Vào"
#~ msgid "AUX In"
#~ msgstr "AUX Vào"
#~ msgid "Record Gain"
#~ msgstr "Ghi lưu khuếch đại"
#~ msgid "Output Gain"
#~ msgstr "Khuếch đại Ra"
#~ msgid "Microphone Boost"
#~ msgstr "Tăng máy vi âm"
#~ msgid "Diagnostic"
#~ msgstr "Chẩn đoán"
#~ msgid "Bass Boost"
#~ msgstr "Tăng trầm"
#~ msgid "Playback Ports"
#~ msgstr "Cổng phát lại"
#~ msgid "Input"
#~ msgstr "Vào"
#~ msgid "Monitor Source"
#~ msgstr "Theo dõi nguồn"
#~ msgid "Keyboard Beep"
#~ msgstr "Bíp bàn phím"
#~ msgid "Simulate Stereo"
#~ msgstr "Mô phỏng âm lập thể"
#~ msgid "Stereo"
#~ msgstr "Âm lập thể"
#~ msgid "Surround Sound"
#~ msgstr "Âm thanh vòm"
#~ msgid "Microphone Gain"
#~ msgstr "Khuếch đại máy vi âm"
#~ msgid "Speaker Source"
#~ msgstr "Nguồn loa"
#~ msgid "Microphone Source"
#~ msgstr "Nguồn máy vi âm"
#~ msgid "Jack"
#~ msgstr "Ổ cắm"
#~ msgid "Center / LFE"
#~ msgstr "Tâm / LFE"
#~ msgid "Stereo Mix"
#~ msgstr "Hỏa tiếng âm lập thể"
#~ msgid "Mono Mix"
#~ msgstr "Hòa tiếng đơn nguồn"
#~ msgid "Input Mix"
#~ msgstr "Hòa tiếng đầu vào"
#~ msgid "Microphone 1"
#~ msgstr "Máy vi âm 1"
#~ msgid "Microphone 2"
#~ msgstr "Máy vi âm 2"
#~ msgid "Digital Out"
#~ msgstr "Điện số Ra"
#~ msgid "Digital In"
#~ msgstr "Điện số Vào"
#~ msgid "HDMI"
#~ msgstr "HDMI"
#~ msgid "Modem"
#~ msgstr "Bộ điều giải"
#~ msgid "Handset"
#~ msgstr "Cầm tay"
#~ msgid "Other"
#~ msgstr "Khác"
#~ msgid "None"
#~ msgstr "Không có"
#~ msgid "On"
#~ msgstr "Bật"
#~ msgid "Off"
#~ msgstr "Tắt"
#~ msgid "Mute"
#~ msgstr "Câm"
#~ msgid "Fast"
#~ msgstr "Nhanh"
#~ msgid "Very Low"
#~ msgstr "Rất thấp"
#~ msgid "Low"
#~ msgstr "Thấp"
#~ msgid "Medium"
#~ msgstr "Vừa"
#~ msgid "High"
#~ msgstr "Cao"
#~ msgid "Very High"
#~ msgstr "Rất cao"
#~ msgid "Production"
#~ msgstr "Sản xuất"
#~ msgid "Front Panel Microphone"
#~ msgstr "Mặt trước: Máy vi âm"
#~ msgid "Front Panel Line In"
#~ msgstr "Mặt trước: Dây Vào"
#~ msgid "Front Panel Headphones"
#~ msgstr "Mặt trước: Tai nghe"
#~ msgid "Front Panel Line Out"
#~ msgstr "Mặt trước: Dây Ra"
#~ msgid "Green Connector"
#~ msgstr "Đầu nối màu lục"
#~ msgid "Pink Connector"
#~ msgstr "Đầu nối màu hồng"
#~ msgid "Blue Connector"
#~ msgstr "Đầu nối màu xanh"
#~ msgid "White Connector"
#~ msgstr "Đầu nối màu trắng"
#~ msgid "Black Connector"
#~ msgstr "Đầu nối màu đen"
#~ msgid "Gray Connector"
#~ msgstr "Đầu nối màu xám"
#~ msgid "Orange Connector"
#~ msgstr "Đầu nối màu cam"
#~ msgid "Red Connector"
#~ msgstr "Đầu nối màu đỏ"
#~ msgid "Yellow Connector"
#~ msgstr "Đầu nối màu vàng"
#~ msgid "Green Front Panel Connector"
#~ msgstr "Mặt trước: đầu nối màu lục"
#~ msgid "Pink Front Panel Connector"
#~ msgstr "Mặt trước: đầu nối màu hồng"
#~ msgid "Blue Front Panel Connector"
#~ msgstr "Mặt trước: đầu nối màu xanh"
#~ msgid "White Front Panel Connector"
#~ msgstr "Mặt trước: đầu nối màu trắng"
#~ msgid "Black Front Panel Connector"
#~ msgstr "Mặt trước: đầu nối màu đen"
#~ msgid "Gray Front Panel Connector"
#~ msgstr "Mặt trước: đầu nối màu xám"
#~ msgid "Orange Front Panel Connector"
#~ msgstr "Mặt trước: đầu nối màu cam"
#~ msgid "Red Front Panel Connector"
#~ msgstr "Mặt trước: đầu nối màu đỏ"
#~ msgid "Yellow Front Panel Connector"
#~ msgstr "Mặt trước: đầu nối màu vàng"
#~ msgid "Spread Output"
#~ msgstr "Mở rộng kết xuất"
#~ msgid "Downmix"
#~ msgstr "Hạ hòa tiếng"
#~ msgid "Virtual Mixer Input"
#~ msgstr "Hòa tiếng ảo : Vào"
#~ msgid "Virtual Mixer Output"
#~ msgstr "Hòa tiếng ảo : Ra"
#~ msgid "Virtual Mixer Channels"
#~ msgstr "Hòa tiếng ảo : Kênh"
#~ msgid "%s %d Function"
#~ msgstr "Chức năng %s %d"
#~ msgid "%s Function"
#~ msgstr "Chức năng %s"
#~ msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
#~ msgstr "Nhận được kích cỡ khung bất thường %u, thay cho %u."
#~ msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
#~ msgstr "Gặp lỗi khi đọc %d byte trên thiết bị “%s”."
#~ msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
#~ msgstr "Không thể phụ thêm các bộ đệm vào hàng đợi trên thiết bị “%s”."
#~ msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
#~ msgstr "Lỗi khi thử lấy các khung ảnh động từ thiết bị “%s”."
#~ msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
#~ msgstr "Lỗi sau %d lần thử. Thiết bị %s. Lỗi hệ thống: %s"