blob: 208fe0d4dde65ba94c85c44a43796d172a165759 [file] [log] [blame]
define f() {
"ibase:";ibase
a=A;a
a=F;a
a=G;a
a=Z;a
a=0A;a
a=0F;a
a=0G;a
a=0Z;a
}
f()
ibase=9;f()
ibase=A;f()
ibase=F;f()
ibase=G;f()
#ibase=Z;f()
halt