blob: f379fbe93a47acb6006d36525506e698e29a95c3 [file] [log] [blame]
#
# Copyright (C) 2017 PHYTEC Messtechnik GmbH
# Author: Wadim Egorov <w.egorov@phytec.de>
#
# SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
#
obj-y += phycore-rk3288.o