blob: abd1c6aeda2630302a0c2ac4e5db13e8584f0ea8 [file] [log] [blame]
# Norwegian bokmaal translation of gstreamer.
# This file is put in the public domain.
#
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2004-2010.
# Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>, 2015
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 1.6.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-04-20 15:26+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-23 02:02+0100\n"
"Last-Translator: Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmaal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: nb_NO\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.6.9\n"
msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Skriv ut versjonsnummer for GStreamer"
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "La alle advarsler være fatale"
msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Skriv ut tilgjengelige feilsøkingskategorier og avslutt"
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 9 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Standard feilsøkingsnivå fra 1 (kun feil) til 9 (noe) eller 0 for ingen "
"utdata"
msgid "LEVEL"
msgstr "NIVÅ"
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Kommaseparert liste over kategori_navn:nivå par for å sette spesifikke "
"nivåer for de enkelte kategoriene. eksempel: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgid "LIST"
msgstr "LISTE"
msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Deaktiver farget feilsøkingsinformasjon"
msgid ""
"Changes coloring mode of the debug log. Possible modes: off, on, disable, "
"auto, unix"
msgstr ""
"Endrer fargemodus for feilsøking logg. Mulige moduser: av, på, deaktivere, "
"auto, unix"
msgid "Disable debugging"
msgstr "Slå av feilsøking"
msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Aktiver utførlig diagnostikk ved lasting av programtillegg"
msgid "Colon-separated paths containing plugins"
msgstr "Kolon-separerte stier som inneholder programtillegg"
msgid "PATHS"
msgstr "STIER"
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Kommaseparert liste av programtillegg til å forhåndslaste i tillegg til "
"listen som er lagret i miljøvariabelen GST_PLUGIN_PATH"
msgid "PLUGINS"
msgstr "TILLEGG"
msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
msgstr "Deaktiver fangst av segmenteringsfeil under programtillegglasting"
msgid "Disable updating the registry"
msgstr "Deaktiver oppdatering av registeret"
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
msgstr "Deaktiver forgrening av hjelperprosess under scanning av registeret"
msgid "GStreamer Options"
msgstr "GStreamer-flagg"
msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "Vis flagg for GStreamer"
msgid "Unknown option"
msgstr "Ukjent flagg"
msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer møtte en generell kjernebiblioteksfeil."
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"GStreamerutviklerne var for lat til å tildele denne feilen en feilkode ."
msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
msgstr "Intern GStreamerfeil: kode ikke implementert."
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
"GStreamerfeil: statusendring mislyktes og noen element mislyktes i å legge "
"inn en skikkelig feilmelding med årsaken til svikten."
msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
msgstr "Intern GStreamerfeil: utfyllingsproblem."
msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr "Intern GStreamerfeil: trådproblem."
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
msgstr "Intern GStreamerfeil: forhandlingsproblem."
msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr "Intern GStreamerfeil: hendelsesproblem."
msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
msgstr "Intern GStreamerfeil: søkeproblem."
msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
msgstr "Intern GStreamerfeil: caps-problem."
msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
msgstr "Intern GStreamerfeil: Taggproblem."
msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "GStreamerinstallasjonen din mangler et programtillegg."
msgid "GStreamer error: clock problem."
msgstr "Intern GStreamerfeil: klokkeproblem."
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
"Dette programmet prøver å bruke GStreamerfunksjonalitet som har blitt "
"deaktivert."
msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "GStreamer har møtt et generelt støttebiblioteksfeil."
msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "Kunne ikke initiere støttebibliotek."
msgid "Could not close supporting library."
msgstr "Kunne ikke lukke støttebibliotek."
msgid "Could not configure supporting library."
msgstr "Kunne ikke konfigurere støttebibliotek."
msgid "Encoding error."
msgstr "Feil i koding."
msgid "GStreamer encountered a general resource error."
msgstr "GStreamer har møtt en generelt resursfeil."
msgid "Resource not found."
msgstr "Ressursen ble ikke funnet."
msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Ressursen er opptatt eller ikke tilgjengelig."
msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Kunne ikke åpne ressurs for lesing."
msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Kunne ikke åpne ressurs for skriving."
msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "Kunne ikke åpne ressurs for lesing og skriving."
msgid "Could not close resource."
msgstr "Kunne ikke luke ressurs."
msgid "Could not read from resource."
msgstr "Kunne ikke lese fra ressurs."
msgid "Could not write to resource."
msgstr "Kunne ikke skrive til ressurs."
msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "Kunne ikke søke i ressurs."
msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Kunne ikke synkronisere på ressurs."
msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Kunne ikke hente/sette innstillinger fra/på ressurs."
msgid "No space left on the resource."
msgstr "Ingen plass igjen på ressursen."
msgid "Not authorized to access resource."
msgstr "Ikke autorisert til å få tilgang til ressursen."
msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "GStreamer har møtt en generelt strømmefeil."
msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
msgstr ""
"Element implementerer ikke håndtering av denne strømmen. Send inn en "
"feilrapport."
msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Kunne ikke bestemme type strøm."
msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr "Strømmen er av en annen type enn det som håndteres av dette elementet."
msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr "Det er ingen kodek til stede som kan håndtere strømmens type."
msgid "Could not decode stream."
msgstr "Kunne ikke dekode strøm."
msgid "Could not encode stream."
msgstr "Kunne ikke kode strøm."
msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "Kunne ikke bryte opp strøm."
msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "Kunne ikke sette sammen strøm."
msgid "The stream is in the wrong format."
msgstr "Strømmen er i feil format."
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
msgstr "Strømmen er kryptert og dekryptering er ikke støttet."
msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
"Strømmen er kryptert og kan ikke dekrypteres fordi ingen passende nøkkel er "
"oppgitt."
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Ingen feilmelding for domene %s."
#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr "Ingen standard feilmelding for domene %s og kode %d."
msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
msgstr "Valgt klokke kan ikke brukes i røret."
#, c-format
msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
msgstr "Kunne ikke skrive registerbuffer til %s: %s"
msgid "title"
msgstr "tittel"
msgid "commonly used title"
msgstr "ofte brukt tittel"
msgid "title sortname"
msgstr "tittelsorteringsstreng"
msgid "commonly used title for sorting purposes"
msgstr "ofte brukt tittel for sorteringsformål"
msgid "artist"
msgstr "artist"
msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "person(er) som er ansvarlige for opptaket"
msgid "artist sortname"
msgstr "sorteringsnavn for artist"
msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
msgstr "person(er) som er ansvarlige for opptaket - til sortering"
msgid "album"
msgstr "album"
msgid "album containing this data"
msgstr "album som inneholder disse dataene"
msgid "album sortname"
msgstr "albumsorteringsstreng"
msgid "album containing this data for sorting purposes"
msgstr "album som inneholder disse dataene for sorteringsformål"
msgid "album artist"
msgstr "albumartist"
msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
msgstr "Artisten av hele albumet, som det burde bli vist"
msgid "album artist sortname"
msgstr "album-, artistsorteringsstreng"
msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
msgstr "Artisten av hele albumet, som det burde bli sortert"
msgid "date"
msgstr "dato"
msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
msgstr "dato for oppretting av dataene (som en GDate-struktur)"
msgid "datetime"
msgstr "datotid"
msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
msgstr ""
"dato og klokkeslett dataene ble opprettet (som et GstDateTime-struktur)"
msgid "genre"
msgstr "sjanger"
msgid "genre this data belongs to"
msgstr "sjanger disse dataene tilhører"
msgid "comment"
msgstr "kommentar"
msgid "free text commenting the data"
msgstr "fritekstkommentar som beskriver dataene"
msgid "extended comment"
msgstr "utvidet kommentar"
msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
msgstr "fritekstkommentar som beskriver dataene"
msgid "track number"
msgstr "spornummer"
msgid "track number inside a collection"
msgstr "spornummer i en samling"
msgid "track count"
msgstr "antall spor"
msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr "telling av sporene inne i samlingen dette sporet tilhører"
msgid "disc number"
msgstr "platenummer"
msgid "disc number inside a collection"
msgstr "disknummer inne i en samling"
msgid "disc count"
msgstr "disktelling"
msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
msgstr "telling av diskene i samlingen denne disken tilhører"
msgid "location"
msgstr "plassering"
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
"Opprinnelsen til mediet som en URI (plassering, hvor den originale fil eller "
"strøm ligger)"
msgid "homepage"
msgstr "hjemmeside"
msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
msgstr ""
"Hjemmesiden til dette mediet (dvs. hjemmesiden til artisten eller filmen)"
msgid "description"
msgstr "beskrivelse"
msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "kort tekst som beskriver datainnholdet"
msgid "version"
msgstr "versjon"
msgid "version of this data"
msgstr "versjon for data"
msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"
msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
msgstr "International Standard Recording Code - se http://www.ifpi.org/isrc/"
msgid "organization"
msgstr "organisasjon"
msgid "copyright"
msgstr "opphavsrett"
msgid "copyright notice of the data"
msgstr "melding om opphavsrett for data"
msgid "copyright uri"
msgstr "lenke til informasjon om opphavsrett"
msgid "URI to the copyright notice of the data"
msgstr "Lenke til melding om opphavsrett for data"
msgid "encoded by"
msgstr "kodet av"
msgid "name of the encoding person or organization"
msgstr "Navnet på personen eller organisasjonen som kodet"
msgid "contact"
msgstr "kontakt"
msgid "contact information"
msgstr "kontaktinformasjon"
msgid "license"
msgstr "lisens"
msgid "license of data"
msgstr "lisens for data"
msgid "license uri"
msgstr "lenke til lisens"
msgid "URI to the license of the data"
msgstr "Lenke til lisensen for dataene"
msgid "performer"
msgstr "utøver"
msgid "person(s) performing"
msgstr "personer som spiller"
msgid "composer"
msgstr "komponist"
msgid "person(s) who composed the recording"
msgstr "person(er) som er komponerte opptaket"
msgid "conductor"
msgstr ""
msgid "conductor/performer refinement"
msgstr ""
msgid "duration"
msgstr "varighet"
msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "lengde i GStreamer tidsenheter (nanosekunder)"
msgid "codec"
msgstr "codec"
msgid "codec the data is stored in"
msgstr "kodek dataene er lagret i"
msgid "video codec"
msgstr "videokodek"
msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "kodek videodataene er lagret i"
msgid "audio codec"
msgstr "lydkodek"
msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "kodek lyddataene er lagret i"
msgid "subtitle codec"
msgstr "undertekstkodek"
msgid "codec the subtitle data is stored in"
msgstr "kodek undertekstdataene er lagret i"
msgid "container format"
msgstr "beholderformat"
msgid "container format the data is stored in"
msgstr "beholderformatet dataene er lagret i"
msgid "bitrate"
msgstr "bitrate"
msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr "eksakt eller gjennomsnittlig bitrate i bits/s"
msgid "nominal bitrate"
msgstr "nominell bitrate"
msgid "nominal bitrate in bits/s"
msgstr "nominell bitrate i bits/s"
msgid "minimum bitrate"
msgstr "minste bitrate"
msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "minste bitrate i bits/s"
msgid "maximum bitrate"
msgstr "maksimal bitrate"
msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "maksimal bitrate i bits/s"
msgid "encoder"
msgstr "koder"
msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "omkoder som skal brukes til å kode denne strømmen"
msgid "encoder version"
msgstr "versjon av koder"
msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "versjon av omkoderen som brukes til å kode denne strømmen"
msgid "serial"
msgstr "serienummer"
msgid "serial number of track"
msgstr "serienummer for spor"
msgid "replaygain track gain"
msgstr "avspillingsforsterkning sporforsterkning"
msgid "track gain in db"
msgstr "sporforsterkning i db"
msgid "replaygain track peak"
msgstr "avspillingsforsterkning sportmaksimum"
msgid "peak of the track"
msgstr "sporets maksimum"
msgid "replaygain album gain"
msgstr "avspillingsforsterkning albumforsterkning"
msgid "album gain in db"
msgstr "albumforsterkning i db"
msgid "replaygain album peak"
msgstr "avspillingsforsterkning albummaksimum"
msgid "peak of the album"
msgstr "albumets maksimum"
msgid "replaygain reference level"
msgstr "avspillingsforsterkning referansenivå"
msgid "reference level of track and album gain values"
msgstr "referansenivå for spor- og albumforsterkningsverdier"
msgid "language code"
msgstr "språkkode"
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
msgstr "språkkoden for denne strømmen, i samsvar med ISO-639-1 eller ISO-639-2"
msgid "language name"
msgstr "språknavn"
msgid "freeform name of the language this stream is in"
msgstr "friformnavnet på språket denne strømmen er i"
msgid "image"
msgstr "bilde"
msgid "image related to this stream"
msgstr "bilde relatert til denne strømmen"
#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
msgid "preview image"
msgstr "forhåndsvis bilde"
msgid "preview image related to this stream"
msgstr "forhåndsvis bilde relatert til denne strømmen"
msgid "attachment"
msgstr "vedlegg"
msgid "file attached to this stream"
msgstr "fil vedlagt denne strømmen"
msgid "beats per minute"
msgstr "slag i minuttet"
msgid "number of beats per minute in audio"
msgstr "antall slag i minuttet i lyd"
msgid "keywords"
msgstr "nøkkelord"
msgid "comma separated keywords describing the content"
msgstr "kommaseparerte nøkkelord som beskriver innholdet"
msgid "geo location name"
msgstr "geografisk stedsnavn"
msgid ""
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
"produced"
msgstr ""
"lesbar beskrivende plassering av hvor mediene har blitt innspilt eller "
"produsert"
msgid "geo location latitude"
msgstr "geografisk breddegrad"
msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
"geografisk breddegradplassering hvor mediene har vært innspilt eller "
"produsert i grader i henhold til WGS84 (null ved ekvator, negative verdier "
"for sydlige breddegrader)"
msgid "geo location longitude"
msgstr "geografisk lengdegrad"
msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK, "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
"geografisk lengdegradplassering hvor mediene har vært innspilt eller "
"produsert i grader i henhold til WGS84 (null ved nullmeridianen i "
"Greenwich / UK, negative verdier for vestlige lengdegrader)"
msgid "geo location elevation"
msgstr "geografisk høyde"
msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
"geografisk høyde i meter der mediene er innspilt eller produsert, i henhold "
"til WGS84 (null er gjennomsnittlig havnivå)"
msgid "geo location country"
msgstr "geografisk nasjon"
msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
msgstr "land (engelsk navn) der mediene er innspilt eller produsert"
msgid "geo location city"
msgstr "geografisk by"
msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
msgstr "by (engelsk navn) der mediene er innspilt eller produsert"
msgid "geo location sublocation"
msgstr "geografisk underlokasjon"
msgid ""
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
"the neighborhood)"
msgstr ""
"et sted i en by hvor mediene har blitt produsert eller laget (f.eks "
"nabolaget)"
msgid "geo location horizontal error"
msgstr "geografisk plassering horisontalfeil"
msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
msgstr "forventet feil i den horisontale posisjoneringsmål (i meter)"
msgid "geo location movement speed"
msgstr "geografisk bevegelseshastighet"
msgid ""
"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
msgstr "bevegelseshastigheten til opptaksenheten mens du utfører opptak i m/s"
msgid "geo location movement direction"
msgstr "geografisk bevegelsesretning"
msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
"indikerer bevegelsesretningen av innretningen som utfører opptak av et "
"medium. Det er representert som grader i flyttall-representasjon, 0 betyr "
"geografisk nord og øker med klokken"
msgid "geo location capture direction"
msgstr "geografisk opptaksretning"
msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing a media. "
"It is represented as degrees in floating point representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
"indikerer i hvilken retning enheten peker når du tar opp et medie. Det er "
"representert som grader i flyttall-representasjon, 0 betyr geografisk nord "
"og øker med klokken"
#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
msgid "show name"
msgstr "navn på program"
msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
msgstr "Navnet på serien tv- eller podcasten mediet stammer fra"
#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
msgid "show sortname"
msgstr "serie-sorteringsnavn"
msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""
"Navnet på serien tv- eller podcasten mediet stammer fra, for sorteringsformål"
msgid "episode number"
msgstr "episodenummer"
msgid "The episode number in the season the media is part of"
msgstr "Episodenummeret i sesongen mediet er en del av"
msgid "season number"
msgstr "sesongnummer"
msgid "The season number of the show the media is part of"
msgstr "Sesongnummeret i serien mediet er en del av"
msgid "lyrics"
msgstr "tekster"
msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
msgstr "Teksten til mediene, vanligvis brukt for sanger"
msgid "composer sortname"
msgstr "komponist-sorteringsnavn"
msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
msgstr "person(er) som komponert opptaket, for sorteringsformål"
msgid "grouping"
msgstr "gruppering"
msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
"Grupperelaterte media som går over flere spor, som de forskjellige delene av "
"en konsert. Det er et høyere nivå enn et spor, men lavere enn et album"
msgid "user rating"
msgstr "brukerrangering"
msgid ""
"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
"this media"
msgstr ""
"Rating tilskrevet av en bruker. Jo høyere rang, jo mer liker brukeren dette "
"mediet"
msgid "device manufacturer"
msgstr "enhetsprodusent"
msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
msgstr "Produsenten av enheten som brukes til å lage dette mediet"
msgid "device model"
msgstr "enhetsmodell"
msgid "Model of the device used to create this media"
msgstr "Modell av enheten som brukes til å lage dette mediet"
msgid "application name"
msgstr "Programnavn"
msgid "Application used to create the media"
msgstr "Program brukt til å lage mediet"
msgid "application data"
msgstr "Programdata"
msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
msgstr "Vilkårlige programdata som skal serialiseres i mediet"
msgid "image orientation"
msgstr "bildeorientering"
msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
msgstr "Hvordan bildet skal roteres eller snus før visning"
msgid "publisher"
msgstr "utgiver"
msgid "Name of the label or publisher"
msgstr "Navnet på forlaget eller utgiveren"
msgid "interpreted-by"
msgstr "tolket av"
msgid "Information about the people behind a remix and similar interpretations"
msgstr "Informasjon om menneskene bak en remiks og lignende tolkninger"
msgid "midi-base-note"
msgstr "midi-base-node"
msgid "Midi note number of the audio track."
msgstr "Midi-nodenummer på lydsporet."
msgid "private-data"
msgstr ""
msgid "Private data"
msgstr ""
msgid ", "
msgstr ", "
#, c-format
msgid "No URI handler for the %s protocol found"
msgstr "Ingen URI-behandler for %s protokollen funnet"
#, c-format
msgid "URI scheme '%s' not supported"
msgstr "URI-ordningen «%s» støttes ikke"
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "FEIL: fra element %s: %s\n"
#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Tilleggsinformasjon for feilsøking:\n"
"%s\n"
#, c-format
msgid "link has no source [sink=%s@%p]"
msgstr ""
#, c-format
msgid "link has no sink [source=%s@%p]"
msgstr ""
#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr ""
#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr ""
msgid "Delayed linking failed."
msgstr ""
#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "kunne ikke lenke %s til %s"
#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "ingen element «%s»"
#, c-format
msgid "unexpected reference \"%s\" - ignoring"
msgstr ""
#, c-format
msgid "unexpected pad-reference \"%s\" - ignoring"
msgstr ""
#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
msgstr ""
#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
msgstr ""
#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr ""
msgid "syntax error"
msgstr "Syntaksfeil"
msgid "bin"
msgstr "bin"
#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr ""
#, c-format
msgid "no bin \"%s\", unpacking elements"
msgstr ""
msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr ""
msgid "A lot of buffers are being dropped."
msgstr ""
msgid "Internal data flow problem."
msgstr ""
msgid "Internal data stream error."
msgstr ""
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Intern feil med dataflyt."
msgid "Internal clock error."
msgstr "Feil i intern klokke"
msgid "Failed to map buffer."
msgstr ""
msgid "Filter caps"
msgstr ""
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
msgid "Caps Change Mode"
msgstr ""
msgid "Filter caps change behaviour"
msgstr ""
msgid "No Temp directory specified."
msgstr ""
#, c-format
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
msgstr "Kunne ikke lage midlertidig fil «%s»."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Kunne ikke åpne fil «%s» for lesing."
msgid "Error while writing to download file."
msgstr ""
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Ingen filnavn oppgitt for skriving."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Kunne ikke åpne fil «%s» for skriving."
#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Feil ved lukking av fil «%s»."
#, c-format
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
msgstr "Feil ved søking i fil «%s»."
#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Feil ved skriving til fil «%s»."
msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Ingen filnavn oppgitt for lesing."
#, c-format
msgid "Could not get info on \"%s\"."
msgstr "Kunne ikke hente informasjon om «%s»."
#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "«%s» er en katalog."
#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "Fil «%s» er en plugg."
msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr ""
msgid "caps"
msgstr ""
msgid "detected capabilities in stream"
msgstr ""
msgid "minimum"
msgstr "minimum"
msgid "force caps"
msgstr ""
msgid "force caps without doing a typefind"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Stream doesn't contain enough data."
msgstr "Strømmen inneholder ikke nok data."
msgid "Stream contains no data."
msgstr "Strømmen inneholder ikke data."
msgid "Implemented Interfaces:\n"
msgstr "Implementerte grensesnitt:\n"
msgid "readable"
msgstr "lesbar"
msgid "writable"
msgstr "skrivbar"
msgid "deprecated"
msgstr ""
msgid "controllable"
msgstr "kontrollerbar"
msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
msgstr ""
msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
msgstr ""
msgid "changeable only in NULL or READY state"
msgstr ""
msgid "Blacklisted files:"
msgstr ""
msgid "Total count: "
msgstr "Totalt antall: "
#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
msgstr[0] "%d sortelistet fil"
msgstr[1] "%d sortelistede filer"
#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
msgstr[0] "%d tillegg"
msgstr[1] "%d tillegg"
#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
msgstr[0] "%d sortelisteoppføring"
msgstr[1] "%d sortelisteoppføringer"
#, c-format
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
msgstr[0] "%d funksjon"
msgstr[1] "%d funksjoner"
msgid "Print all elements"
msgstr "Skriv ut alle elementene"
msgid "Print list of blacklisted files"
msgstr "Skriv ut liste med sortelistede filer"
msgid ""
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
"plugins provide.\n"
" Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
msgstr ""
msgid "List the plugin contents"
msgstr ""
msgid "Check if the specified element or plugin exists"
msgstr ""
msgid ""
"When checking if an element or plugin exists, also check that its version is "
"at least the version specified"
msgstr ""
msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
msgstr "Kunne ikke laste tilleggsfil: «%s»\n"
#, c-format
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
msgstr ""
msgid "Index statistics"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
msgstr ""
#, c-format
msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
msgstr ""
#, c-format
msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
msgstr ""
#, c-format
msgid "Got message #%u (%s): "
msgstr ""
#, c-format
msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by element \"%s\".\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by pad \"%s:%s\".\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by object \"%s\".\n"
msgstr ""
msgid "FOUND TAG\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid "FOUND TOC : found by element \"%s\".\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid "FOUND TOC : found by object \"%s\".\n"
msgstr ""
msgid "FOUND TOC\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid ""
"INFO:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"INFO:\n"
"%s\n"
#, c-format
msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
msgstr "ADVARSEL: fra element %s: %s\n"
msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
msgstr ""
msgid "Prerolled, waiting for progress to finish...\n"
msgstr ""
msgid "buffering..."
msgstr ""
msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr ""
msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr ""
msgid "Redistribute latency...\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
msgstr ""
msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Progress: (%s) %s\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "Mangler element: %s\n"
#, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "Fikk sammenheng fra element «%s»: %s=%s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr ""
msgid "Output TOC (chapters and editions)"
msgstr ""
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr ""
msgid "Do not print any progress information"
msgstr ""
msgid "Output messages"
msgstr ""
msgid ""
"Do not output status information for the specified property if verbose "
"output is enabled (can be used multiple times)"
msgstr ""
msgid "PROPERTY-NAME"
msgstr ""
msgid "Do not install a fault handler"
msgstr ""
msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
msgstr ""
msgid "Gather and print index statistics"
msgstr ""
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
msgstr ""
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
msgstr ""
msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
msgstr ""
msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr ""
msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
msgstr ""
msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
msgstr ""
msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
msgstr ""
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
msgstr ""
msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
msgstr ""
msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr ""
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
msgstr ""
msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
msgstr ""
msgid "EOS on shutdown enabled -- waiting for EOS after Error\n"
msgstr ""
msgid "Waiting for EOS...\n"
msgstr ""
msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
msgstr ""
msgid "Interrupt while waiting for EOS - stopping pipeline...\n"
msgstr ""
msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
msgstr ""
msgid "Execution ended after %"
msgstr ""
msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
msgstr ""
msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
msgstr ""
msgid "Freeing pipeline ...\n"
msgstr "Frigjør rør ...\n"
#~ msgid "TYPE1,TYPE2,..."
#~ msgstr "TYPE1,TYPE2,..."
#~ msgid "maximum"
#~ msgstr "maksimum"
#~ msgid "FILE"
#~ msgstr "FIL"