blob: 9b5c2483e518fabb38e6a6610a95ffa9761d2dbe [file] [log] [blame]
# Czech translation of gstreamer.
# Copyright (C) 2004, 2005, 2007, 2008 gstreamer's COPYRIGHT HOLDER
# This file is put in the public domain.
#
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004, 2005, 2007, 2008.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011, 2013, 2015, 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 1.7.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-04-20 15:26+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-03 15:31+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Vypsat verzi systému GStreamer"
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Chápat všechna varování jako fatální"
msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Vypsat dostupné kategorie ladění a skončit"
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 9 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Výchozí úroveň ladění od 1 (jen chyby) do 9 (vše) nebo 0 pro žádný výstup"
msgid "LEVEL"
msgstr "ÚROVEŇ"
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Čárkami oddělovaný seznam dvojic název_kategorie:úroveň pro nastavení "
"konkrétních úrovní pro jednotlivé kategorie. Příklad: GST_AUTOPLUG:5,"
"GST_ELEMENT_*:3"
msgid "LIST"
msgstr "SEZNAM"
msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Zakázat obarvený ladicí výstup"
msgid ""
"Changes coloring mode of the debug log. Possible modes: off, on, disable, "
"auto, unix"
msgstr ""
"Změnit režim obarvení ladicího záznamu. Možné režimy: off, on, disable, "
"auto, unix"
msgid "Disable debugging"
msgstr "Zakázat ladění"
msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Povolit podrobnou diagnostiku načítání zásuvných modulů"
msgid "Colon-separated paths containing plugins"
msgstr "Dvojtečkou oddělované cesty obsahující zásuvné moduly"
msgid "PATHS"
msgstr "CESTY"
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Čárkami oddělovaný seznam zásuvných modulů, které se mají načíst dopředu, "
"navíc k seznamu uloženému v proměnné prostředí GST_PLUGIN_PATH"
msgid "PLUGINS"
msgstr "ZÁSUVNÉ_MODULY"
msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
msgstr "Zakázat zachytávání porušení segmentace při načítání zásuvných modulů"
msgid "Disable updating the registry"
msgstr "Zakázat aktualizaci registru"
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
msgstr "Zakázat větvení pomocných procesů při prohledávání registru"
msgid "GStreamer Options"
msgstr "Přepínače GStreamer"
msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "Zobrazit přepínače GStreamer"
msgid "Unknown option"
msgstr "Neznámý přepínač"
msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "V systému GStreamer došlo k obecné chybě základní knihovny."
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"Vývojáři systému GStreamer byli příliš líní na to, aby této chybě přiřadili "
"kód."
msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
msgstr "Interní chyba systému GStreamer: kód neimplementován."
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
"Chyba systému GStreamer: selhala změna stavu a některý element selhal při "
"posílání příslušné chybové zprávy s důvodem selhání."
msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
msgstr "Interní chyba systému GStreamer: problém přípojky."
msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr "Interní chyba systému GStreamer: problém s vlákny."
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
msgstr "Chyba systému GStreamer: problém při vyjednávání."
msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr "Interní chyba systému GStreamer: problém s událostmi."
msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
msgstr "Interní chyba systému GStreamer: problém s posunem."
msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
msgstr "Interní chyba systému GStreamer: problém se schopnostmi."
msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
msgstr "Interní chyba systému GStreamer: problém se štítky."
msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "Vaší instalaci systému GStreamer schází zásuvný modul."
msgid "GStreamer error: clock problem."
msgstr "Chyba systému GStreamer: problém s hodinami."
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
"Tato aplikace se pokouší používat funkce systému GStreamer, které byly "
"zakázány."
msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "V systému GStreamer došlo k chybě obecné podpůrné knihovny."
msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "Nelze inicializovat podpůrnou knihovnu."
msgid "Could not close supporting library."
msgstr "Nelze zavřít podpůrnou knihovnu."
msgid "Could not configure supporting library."
msgstr "Nelze nastavit podpůrnou knihovnu."
msgid "Encoding error."
msgstr "Chyba při kódování."
msgid "GStreamer encountered a general resource error."
msgstr "V systému GStreamer došlo k obecné chybě prostředků."
msgid "Resource not found."
msgstr "Prostředek nebyl nalezen."
msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Prostředek se právě používá nebo není k dispozici."
msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Nelze otevřít prostředek pro čtení."
msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Nelze otevřít prostředek pro zápis."
msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "Nelze otevřít prostředek pro čtení a zápis."
msgid "Could not close resource."
msgstr "Nelze zavřít prostředek."
msgid "Could not read from resource."
msgstr "Nelze číst z prostředku."
msgid "Could not write to resource."
msgstr "Nelze zapisovat do prostředku."
msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "Nelze se posouvat v prostředku."
msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Nelze se synchronizovat s prostředkem."
msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Nelze získat/změnit nastavení prostředku."
msgid "No space left on the resource."
msgstr "V prostředku nezbývá místo."
msgid "Not authorized to access resource."
msgstr "Není autorizováno pro přístup k prostředku."
msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "V systému GStreamer došlo k obecné chybě proudu."
msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
msgstr ""
"Element neimplementuje obsluhu tohoto proudu. Nahlaste to prosím jako chybu."
msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Nelze zjistit typ proudu."
msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr "Proud je jiného typu, než jaký tento element obsluhuje."
msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr "Není přítomen žádný kodek, který umí obsloužit typ tohoto proudu."
msgid "Could not decode stream."
msgstr "Nelze dekódovat proud."
msgid "Could not encode stream."
msgstr "Nelze zakódovat proud."
msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "Nelze demultiplexovat proud."
msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "Nelze multiplexovat proud."
msgid "The stream is in the wrong format."
msgstr "Proud je v nesprávném formátu."
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
msgstr "Proud je zašifrován a dešifrování není podporováno."
msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
"Proud je zašifrován a nelze jej dešifrovat, protože nebyl poskytnut vhodný "
"klíč."
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Pro doménu %s není žádná zpráva o chybě."
#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr "Pro doménu %s a kód %d není žádná standardní zpráva o chybě."
msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
msgstr "Vybrané hodiny nelze použít v rouře."
#, c-format
msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
msgstr "Chyba při zápisu mezipaměti registru do %s: %s"
msgid "title"
msgstr "název"
msgid "commonly used title"
msgstr "Obecně používaný název"
msgid "title sortname"
msgstr "název pro účel řazení"
msgid "commonly used title for sorting purposes"
msgstr "Obecně používaný název; pro účel řazení"
msgid "artist"
msgstr "umělec"
msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "Osoba čí osoby odpovědné za nahrávku"
msgid "artist sortname"
msgstr "umělec pro účel řazení"
msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
msgstr "Osoba či osoby odpovědné za nahrávku; pro účel řazení"
msgid "album"
msgstr "album"
msgid "album containing this data"
msgstr "Album obsahující tato data"
msgid "album sortname"
msgstr "album pro účel řazení"
msgid "album containing this data for sorting purposes"
msgstr "Album obsahující tato data; pro účel řazení"
msgid "album artist"
msgstr "umělec alba"
msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
msgstr "Umělec daného alba v podobě, jak se má zobrazovat"
msgid "album artist sortname"
msgstr "umělec alba pro účel řazení"
msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
msgstr "Umělec alba v podobě, podle které se má řadit"
msgid "date"
msgstr "datum"
msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
msgstr "Datum, kdy byla data vytvořena (jako struktura GDate)"
msgid "datetime"
msgstr "datum a čas"
msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
msgstr "Datum a čas, kdy byla data vytvořena (jako struktura GstDateTime)"
msgid "genre"
msgstr "žánr"
msgid "genre this data belongs to"
msgstr "Žánr, do kterého tato data patří"
msgid "comment"
msgstr "poznámka"
msgid "free text commenting the data"
msgstr "Volný text komentující data"
msgid "extended comment"
msgstr "rozšířená poznámka"
msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
msgstr ""
"Volný text komentující data ve tvaru klíč=hodnota nebo klíč[cs]=poznámka"
msgid "track number"
msgstr "číslo stopy"
msgid "track number inside a collection"
msgstr "Číslo stopy v rámci sbírky"
msgid "track count"
msgstr "počet stop"
msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr "Počet stop v rámci sbírky, do kterého tato stopa patří"
msgid "disc number"
msgstr "číslo disku"
msgid "disc number inside a collection"
msgstr "Číslo disku v rámci sbírky"
msgid "disc count"
msgstr "počet disků"
msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
msgstr "Počet disků v rámci sbírky, do kterého tento disk patří"
msgid "location"
msgstr "umístění"
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
"Původ média jako URI (umístění, kde je nabízen originál souboru nebo proudu)"
msgid "homepage"
msgstr "domovská stránka"
msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
msgstr ""
"Domovská stránka tohoto média (např. domovská stránka umělce nebo filmu)"
msgid "description"
msgstr "popis"
msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "Krátký text popisující obsah dat"
msgid "version"
msgstr "verze"
msgid "version of this data"
msgstr "Verze těchto dat"
msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"
msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
msgstr ""
"International Standard Recording Code – http://www.intergram.cz/cs/isrc/"
msgid "organization"
msgstr "organizace"
msgid "copyright"
msgstr "copyright"
msgid "copyright notice of the data"
msgstr "Oznámení o autorských právech k datům"
msgid "copyright uri"
msgstr "uri copyrightu"
msgid "URI to the copyright notice of the data"
msgstr "Adresa URI oznámení o autorských právech k datům"
msgid "encoded by"
msgstr "zakódoval"
msgid "name of the encoding person or organization"
msgstr "Jméno osoby nebo název organizace odpovědných za kódování"
msgid "contact"
msgstr "kontakt"
msgid "contact information"
msgstr "Kontaktní informace"
msgid "license"
msgstr "licence"
msgid "license of data"
msgstr "Licence dat"
msgid "license uri"
msgstr "uri licence"
msgid "URI to the license of the data"
msgstr "Adresa URI licence k datům"
msgid "performer"
msgstr "výkonný umělec"
msgid "person(s) performing"
msgstr "Vystupující osoba či osoby"
msgid "composer"
msgstr "skladatel"
msgid "person(s) who composed the recording"
msgstr "Osoby či osoby, které nahrávku složily"
msgid "conductor"
msgstr "dirigent"
msgid "conductor/performer refinement"
msgstr "Dirigent/upřesnění účinkujícího"
msgid "duration"
msgstr "trvání"
msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "Délka v jednotkách času GStreamer (nanosekundách)"
msgid "codec"
msgstr "kodek"
msgid "codec the data is stored in"
msgstr "Kodek, ve kterém jsou data uchována"
msgid "video codec"
msgstr "kodek videa"
msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "Kodek, ve kterém jsou uchována data videa"
msgid "audio codec"
msgstr "kodek zvuku"
msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "Kodek, ve kterém jsou uchována data zvuku"
msgid "subtitle codec"
msgstr "kodek titulků"
msgid "codec the subtitle data is stored in"
msgstr "Kodek, ve kterém jsou uchována data titulků"
msgid "container format"
msgstr "formát kontejneru"
msgid "container format the data is stored in"
msgstr "Formát kontejneru, ve kterém jdou uchována data"
msgid "bitrate"
msgstr "datový tok"
msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr "Přesný nebo průměrný datový tok v bitech/s"
msgid "nominal bitrate"
msgstr "nominální datový tok"
msgid "nominal bitrate in bits/s"
msgstr "Nominální datový tok v bitech/s"
msgid "minimum bitrate"
msgstr "minimální datový tok"
msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "Minimální datový tok v bitech/s"
msgid "maximum bitrate"
msgstr "maximální datový tok"
msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "Maximální datový tok v bitech/s"
msgid "encoder"
msgstr "kodér"
msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "Kodér používaný pro kódování tohoto proudu"
msgid "encoder version"
msgstr "verze kodéru"
msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "Verze kodéru používaného pro kódování tohoto proudu"
msgid "serial"
msgstr "sériové číslo"
msgid "serial number of track"
msgstr "Sériové číslo stopy"
msgid "replaygain track gain"
msgstr "hlasitost přehrávání stopy"
msgid "track gain in db"
msgstr "Zesílení stopy v db"
msgid "replaygain track peak"
msgstr "špičková hlasitost přehrávání stopy"
msgid "peak of the track"
msgstr "Špičkové zesílení stopy"
msgid "replaygain album gain"
msgstr "hlasitost přehrávání alba"
msgid "album gain in db"
msgstr "Zesílení alba v db"
msgid "replaygain album peak"
msgstr "špičková hlasitost přehrávání alba"
msgid "peak of the album"
msgstr "Špičkové zesílení alba"
msgid "replaygain reference level"
msgstr "referenční úroveň hlasitosti"
msgid "reference level of track and album gain values"
msgstr "Hodnota referenční úrovně zesílení stopy a alba"
msgid "language code"
msgstr "kód jazyka"
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
msgstr "Kód jazyka pro tento proud, ve shodě s ISO-639-1 nebo ISO-639-2"
msgid "language name"
msgstr "název jazyka"
msgid "freeform name of the language this stream is in"
msgstr "název jazyka (ve volném tvaru), ve kterém je tento proud"
msgid "image"
msgstr "obrázek"
msgid "image related to this stream"
msgstr "Obrázek související s tímto proudem"
#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
msgid "preview image"
msgstr "obrázek s náhledem"
msgid "preview image related to this stream"
msgstr "Obrázek s náhledem související s tímto proudem"
msgid "attachment"
msgstr "příloha"
msgid "file attached to this stream"
msgstr "Soubor připojený k tomuto proudu"
msgid "beats per minute"
msgstr "tempo"
msgid "number of beats per minute in audio"
msgstr "Tempo (v počtech úderů za minutu) zvuku"
msgid "keywords"
msgstr "klíčová slova"
msgid "comma separated keywords describing the content"
msgstr "Čárkami oddělovaná klíčová slova popisující obsah"
msgid "geo location name"
msgstr "název místa"
msgid ""
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
"produced"
msgstr ""
"Popisné místo v člověkem čitelné podobě, kde bylo médium nahráno nebo "
"vytvořeno"
msgid "geo location latitude"
msgstr "zeměpisná šířka místa"
msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
"Zeměpisná šířka místa, kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno, ve stupních "
"podle WGS84 (nula na rovníku, záporné hodnoty pro jižní polokouli)"
msgid "geo location longitude"
msgstr "zeměpisná délka místa"
msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK, "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
"Zeměpisná délka místa, kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno, ve stupních "
"podle WGS84 (nula na hlavním poledníku v Greenwichi, záporné hodnoty pro "
"západní polokouli)"
msgid "geo location elevation"
msgstr "zeměpisná výška místa"
msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
"Zeměpisná výška místa, kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno, v metrech "
"podle WGS84 (nula je průměrná hladina moře)"
msgid "geo location country"
msgstr "země"
msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
msgstr "Anglický název země, kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno"
msgid "geo location city"
msgstr "město"
msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
msgstr "Anglický název města, kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno"
msgid "geo location sublocation"
msgstr "upřesnění místa"
msgid ""
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
"the neighborhood)"
msgstr "Místo v rámci města, kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno"
msgid "geo location horizontal error"
msgstr "vodorovná chyba místa"
msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
msgstr ""
"Předpokládaná chyba v udání polohy místa ve vodorovném směru (v metrech)"
msgid "geo location movement speed"
msgstr "rychlost pohybu"
msgid ""
"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
msgstr ""
"Rychlost pohybu zachytávacího zařízení, které mění svoji polohu (v m/s)"
msgid "geo location movement direction"
msgstr "směr pohybu"
msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
"Určuje směr pohybu zařízení provádějícího zachytávání média. Je prezentováno "
"jako stupně v podobě desetinného čísla, kdy 0 značí zeměpisný sever a jde se "
"po směru hodinových ručiček"
msgid "geo location capture direction"
msgstr "směr zachytávání"
msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing a media. "
"It is represented as degrees in floating point representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
"Určuje směr, kterým je zařízení nasměrováno během zachytávání média. Je "
"prezentováno jako stupně v podobě desetinného čísla, kdy 0 značí zeměpisný "
"sever a jde se po směru hodinových ručiček"
#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
msgid "show name"
msgstr "název pořadu"
msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
msgstr ""
"Název pořadu (televizního, podcastového apod.), ze kterého médium pochází"
#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
msgid "show sortname"
msgstr "pořad pro účely řazení"
msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""
"Název pořadu (televizního, podcastového apod.), ze kterého médium pochází; "
"pro účely řazení"
msgid "episode number"
msgstr "číslo epizody"
msgid "The episode number in the season the media is part of"
msgstr "Číslo epizody v rámci řady, které je médium součástí"
msgid "season number"
msgstr "číslo řady"
msgid "The season number of the show the media is part of"
msgstr "Číslo řady v rámci pořadu, jehož je médium součástí"
msgid "lyrics"
msgstr "text"
msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
msgstr "Text k médiu, obvykle text hudební skladby"
msgid "composer sortname"
msgstr "skladatel pro účely řazení"
msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
msgstr "Osoba či osoby, které záznam složily; pro účely řazení"
msgid "grouping"
msgstr "seskupování"
msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
"Skupiny vztahující se k médiu, které je rozloženo do více stop, třeba části "
"koncertu. Jde o vyšší úroveň členění než jsou stopy, ale nižší než je album"
msgid "user rating"
msgstr "uživatelské hodnocení"
msgid ""
"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
"this media"
msgstr ""
"Hodnocení přidělené uživatelem. Čím vyšší hodnocení, tím se uživateli médium "
"víc líbí"
msgid "device manufacturer"
msgstr "výrobce zařízení"
msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
msgstr "Výrobce zařízení použitého k vytvoření tohoto média"
msgid "device model"
msgstr "model zařízení"
msgid "Model of the device used to create this media"
msgstr "Model zařízení použitého k vytvoření tohoto média"
msgid "application name"
msgstr "název aplikace"
msgid "Application used to create the media"
msgstr "Aplikace použitá k vytvoření média"
msgid "application data"
msgstr "data aplikace"
msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
msgstr "Libovolná aplikační data, která jsou serializována do média"
msgid "image orientation"
msgstr "natočení obrázku"
msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
msgstr "Jak by měl být obrázek před zobrazením otočen nebo překlopen"
msgid "publisher"
msgstr "vydavatel"
msgid "Name of the label or publisher"
msgstr "Název vydavatelství nebo vydavatel"
msgid "interpreted-by"
msgstr "ztvárnil"
msgid "Information about the people behind a remix and similar interpretations"
msgstr ""
"Informace o lidech stojících za mixováním a dalším podobným zpracováním"
msgid "midi-base-note"
msgstr "základní nota MIDI"
msgid "Midi note number of the audio track."
msgstr "Číslo noty MIDI pro zvukovou stopu."
msgid "private-data"
msgstr "soukromá data"
msgid "Private data"
msgstr "Soukromá data"
msgid ", "
msgstr "; "
#, c-format
msgid "No URI handler for the %s protocol found"
msgstr "Nebyla nalezena žádná adresa URI ovladače pro protokol %s"
#, c-format
msgid "URI scheme '%s' not supported"
msgstr "Schéma URI „%s“ není podporováno"
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "CHYBA: od elementu %s: %s\n"
#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Dodatečné ladicí informace:\n"
"%s\n"
#, c-format
msgid "link has no source [sink=%s@%p]"
msgstr "připojení nemá žádný zdroj [sink=%s@%p]"
#, c-format
msgid "link has no sink [source=%s@%p]"
msgstr "připojení nemá žádný cíl [source=%s@%p]"
#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "v elementu „%2$s“ není žádná vlastnost „%1$s“"
#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr "nelze nastavit vlastnost „%s“ v elementu „%s“ na „%s“"
msgid "Delayed linking failed."
msgstr "Odložené propojení selhalo."
#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "nelze připojit element „%s“ k elementu „%s“"
#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "element „%s“ neexistuje"
#, c-format
msgid "unexpected reference \"%s\" - ignoring"
msgstr "neočekávaný odkaz „%s“ – ignoruje se"
#, c-format
msgid "unexpected pad-reference \"%s\" - ignoring"
msgstr "neočekávaný odkaz přípojky „%s“ – ignoruje se"
#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
msgstr "nelze zpracovat schopnosti „%s“"
#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
msgstr "neexistuje žádný cílový element pro adresu URI „%s“"
#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr "neexistuje žádný zdrojový element pro adresu URI „%s“"
msgid "syntax error"
msgstr "syntaktická chyba"
msgid "bin"
msgstr "zásobník"
#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "zadán prázdný zásobník „%s“, to není dovoleno"
#, c-format
msgid "no bin \"%s\", unpacking elements"
msgstr "zásobník „%s“, rozbaluje se element"
msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "prázdná roura není povolena"
msgid "A lot of buffers are being dropped."
msgstr "Většina vyrovnávacích pamětí je vyřazena."
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Interní problém toku dat."
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Interní chyba proudu dat."
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Interní chyba toku dat."
msgid "Internal clock error."
msgstr "Interní chyba hodin."
msgid "Failed to map buffer."
msgstr "Selhalo namapování vyrovnávací paměti."
msgid "Filter caps"
msgstr "Filtrovat schopnosti"
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
"Omezit povolené schopnosti (NULL znamená VŠECHNY). Nastavení této vlastnosti "
"přebírá odkaz na zadaný objekt GstCaps."
msgid "Caps Change Mode"
msgstr "Režim změny schopností"
msgid "Filter caps change behaviour"
msgstr "Filtrovat chování změny schopností"
msgid "No Temp directory specified."
msgstr "Není určena složka pro dočasné soubory."
#, c-format
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
msgstr "Nelze vytvořit dočasný soubor „%s“."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Nelze otevřít soubor „%s“ pro čtení."
msgid "Error while writing to download file."
msgstr "Chyba při zápisu do stahovaného souboru."
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Není zadán název souboru pro zápis."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Nelze otevřít soubor „%s“ pro zápis."
#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Chyba při zavírání souboru „%s“."
#, c-format
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
msgstr "Chyba při posunu v souboru „%s“."
#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Chyba při zápisu do souboru „%s“."
msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Není zadán název souboru pro čtení."
#, c-format
msgid "Could not get info on \"%s\"."
msgstr "Nelze získat informace o „%s“."
#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "„%s“ je složka."
#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "Soubor „%s“ je soket."
msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Selhání po iteracích podle požadavku."
msgid "caps"
msgstr "schopnosti"
msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "detekované schopnosti v proudu"
msgid "minimum"
msgstr "minimum"
msgid "force caps"
msgstr "vynutit schopnosti"
msgid "force caps without doing a typefind"
msgstr "vynutit schopnosti bez hledání typu"
msgid "Stream doesn't contain enough data."
msgstr "Proud neobsahuje dostatek dat."
msgid "Stream contains no data."
msgstr "Proud neobsahuje žádná data."
msgid "Implemented Interfaces:\n"
msgstr "Implementovaná rozhraní:\n"
msgid "readable"
msgstr "lze číst"
msgid "writable"
msgstr "lze zapisovat"
msgid "deprecated"
msgstr "zavržené"
msgid "controllable"
msgstr "lze ovládat"
msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
msgstr "lze změnit ve stavu PRÁZDNÉ, PŘIPRAVENO, POZASTAVENO nebo PŘEHRÁVÁ"
msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
msgstr "lze měnit jen ve stavu PRÁZDNÉ, PŘIPRAVENO nebo POZASTAVENO"
msgid "changeable only in NULL or READY state"
msgstr "lze měnit jen ve stavu PRÁZDNÉ nebo PŘIPRAVENO"
msgid "Blacklisted files:"
msgstr "Soubory na černé listině:"
msgid "Total count: "
msgstr "Celkový počet: "
#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
msgstr[0] "%d soubor na černé listině"
msgstr[1] "%d soubory na černé listině"
msgstr[2] "%d souborů na černé listině"
#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
msgstr[0] "%d zásuvný modul"
msgstr[1] "%d zásuvné moduly"
msgstr[2] "%d zásuvných modulů"
#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
msgstr[0] "%d záznam na černé listině"
msgstr[1] "%d záznamy na černé listině"
msgstr[2] "%d záznamů na černé listině"
#, c-format
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
msgstr[0] "%d funkce"
msgstr[1] "%d funkce"
msgstr[2] "%d funkcí"
msgid "Print all elements"
msgstr "Vypsat všechny elementy"
msgid "Print list of blacklisted files"
msgstr "Vypsat seznam souborů na černé listině"
msgid ""
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
"plugins provide.\n"
" Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
msgstr ""
"Vypsat strojem zpracovatelný seznam funkcí, které poskytuje zadaný nebo "
"všechny zásuvné moduly.\n"
" Užitečné spolu s externími mechanismy "
"pro automatickou instalaci zásuvných modulů"
msgid "List the plugin contents"
msgstr "Vypsat obsah zásuvných modulů"
msgid "Check if the specified element or plugin exists"
msgstr "Zkontrolovat, zda zadaný element nebo zásuvný modul existuje"
msgid ""
"When checking if an element or plugin exists, also check that its version is "
"at least the version specified"
msgstr ""
"Při kontrole existence elementu nebo zásuvného modulu rovněž zkontrolovat, "
"zda je jeho verze stejná nebo novější než zadaná"
msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
msgstr "Vypsat podporovaná schémata URI, včetně elementů, které implementují"
#, c-format
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
msgstr "Nelze načíst soubor se zásuvným modulem: %s\n"
#, c-format
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
msgstr "Element nebo zásuvný modul „%s“ neexistuje\n"
msgid "Index statistics"
msgstr "Přehledové statistiky"
#, c-format
msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
msgstr "Obdržena zpráva čís. %u od elementu „%s“ (%s): "
#, c-format
msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
msgstr "Obdržena zpráva čís. %u od přípojky „%s:%s“ (%s): "
#, c-format
msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
msgstr "Obdržena zpráva čís. %u od objektu „%s“ (%s): "
#, c-format
msgid "Got message #%u (%s): "
msgstr "Obdržena zpráva čís. %u (%s): "
#, c-format
msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
msgstr "Obdržen konec proudu od elementu „%s“.\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by element \"%s\".\n"
msgstr ""
"NALEZEN ŠTÍTEK: nalezen elementem „%s“.\n"
"\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by pad \"%s:%s\".\n"
msgstr "NALEZEN ŠTÍTEK: nalezen přípojkou „%s:%s“.\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by object \"%s\".\n"
msgstr "NALEZEN ŠTÍTEK: nalezen objektem „%s“.\n"
msgid "FOUND TAG\n"
msgstr "NALEZEN ŠTÍTEK\n"
#, c-format
msgid "FOUND TOC : found by element \"%s\".\n"
msgstr ""
"NALEZENA TABULKA S OBSAHEM: nalezena elementem „%s“.\n"
"\n"
#, c-format
msgid "FOUND TOC : found by object \"%s\".\n"
msgstr "NALEZENA TABULKA S OBSAHEM: nalezena objektem „%s“.\n"
msgid "FOUND TOC\n"
msgstr "NALEZENA TABULKA S OBSAHEM\n"
#, c-format
msgid ""
"INFO:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"INFORMACE:\n"
"%s\n"
#, c-format
msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: od elementu %s: %s\n"
msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
msgstr ""
"Video vložené před začátek, čeká se na dokončení ulokládání do vyrovnávací "
"paměti…\n"
msgid "Prerolled, waiting for progress to finish...\n"
msgstr "Video vložené před začátek, čeká se na dokončení průběhu…\n"
msgid "buffering..."
msgstr "ukládá se do vyrovnávací paměti…"
msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr ""
"Ukládání do vyrovnávací paměti hotovo, nastavuje se roura na PŘEHRÁVÁ…\n"
msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Ukládá se do vyrovnávací paměti, nastavuje se roura na POZASTAVENA…\n"
msgid "Redistribute latency...\n"
msgstr "Šíří se zpoždění…\n"
#, c-format
msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
msgstr "Nastavuje se stav na %s na základě požadavku od %s…\n"
msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
msgstr "Přerušení: Zastavuje se roura…\n"
#, c-format
msgid "Progress: (%s) %s\n"
msgstr "Průběh: (%s) %s\n"
#, c-format
msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "Schází element: %s\n"
#, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "Obdržen kontext od elementu „%s“: %s=%s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Vypsat štítky (známé také jako metadata)"
msgid "Output TOC (chapters and editions)"
msgstr "Vypsat tabulku s obsahem (kapitoly nebo vydání)"
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Vypsat informace o stavu a upozornění na vlastnosti"
msgid "Do not print any progress information"
msgstr "Nevypisovat žádné informace o průběhu"
msgid "Output messages"
msgstr "Zprávy výstupu"
msgid ""
"Do not output status information for the specified property if verbose "
"output is enabled (can be used multiple times)"
msgstr ""
"Když je zapnutý podrobný výpis, nevypisovat stavové informace pro zadanou "
"vlastnost (může být uvedeno vícekrát)"
msgid "PROPERTY-NAME"
msgstr "NÁZEV-VLASTNOSTI"
msgid "Do not install a fault handler"
msgstr "Neinstalovat obsluhu výjimek"
msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
msgstr "Vynucuje se zakončení proudu (EOS) před vypnutím roury"
msgid "Gather and print index statistics"
msgstr "Sesbírat a vypsat přehledové statistiky"
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
msgstr "CHYBA: nelze sestavit rouru: %s.\n"
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
msgstr "CHYBA: nelze sestavit rouru.\n"
#, c-format
msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: chybná roura: %s\n"
msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
msgstr "CHYBA: element „pipeline“ nebyl nalezen.\n"
msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Nastavuje se rouru na POZASTAVENA…\n"
# On strike?
msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
msgstr "CHYBA: Roura se nechce pozastavit.\n"
msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
msgstr "Roura žije a nepotřebuje PŘEDVINUTÍ…\n"
msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
msgstr "Roura se PŘEDVINUJE…\n"
# On strike?
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
msgstr "CHYBA: roura se nechce předvinout.\n"
msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
msgstr "Roura je PŘEDVINUTA…\n"
msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Nastavuje se roura na PŘEHRÁVÁNÍ…\n"
# On strike?
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
msgstr "CHYBA: roura nechce přehrávat.\n"
msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
msgstr ""
"Zakončení proudu (EOS) při vypnutí povoleno -- Vynucuje se zakončení proudu "
"v rouře\n"
msgid "EOS on shutdown enabled -- waiting for EOS after Error\n"
msgstr ""
"Zakončení proudu (EOS) při vypnutí povoleno -- Čeká se na značku EOS po "
"výskytu chyby\n"
msgid "Waiting for EOS...\n"
msgstr "Čeká se na konec proudu (EOS)…\n"
msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
msgstr "Obdržen konec proudu (EOS) – zastavuje se roura…\n"
msgid "Interrupt while waiting for EOS - stopping pipeline...\n"
msgstr "Přerušení při čekání na konec proudu – zastavuje se roura…\n"
msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
msgstr "Nastala chyba při čekání na konec proudu (EOS)\n"
msgid "Execution ended after %"
msgstr "Provádění skončilo po %"
msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
msgstr "Nastavuje se roura na PŘIPRAVENA…\n"
msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
msgstr "Nastavuje se roura na PRÁZDNÁ…\n"
msgid "Freeing pipeline ...\n"
msgstr "Uvolňuje se roura…\n"