blob: eb3adb34a6a516aebd3a6633091f10a766b618f8 [file] [log] [blame]
# Swedish messages for gstreamer.
# Copyright © 2004-2016 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2004, 2005.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2014, 2015, 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 1.7.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-29 15:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-02 22:19+0100\n"
"Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7\n"
msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Skriv ut GStreamer-versionen"
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Gör alla varningar ödesdigra"
msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Skriv ut tillgängliga felsökningskategorier och avsluta"
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 9 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Standardfelsökningsnivå från 1 (endast fel) till 9 (allting) eller 0 för "
"ingen utmatning"
msgid "LEVEL"
msgstr "NIVÅ"
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Kommaseparerad lista med kategorinamn:nivå-par för att ställa in specifika "
"nivåer för de enskilda kategorierna. Exempel: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgid "LIST"
msgstr "LISTA"
msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Inaktivera färglagd felsökningsutmatning"
msgid ""
"Changes coloring mode of the debug log. Possible modes: off, on, disable, "
"auto, unix"
msgstr ""
"Ändrar färgläggning av felsökningsutskrifter. Möjliga alternativ: off, on, "
"disable, auto, unix"
msgid "Disable debugging"
msgstr "Inaktivera felsökning"
msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Aktivera utförlig diagnostik vid inläsning av insticksmoduler"
msgid "Colon-separated paths containing plugins"
msgstr "Kolonseparerade sökvägar som innehåller insticksmoduler"
msgid "PATHS"
msgstr "SÖKVÄGAR"
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Kommaseparerad lista med insticksmoduler att förhandsinläsa utöver listan "
"som lagras i miljövariabeln GST_PLUGIN_PATH"
msgid "PLUGINS"
msgstr "INSTICKSMODULER"
msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
msgstr ""
"Inaktivera fångst av segmenteringsfel under inläsning av insticksmoduler"
msgid "Disable updating the registry"
msgstr "Inaktivera uppdatering av registret"
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
msgstr "Inaktivera start av en hjälpprocess vid avsökning av registret"
msgid "GStreamer Options"
msgstr "GStreamer-alternativ"
msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "Visa GStreamer-alternativ"
msgid "Unknown option"
msgstr "Okänt alternativ"
msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer stötte på ett allmänt fel i kärnbibliotek."
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"Utvecklarna av GStreamer var för lata för att tilldela detta fel ett "
"felnummer."
msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
msgstr "Internt GStreamer-fel: koden inte implementerad."
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
"GStreamer-fel: tillståndsändring misslyckades och några element misslyckades "
"med att skicka ett korrekt felmeddelande med anledningen till felet."
msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
msgstr "Internt GStreamer-fel: kontaktproblem."
msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr "Internt GStreamer-fel: trådproblem."
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
msgstr "GStreamer-fel: förhandlingsproblem."
msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr "Internt GStreamer-fel: händelseproblem."
msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
msgstr "Internt GStreamer-fel: spolningsproblem."
msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
msgstr "Internt GStreamer-fel: förmågeproblem."
msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
msgstr "Internt GStreamer-fel: taggproblem."
msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "Din GStreamer-installation saknar en insticksmodul."
msgid "GStreamer error: clock problem."
msgstr "GStreamer-fel: klockproblem."
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
"Det här programmet försöker använda GStreamer-funktionalitet som har "
"inaktiverats."
msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "GStreamer stötte på ett allmänt fel i stödbibliotek."
msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "Kunde inte initiera stödbibliotek."
msgid "Could not close supporting library."
msgstr "Kunde inte stänga stödbibliotek."
msgid "Could not configure supporting library."
msgstr "Kunde inte konfigurera stödbibliotek."
msgid "Encoding error."
msgstr "Kodningsfel."
msgid "GStreamer encountered a general resource error."
msgstr "GStreamer stötte på ett allmänt resursfel."
msgid "Resource not found."
msgstr "Resursen kunde inte hittas."
msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Resursen upptagen eller inte tillgänglig."
msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Kunde inte öppna resursen för läsning."
msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Kunde inte öppna resursen för skrivning."
msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "Kunde inte öppna resursen för läsning och skrivning."
msgid "Could not close resource."
msgstr "Kunde inte stänga resursen."
msgid "Could not read from resource."
msgstr "Kunde inte läsa från resursen."
msgid "Could not write to resource."
msgstr "Kunde inte skriva till resursen."
msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "Kunde inte utföra spolning på resursen."
msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Kunde inte synkronisera på resursen."
msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Kunde inte hämta/ställa in inställningar från/på resursen."
msgid "No space left on the resource."
msgstr "Inget ledigt utrymme på resursen."
msgid "Not authorized to access resource."
msgstr "Har ej befogenhet att använda resursen."
msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "GStreamer stötte på ett allmänt strömfel."
msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
msgstr ""
"Elementet stöder inte hantering av denna ström. Skicka gärna in en "
"felrapport."
msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Kunde inte fastställa typen av ström."
msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr "Strömmen är av en annan typ än den som hanteras av detta element."
msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr "Det finns ingen omkodare som kan hantera denna strömtyp."
msgid "Could not decode stream."
msgstr "Kunde inte avkoda ström."
msgid "Could not encode stream."
msgstr "Kunde inte koda ström."
msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "Kunde inte avmultiplexera ström."
msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "Kunde inte multiplexera ström."
msgid "The stream is in the wrong format."
msgstr "Strömmen är av fel format."
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
msgstr "Strömmen är krypterad och dekryptering stöds inte."
msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
"Strömmen är krypterad och kan inte dekrypteras därför att det inte finns en "
"lämplig nyckel."
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Inget felmeddelande för domänen %s."
#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr "Inget standardfelmeddelande för domänen %s och koden %d."
msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
msgstr "Vald klocka kan inte användas i rörledning."
#, c-format
msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
msgstr "Fel vid skrivning av registercache till %s: %s"
msgid "title"
msgstr "titel"
msgid "commonly used title"
msgstr "vanligtvis använd titel"
msgid "title sortname"
msgstr "sorteringsnamn för titel"
msgid "commonly used title for sorting purposes"
msgstr "vanligen använd titel för sorteringsändamål"
msgid "artist"
msgstr "artist"
msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "person(er) som ansvarar för inspelningen"
msgid "artist sortname"
msgstr "sorteringsnamn för artist"
msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
msgstr "person(er) som ansvarar för inspelningen för sorteringsändamål"
msgid "album"
msgstr "album"
msgid "album containing this data"
msgstr "album som innehåller dessa data"
msgid "album sortname"
msgstr "sorteringsnamn för album"
msgid "album containing this data for sorting purposes"
msgstr "album som innehåller dessa data för sorteringsändamål"
msgid "album artist"
msgstr "albumartist"
msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
msgstr "Artisten för hela albumet, som det ska visas"
msgid "album artist sortname"
msgstr "sorteringsnamn för albumartist"
msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
msgstr "Artisten för hela albumet, som det ska sorteras"
msgid "date"
msgstr "datum"
msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
msgstr "datum då dessa data skapades (som en GDate-struktur)"
msgid "datetime"
msgstr "datumtid"
msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
msgstr "datum och tid då dessa data skapades (som en GstDateTime-struktur)"
msgid "genre"
msgstr "genre"
msgid "genre this data belongs to"
msgstr "genre som dessa data tillhör"
msgid "comment"
msgstr "kommentar"
msgid "free text commenting the data"
msgstr "fri text som kommenterar dessa data"
msgid "extended comment"
msgstr "utökad kommentar"
msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
msgstr ""
"fri text som kommenterar dessa data i formatet key=värde eller "
"key[sv]=kommentar"
msgid "track number"
msgstr "spårnummer"
msgid "track number inside a collection"
msgstr "spårnummer inuti en samling"
msgid "track count"
msgstr "spårantal"
msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr "antal spår inuti den samling som detta spår tillhör"
msgid "disc number"
msgstr "skivnummer"
msgid "disc number inside a collection"
msgstr "skivnummer inuti en samling"
msgid "disc count"
msgstr "skivantal"
msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
msgstr "antal skivor inuti den samling som denna skiva tillhör"
msgid "location"
msgstr "plats"
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
"Ursprunget för mediet som en URI (plats där den ursprungliga filen eller "
"strömmen finns)"
msgid "homepage"
msgstr "webbsida"
msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
msgstr "Webbsida för detta media (alltså webbsidan för artisten eller filmen)"
msgid "description"
msgstr "beskrivning"
msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "kort text som beskriver innehållet av dessa data"
msgid "version"
msgstr "version"
msgid "version of this data"
msgstr "version av dessa data"
msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"
msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
msgstr "International Standard Recording Code - se http://www.ifpi.org/isrc/"
msgid "organization"
msgstr "organisation"
msgid "copyright"
msgstr "copyright"
msgid "copyright notice of the data"
msgstr "copyrightnotis för dessa data"
msgid "copyright uri"
msgstr "Uri till copyrightnotis"
msgid "URI to the copyright notice of the data"
msgstr "Uri till copyrightnotis för datat"
msgid "encoded by"
msgstr "kodat av"
msgid "name of the encoding person or organization"
msgstr "namn på den person eller organisation som kodat"
msgid "contact"
msgstr "kontakt"
msgid "contact information"
msgstr "kontaktinformation"
msgid "license"
msgstr "licens"
msgid "license of data"
msgstr "licens för data"
msgid "license uri"
msgstr "Uri för licensinformation"
msgid "URI to the license of the data"
msgstr "Uri till licens för datat"
msgid "performer"
msgstr "aktör"
msgid "person(s) performing"
msgstr "person(er) som agerar"
msgid "composer"
msgstr "kompositör"
msgid "person(s) who composed the recording"
msgstr "person(er) som komponerade inspelningen"
msgid "conductor"
msgstr "konduktör"
msgid "conductor/performer refinement"
msgstr "konduktör/artist förfining"
msgid "duration"
msgstr "varaktighet"
msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "längd i GStreamer-tidsenheter (nanosekunder)"
msgid "codec"
msgstr "komprimeringsmetod"
msgid "codec the data is stored in"
msgstr "komprimeringsmetod som dessa data lagras med"
msgid "video codec"
msgstr "videokomprimeringsmetod"
msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "komprimeringsmetod som dessa videodata lagras med"
msgid "audio codec"
msgstr "ljudkomprimeringsmetod"
msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "komprimeringsmetod som dessa ljuddata lagras med"
msgid "subtitle codec"
msgstr "omkodare för undertext"
msgid "codec the subtitle data is stored in"
msgstr "omkodare som undertextdata lagrats med"
msgid "container format"
msgstr "behållarformat"
msgid "container format the data is stored in"
msgstr "behållarformatet som dessa data lagras med"
msgid "bitrate"
msgstr "bitfrekvens"
msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr "exakt bitfrekvens eller genomsnittlig bitfrekvens i bitar/s"
msgid "nominal bitrate"
msgstr "nominell bitfrekvens"
msgid "nominal bitrate in bits/s"
msgstr "nominell bitfrekvens i bitar/s"
msgid "minimum bitrate"
msgstr "minsta bitfrekvens"
msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "minsta bitfrekvens i bitar/s"
msgid "maximum bitrate"
msgstr "högsta bitfrekvens"
msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "högsta bitfrekvens i bitar/s"
msgid "encoder"
msgstr "kodare"
msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "kodare som använts för att koda denna ström"
msgid "encoder version"
msgstr "kodarversion"
msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "version av kodaren som använts för att koda denna ström"
msgid "serial"
msgstr "serienummer"
msgid "serial number of track"
msgstr "serienummer för spår"
msgid "replaygain track gain"
msgstr "uppspelningsförstärkning spårförstärkning"
msgid "track gain in db"
msgstr "spårförstärkning i db"
msgid "replaygain track peak"
msgstr "uppspelningsförstärkning spårtopp"
msgid "peak of the track"
msgstr "toppen för spåret"
msgid "replaygain album gain"
msgstr "uppspelningsförstärkning albumförstärkning"
msgid "album gain in db"
msgstr "albumförstärkning i db"
msgid "replaygain album peak"
msgstr "uppspelningsförstärkning albumtopp"
msgid "peak of the album"
msgstr "toppen för albumet"
msgid "replaygain reference level"
msgstr "referensnivå för uppspelningsförstärkning"
msgid "reference level of track and album gain values"
msgstr "referensnivå för förstärkningsvärden för spår och album"
msgid "language code"
msgstr "språkkod"
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
msgstr "språkkod för denna ström, enligt ISO-639-1 eller ISO-639-2"
msgid "language name"
msgstr "språknamn"
msgid "freeform name of the language this stream is in"
msgstr "namn på det språk som denna ström använder"
msgid "image"
msgstr "bild"
msgid "image related to this stream"
msgstr "bild relaterad till den här strömmen"
#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
msgid "preview image"
msgstr "förhandsvisningsbild"
msgid "preview image related to this stream"
msgstr "förhandsvisningsbild relaterad till den här strömmen"
msgid "attachment"
msgstr "bilaga"
msgid "file attached to this stream"
msgstr "fil bifogad till den här strömmen"
msgid "beats per minute"
msgstr "slag per minut"
msgid "number of beats per minute in audio"
msgstr "antalet slag per minut i ljudet"
msgid "keywords"
msgstr "nyckelord"
msgid "comma separated keywords describing the content"
msgstr "kommaseparerade nyckelord som beskriver innehållet"
msgid "geo location name"
msgstr "geografiskt platsnamn"
msgid ""
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
"produced"
msgstr ""
"mänskligt läslig beskrivande plats för var mediet har spelats in eller "
"producerats"
msgid "geo location latitude"
msgstr "latitud för geografisk plats"
msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
"latitud i grader för geografisk plats där mediet har spelats in eller "
"producerats enligt WGS84 (noll för ekvatorn, negativa värden för sydliga "
"latituder)"
msgid "geo location longitude"
msgstr "longitud för geografisk plats"
msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK, "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
"longitud i grader för geografisk plats där mediet har spelats in eller "
"producerats enligt WGS84 (noll för meridianlinjen i Greenwich, "
"Storbritannien, negativa värden för västliga longituder)"
msgid "geo location elevation"
msgstr "höjd för geografisk plats"
msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
"höjd i meter för geografisk plats där mediet har spelats in eller "
"producerats enligt WGS84 (noll för genomsnittlig havsnivå)"
msgid "geo location country"
msgstr "land för geografisk plats"
msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
msgstr "land (engelskt namn) där mediet har spelats in eller producerats"
msgid "geo location city"
msgstr "stad för geografisk plats"
msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
msgstr "stad (engelskt namn) där mediet har spelats in eller producerats"
msgid "geo location sublocation"
msgstr "specifik plats för geografisk plats"
msgid ""
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
"the neighborhood)"
msgstr ""
"en plats inom en stad där mediet har producerats eller skapats (t.ex. "
"närområde)"
msgid "geo location horizontal error"
msgstr "fel i horisontell geografisk plats"
msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
msgstr "förväntat fel i horisontell positioneringsmätning (i meter)"
msgid "geo location movement speed"
msgstr "förflyttningshastighet för geografisk plats"
msgid ""
"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
msgstr "förflyttningshastighet för fångstenheten när mediet skapas (i meter/s)"
msgid "geo location movement direction"
msgstr "förflyttningsriktning för geografisk plats"
msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
"indikerar riktningen som enheten förflyttas när mediet skapas. Det "
"representeras som grader i flyttalsrepresentation, 0 betyder geografiskt "
"nordlig riktning och ökar medsols"
msgid "geo location capture direction"
msgstr "fångstriktning för geografisk plats"
msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing a media. "
"It is represented as degrees in floating point representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
"indikerar riktningen som enheten pekar mot när mediet skapas. Det "
"representeras som grader i flyttalsrepresentation, 0 betyder geografiskt "
"nordlig riktning och ökar medsols"
#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
msgid "show name"
msgstr "visningsnamn"
msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
msgstr "Namn på TV-program/poddsändning/serie som mediet kommer från"
#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
msgid "show sortname"
msgstr "visa sorteringsnamn"
msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""
"Namn på TV-program/poddsändning/serie som mediet kommer från, för "
"sorteringsändamål"
msgid "episode number"
msgstr "avsnittsnummer"
msgid "The episode number in the season the media is part of"
msgstr "Avsnittsnumret i säsongen som mediet är en del av"
msgid "season number"
msgstr "säsongsnummer"
msgid "The season number of the show the media is part of"
msgstr "Säsongsnumret för programmet som mediet är en del av"
msgid "lyrics"
msgstr "låttexter"
msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
msgstr "Låttexter för mediet, används oftast för låtar"
msgid "composer sortname"
msgstr "sorteringsnamn för kompositör"
msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
msgstr "person(er) som komponerade inspelningen, för sorteringsändamål"
msgid "grouping"
msgstr "gruppering"
msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
"Grupprelaterade media som spänner över flera spår, såsom olika delar av en "
"konsert. Det är en högre nivå än ett spår, men lägre än ett album"
msgid "user rating"
msgstr "användarbetyg"
msgid ""
"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
"this media"
msgstr ""
"Betyg angivit av en användare. Desto högre rankning, desto mer gillar "
"användaren detta media"
msgid "device manufacturer"
msgstr "enhetstillverkare"
msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
msgstr "Tillverkare av enheten som använts för att skapa detta media"
msgid "device model"
msgstr "enhetsmodell"
msgid "Model of the device used to create this media"
msgstr "Modell av enheten som använts för att skapa detta media"
msgid "application name"
msgstr "programnamn"
msgid "Application used to create the media"
msgstr "Programmet som använts för att skapa detta media"
msgid "application data"
msgstr "programdata"
msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
msgstr "Godtycklig programdata att serialisera inuti detta media"
msgid "image orientation"
msgstr "bildorientering"
msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
msgstr "Hur bilden ska roteras eller vändas före visning"
msgid "publisher"
msgstr "utgivare"
msgid "Name of the label or publisher"
msgstr "Namn på förlag eller utgivare"
msgid "interpreted-by"
msgstr "tolkad av"
msgid "Information about the people behind a remix and similar interpretations"
msgstr "Information om människorna bakom en remix eller liknande tolkning"
msgid "midi-base-note"
msgstr "midi-bas-not"
msgid "Midi note number of the audio track."
msgstr "Midi-not-nummer för ljudspåret."
msgid "private-data"
msgstr "privat-data"
msgid "Private data"
msgstr "Privat data"
msgid ", "
msgstr ", "
#, c-format
msgid "No URI handler for the %s protocol found"
msgstr "Ingen uri-hanterare hittades för %s-protokollet"
#, c-format
msgid "URI scheme '%s' not supported"
msgstr "Uri-schema \"%s\" saknar stöd"
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "FEL: från element %s: %s\n"
#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Ytterligare felsökningsinformation:\n"
"%s\n"
#, c-format
msgid "link has no source [sink=%s@%p]"
msgstr "länk har ingen källa [utgång=%s@%p]"
#, c-format
msgid "link has no sink [source=%s@%p]"
msgstr "länk har ingen utgång [källa=%s@%p]"
#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "ingen \"%s\"-egenskap i elementet \"%s\""
#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr "kunde inte ställa in egenskapen \"%s\" i elementet \"%s\" till \"%s\""
msgid "Delayed linking failed."
msgstr "Fördröjd länkning misslyckades."
#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "kunde inte länka %s till %s"
#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "inget \"%s\"-element"
#, c-format
msgid "unexpected reference \"%s\" - ignoring"
msgstr "oväntad referens \"%s\" - ignorerar"
#, c-format
msgid "unexpected pad-reference \"%s\" - ignoring"
msgstr "oväntad kontakt-referens \"%s\" - ignorerar"
#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
msgstr "kunde inte tolka förmågorna \"%s\""
#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
msgstr "inget utgångselement för URI:n \"%s\""
#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr "inget källelement för URI:n \"%s\""
msgid "syntax error"
msgstr "syntaxfel"
msgid "bin"
msgstr "korg"
#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "angav tom korg \"%s\", inte tillåtet"
#, c-format
msgid "no bin \"%s\", unpacking elements"
msgstr "ingen korg \"%s\", packar upp element"
msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "tom rörledning är inte tillåtet"
msgid "A lot of buffers are being dropped."
msgstr "Förkastar en stor mängd buffertar."
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Internt dataflödesproblem."
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Internt fel i dataflöde."
msgid "Internal clock error."
msgstr "Internt klockfel."
msgid "Failed to map buffer."
msgstr "Misslyckades med att mappa buffert."
msgid "Filter caps"
msgstr "Filtrera förmågor"
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
"Begränsa de möjliga tillåtna förmågorna (NULL betyder ANY). Inställning av "
"egenskapen tar en referens till det angivna GstCaps-objektet."
msgid "Caps Change Mode"
msgstr "Ändringsläge för förmågor"
msgid "Filter caps change behaviour"
msgstr "Ändringsläge för filterförmågor"
msgid "No Temp directory specified."
msgstr "Ingen temporärkatalog angiven."
#, c-format
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
msgstr "Kunde inte skapa temporärfilen \"%s\"."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" för läsning."
msgid "Error while writing to download file."
msgstr "Fel vid skrivning till hämtningsfilen."
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Inget filnamn angivet för skrivning."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" för skrivning."
#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Fel vid stängning av filen \"%s\"."
#, c-format
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
msgstr "Fel vid sökning i filen \"%s\"."
#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Fel vid skrivning till filen \"%s\"."
msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Inget filnamn angivet för läsning."
#, c-format
msgid "Could not get info on \"%s\"."
msgstr "Kunde inte få information om \"%s\"."
#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "\"%s\" är en katalog."
#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "Filen \"%s\" är ett uttag."
msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Misslyckades efter iterationer som begärt."
msgid "caps"
msgstr "förmågor"
msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "detekterade förmågor i strömmen"
msgid "minimum"
msgstr "minimum"
msgid "force caps"
msgstr "tvinga förmågor"
msgid "force caps without doing a typefind"
msgstr "tvinga förmågor utan att göra en typefind"
msgid "Stream doesn't contain enough data."
msgstr "Strömmen innehåller inte tillräckligt med data."
msgid "Stream contains no data."
msgstr "Strömmen innehåller inget data."
msgid "Implemented Interfaces:\n"
msgstr "Implementerade gränssnitt:\n"
msgid "readable"
msgstr "läsbar"
msgid "writable"
msgstr "skrivbar"
msgid "deprecated"
msgstr "föråldrad"
msgid "controllable"
msgstr "kontrollerbar"
msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
msgstr "ändringsbart i tillstånden NULL, READY, PAUSED eller PLAYING"
msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
msgstr "ändringsbart endast i tillstånden NULL, READY eller PAUSED"
msgid "changeable only in NULL or READY state"
msgstr "ändringsbart endast i tillstånden NULL eller READY"
msgid "Blacklisted files:"
msgstr "Svartlistade filer:"
msgid "Total count: "
msgstr "Totalt antal: "
#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
msgstr[0] "%d svartlistad fil"
msgstr[1] "%d svartlistade filer"
#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
msgstr[0] "%d insticksmodul"
msgstr[1] "%d insticksmoduler"
#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
msgstr[0] "%d svartlistad post"
msgstr[1] "%d svartlistade poster"
#, c-format
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
msgstr[0] "%d funktion"
msgstr[1] "%d funktioner"
msgid "Print all elements"
msgstr "Skriv ut alla element"
msgid "Print list of blacklisted files"
msgstr "Skriv ut lista över svartlistade filer"
msgid ""
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
"plugins provide.\n"
" Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
msgstr ""
"Skriv ut en maskintolkningsbar lista över funktioner som den angivna "
"insticksmodulen\n"
" eller alla insticksmoduler "
"tillhandahåller. Användbart\n"
" tillsammans med externa mekanismer "
"för automatisk installation av insticksmoduler"
msgid "List the plugin contents"
msgstr "Lista insticksmodulens innehåll"
msgid "Check if the specified element or plugin exists"
msgstr "Kontrollera om det angivna elementet eller insticksmodulen existerar"
msgid ""
"When checking if an element or plugin exists, also check that its version is "
"at least the version specified"
msgstr ""
"När existensen av ett element eller insticksmodul kontrolleras, kontrollera "
"även att dess version åtminstone är den angivna"
msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
msgstr ""
"Skriv ut uri-scheman som stöds, tillsammans med elementen som implementerar "
"dem"
#, c-format
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
msgstr "Kunde inte läsa in fil för insticksmodul: %s\n"
#, c-format
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
msgstr "Inget sådant element eller insticksmodul \"%s\"\n"
msgid "Index statistics"
msgstr "Indexstatistik"
#, c-format
msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
msgstr "Fick meddelande #%u från elementet \"%s\" (%s): "
#, c-format
msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
msgstr "Fick meddelande #%u från kontakten (pad) \"%s:%s\" (%s): "
#, c-format
msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
msgstr "Fick meddelande #%u från objektet \"%s\" (%s): "
#, c-format
msgid "Got message #%u (%s): "
msgstr "Fick meddelande #%u (%s): "
#, c-format
msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
msgstr "Fick EOS från element \"%s\".\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by element \"%s\".\n"
msgstr "HITTADE TAGG : hittat av elementet \"%s\".\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by pad \"%s:%s\".\n"
msgstr "HITTADE TAGG : hittat av kontakten \"%s:%s\".\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by object \"%s\".\n"
msgstr "HITTADE TAGG : hittat av objektet \"%s\".\n"
msgid "FOUND TAG\n"
msgstr "HITTADE TAGG\n"
#, c-format
msgid "FOUND TOC : found by element \"%s\".\n"
msgstr "HITTADE INNEHÅLL : hittat av elementet \"%s\".\n"
#, c-format
msgid "FOUND TOC : found by object \"%s\".\n"
msgstr "HITTADE INNEHÅLL : hittat av objektet \"%s\".\n"
msgid "FOUND TOC\n"
msgstr "HITTADE INNEHÅLL\n"
#, c-format
msgid ""
"INFO:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"INFO:\n"
"%s\n"
#, c-format
msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
msgstr "VARNING: från elementet %s: %s\n"
msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
msgstr "Förinläst, väntar på att buffringen ska bli färdig...\n"
msgid "Prerolled, waiting for progress to finish...\n"
msgstr "Förinläst, väntar på att förloppet ska avslutas...\n"
msgid "buffering..."
msgstr "buffrar..."
msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Färdig med buffringen, ställer in rörledningen till PLAYING...\n"
msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Buffrar, ställer in rörledningen till PAUSED...\n"
msgid "Redistribute latency...\n"
msgstr "Fördröjning för vidaresändning...\n"
#, c-format
msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
msgstr "Ställer in tillståndet till %s enligt begäran från %s...\n"
msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
msgstr "Avbrott: Stoppar rörledningen ...\n"
#, c-format
msgid "Progress: (%s) %s\n"
msgstr "Förlopp: (%s) %s\n"
#, c-format
msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "Element saknas: %s\n"
#, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "Fick kontext från elementet \"%s\": %s=%s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Mata ut taggar (även känt som metadata)"
msgid "Output TOC (chapters and editions)"
msgstr "Skriv ut INNEHÅLL (kapitel och utgåvor)"
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Skriv ut statusinformation och egenskapsnotifieringar"
msgid "Do not print any progress information"
msgstr "Skriv inte ut någon förloppsinformation"
msgid "Output messages"
msgstr "Mata ut meddelanden"
msgid ""
"Do not output status information for the specified property if verbose "
"output is enabled (can be used multiple times)"
msgstr ""
"Mata inte ut statusinformation för den angivna egenskapen om utförlig "
"diagnostik är aktiverad (kan användas flera gånger)"
msgid "PROPERTY-NAME"
msgstr "EGENSKAPSNAMN"
msgid "Do not install a fault handler"
msgstr "Installera inte en felhanterare"
msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
msgstr "Tvinga EOS på källor innan rörledningen stängs av"
msgid "Gather and print index statistics"
msgstr "Samla och skriv ut indexstatistik"
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
msgstr "FEL: rörledningen kunde inte konstrueras: %s.\n"
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
msgstr "FEL: rörledningen kunde inte konstrueras.\n"
#, c-format
msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
msgstr "VARNING: felaktig rörledning: %s\n"
msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
msgstr "FEL: \"pipeline\"-elementet hittades inte.\n"
msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Ställer in rörledningen till PAUSED...\n"
msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
msgstr "FEL: Rörledningen vill inte göra paus.\n"
msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
msgstr "Rörledningen lever och behöver inte PREROLL ...\n"
msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
msgstr "Rörledningen utför PREROLL...\n"
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
msgstr "FEL: rörledningen vill inte utföra preroll.\n"
msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
msgstr "Rörledningen har utfört PREROLL...\n"
msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Ställer in rörledningen till PLAYING...\n"
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
msgstr "FEL: rörledningen vill inte spela.\n"
msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
msgstr "EOS vid avstängning aktiverad -- Tvingar EOS på rörledningen\n"
msgid "EOS on shutdown enabled -- waiting for EOS after Error\n"
msgstr "EOS vid avstängning aktiverad -- Väntar på EOS efter fel\n"
msgid "Waiting for EOS...\n"
msgstr "Väntar på EOS...\n"
msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
msgstr "EOS togs emot - stoppar rörledning...\n"
msgid "Interrupt while waiting for EOS - stopping pipeline...\n"
msgstr "Avbrott medan EOS väntades på: Stoppar rörledningen...\n"
msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
msgstr "Ett fel inträffade vid väntan på EOS\n"
msgid "Execution ended after %"
msgstr "Körning avslutades efter %"
msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
msgstr "Ställer in rörledningen till READY...\n"
msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
msgstr "Ställer in rörledningen till NULL...\n"
msgid "Freeing pipeline ...\n"
msgstr "Frigör rörledning ...\n"
#~ msgid "Internal data stream error."
#~ msgstr "Internt fel i dataström."
#~ msgid "Do not output status information of TYPE"
#~ msgstr "Mata inte ut statusinformation av TYP"
#~ msgid "TYPE1,TYPE2,..."
#~ msgstr "TYP1,TYP2,..."