blob: cf351e3cc09200d0124a5ee51f56a0b8659fdf1e [file] [log] [blame]
# Përkthimi i mesazheve të gstreamer në shqip.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.8.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-29 15:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-07 23:46+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <begraj@hotmail.com>\n"
"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Printo versionin e GStreamer"
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Bëj që të gjithë paralajmërimet të jenë fatale"
msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Printo kategoritë e debug në dispozicion dhe dil"
#, fuzzy
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 9 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Niveli i prezgjedhur i debug nga 1 (vetëm gabimi) në 5 (gjithçka) ose 0 për "
"jo output"
msgid "LEVEL"
msgstr "NIVELI"
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Lista e category_name, ndarë me presje:etiketë çifte për të përcaktuar "
"etiketa specifike për kategoritë individuale. Shembull: GST_AUTOPLUG:5,"
"GST_ELEMENT_*:3"
msgid "LIST"
msgstr "LISTË"
msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Ç'aktivo output shumëngjyrësh të debug"
msgid ""
"Changes coloring mode of the debug log. Possible modes: off, on, disable, "
"auto, unix"
msgstr ""
msgid "Disable debugging"
msgstr "Ç'aktivo debug"
msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Aktivo kërkesën e plugin të ngarkimit të diagnostikimeve"
msgid "Colon-separated paths containing plugins"
msgstr ""
msgid "PATHS"
msgstr "POZICIONET"
#, fuzzy
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Lista e plugin, të ndarë me presje, që duhen parangarkuar në plotësim të "
"listës së regjistruar tek e ndryshueshmja e ambientit GST_PLUGIN_PATH"
msgid "PLUGINS"
msgstr "PLUGINS"
msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
msgstr ""
"Ç'aktivo regjistrimin e dështimeve të segmentuara gjatë ngarkimit të plugin"
msgid "Disable updating the registry"
msgstr ""
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
msgstr ""
msgid "GStreamer Options"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "Printo versionin e GStreamer"
msgid "Unknown option"
msgstr ""
msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer ndeshi në një gabim të përgjithshëm të librarisë bazë."
#, fuzzy
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"Zhvilluesit e GStreamer ishin tepër të lodhur për t'i caktuar një kod gabimi "
"këtij difekti. Ju lutem dërgoni një raport."
#, fuzzy
msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
msgstr "Gabim i brendshëm i GStreamer: kodi mungon. Raporto bug."
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
msgstr "Gabim i brendshëm i GStreamer: problem me shtegun. Raporto bug."
#, fuzzy
msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr "Gabim i brendshëm i GStreamer: problem i thread. Raporto bug."
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
msgstr "Gabim i brendshëm i GStreamer: problem negocimi. Raporto bug."
#, fuzzy
msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr "Gabim i brendshëm i GStreamer: problem ndodhie. Raporto bug."
#, fuzzy
msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
msgstr "Gabim i brendshëm i GStreamer: problem kërkimi. Raporto bug."
#, fuzzy
msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
msgstr "Gabim i brendshëm i GStreamer: problem drejtimi. Raporto bug."
#, fuzzy
msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
msgstr "Gabim i brendshëm i GStreamer: problem me tag. Raporto bug."
msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: clock problem."
msgstr "Gabim i brendshëm i GStreamer: problem kërkimi. Raporto bug."
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "GStreamer ndeshi në një gabim librarie të suportit të përgjithshëm."
msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "E pamundur nisja e librarisë mbështetëse."
msgid "Could not close supporting library."
msgstr "E pamundur mbyllja e librarisë mbështetëse."
#, fuzzy
msgid "Could not configure supporting library."
msgstr "E pamundur mbyllja e librarisë mbështetëse."
msgid "Encoding error."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "GStreamer encountered a general resource error."
msgstr "GStreamer ndeshi në një gabim të përgjithshëm të librarisë bazë."
msgid "Resource not found."
msgstr "Burimi nuk u gjet."
msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Burimi është i zënë ose jo në dispozicion."
msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "E pamundur hapja e burimit për lexim."
msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "E pamundur hapja e burimit për shkrim."
msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "E pamundur hapja e burimit për lexim dhe shkrim."
msgid "Could not close resource."
msgstr "E pamundur mbyllja e burimit."
msgid "Could not read from resource."
msgstr "I pamundur leximi nga burimi."
msgid "Could not write to resource."
msgstr "I pamundur hkrimi në burim."
msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "E pamundur kryerja e kërkimit në burim."
msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Sinkronizim i pamundur në burim."
msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "E pamundur marrja/vendosja e rregullimeve nga/në burim."
msgid "No space left on the resource."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Not authorized to access resource."
msgstr "I pamundur hkrimi në burim."
#, fuzzy
msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "GStreamer ndeshi në një gabim të përgjithshëm të librarisë bazë."
msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
msgstr ""
"Elementi nuk suporton trajtimin e kësaj vazhde. Ju lutem raporto një bug."
msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "I pamundur përcaktimi i llojit të vazhdës."
msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr "Vazhda është e një lloji të ndryshëm nga të trajtuarit nga ky element."
msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr "Asnjë kodues/dekodues në dispozicion për të trajtuar llojin e vazhdës."
msgid "Could not decode stream."
msgstr "I pamundur dekodifikimi i vazhdës."
msgid "Could not encode stream."
msgstr "I pamundur kodifikimi i vazhdës."
msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "I pamundur demultipleksimi i stream."
msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "I pamundur multipleksimi i vazhdës."
#, fuzzy
msgid "The stream is in the wrong format."
msgstr "Vazhda është në një format të gabuar."
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
msgstr ""
msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Asnjë mesazh gabimi për domain %s."
#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr "Asnjë mesazh gabimi standart për domain %s dhe kodin %d."
msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
msgstr ""
#, c-format
msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
msgstr ""
msgid "title"
msgstr "titulli"
msgid "commonly used title"
msgstr "titulli i përdorur zakonisht"
msgid "title sortname"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "commonly used title for sorting purposes"
msgstr "titulli i përdorur zakonisht"
msgid "artist"
msgstr "artisti"
msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "personi(at) përgjegjës për regjistrimin"
msgid "artist sortname"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
msgstr "personi(at) përgjegjës për regjistrimin"
msgid "album"
msgstr "albumi"
msgid "album containing this data"
msgstr "albumi që përmban këtë të dhënë"
msgid "album sortname"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "album containing this data for sorting purposes"
msgstr "albumi që përmban këtë të dhënë"
#, fuzzy
msgid "album artist"
msgstr "artisti"
msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
msgstr ""
msgid "album artist sortname"
msgstr ""
msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
msgstr ""
msgid "date"
msgstr "data"
#, fuzzy
msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
msgstr "data e krijimit të së dhënës (në ditë të kalendarit Julian)"
#, fuzzy
msgid "datetime"
msgstr "data"
#, fuzzy
msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
msgstr "data e krijimit të së dhënës (në ditë të kalendarit Julian)"
msgid "genre"
msgstr "lloji"
msgid "genre this data belongs to"
msgstr "lloji së cilit i takon e dhëna"
msgid "comment"
msgstr "komenti"
msgid "free text commenting the data"
msgstr "tekst i lirë komentues i së dhënës"
#, fuzzy
msgid "extended comment"
msgstr "komenti"
#, fuzzy
msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
msgstr "tekst i lirë komentues i së dhënës"
msgid "track number"
msgstr "numri i pistës"
msgid "track number inside a collection"
msgstr "numri i pjesës në brendësi të një koleksioni"
msgid "track count"
msgstr "numërimi i pjesës"
msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr "numurimi i pjesëve në brendësi të koleksionit të cilit i përket pjesa"
msgid "disc number"
msgstr "numri i diskut"
msgid "disc number inside a collection"
msgstr "numri i diskut në brendësi të një koleksioni"
msgid "disc count"
msgstr "numurimi i diskut"
msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
msgstr "numurimi i disqeve në brendësi të koleksionit të cilit i përket disku"
msgid "location"
msgstr "pozicioni"
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
msgid "homepage"
msgstr ""
msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
msgstr ""
msgid "description"
msgstr "përshkrimi"
msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "teks i shkurtër përshkrues i përmbajtjes së së dhënës"
msgid "version"
msgstr "versioni"
msgid "version of this data"
msgstr "versioni i kësaj të dhëne"
msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"
msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
msgstr ""
"International Standard Recording Code - shiko http://www.ifpi.org/isrc/"
msgid "organization"
msgstr "organizata"
msgid "copyright"
msgstr "copyright"
msgid "copyright notice of the data"
msgstr "shënime mbi të drejtat e së dhënës"
#, fuzzy
msgid "copyright uri"
msgstr "copyright"
#, fuzzy
msgid "URI to the copyright notice of the data"
msgstr "shënime mbi të drejtat e së dhënës"
#, fuzzy
msgid "encoded by"
msgstr "kodifikuesi"
msgid "name of the encoding person or organization"
msgstr ""
msgid "contact"
msgstr "kontakti"
msgid "contact information"
msgstr "informacione në lidhje me kontaktin"
msgid "license"
msgstr "liçenca"
msgid "license of data"
msgstr "liçenca e së dhënës"
#, fuzzy
msgid "license uri"
msgstr "liçenca"
#, fuzzy
msgid "URI to the license of the data"
msgstr "liçenca e së dhënës"
msgid "performer"
msgstr "interpretuesi"
msgid "person(s) performing"
msgstr "personi(at) interpretues"
msgid "composer"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "person(s) who composed the recording"
msgstr "personi(at) përgjegjës për regjistrimin"
msgid "conductor"
msgstr ""
msgid "conductor/performer refinement"
msgstr ""
msgid "duration"
msgstr "kohëzgjatja"
msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "gjatësia në njësi kohore të GStreamer (nanosekonda)"
msgid "codec"
msgstr "codec"
msgid "codec the data is stored in"
msgstr "codec ku janë regjistruar të dhënat"
msgid "video codec"
msgstr "video codec"
msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "codec ku janë regjistruar të dhënat video"
msgid "audio codec"
msgstr "audio codec"
msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "codec ku janë regjistruar të dhënat audio"
#, fuzzy
msgid "subtitle codec"
msgstr "video codec"
#, fuzzy
msgid "codec the subtitle data is stored in"
msgstr "codec ku janë regjistruar të dhënat video"
#, fuzzy
msgid "container format"
msgstr "informacione në lidhje me kontaktin"
#, fuzzy
msgid "container format the data is stored in"
msgstr "codec ku janë regjistruar të dhënat"
msgid "bitrate"
msgstr "bitrate"
msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr "bitrate preçize ose mesatare në bits/s"
msgid "nominal bitrate"
msgstr "bitrate nominale"
msgid "nominal bitrate in bits/s"
msgstr "bitrate nominale në bits/s"
msgid "minimum bitrate"
msgstr "bitrate minimum"
msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "bitrate minimum në bits/s"
msgid "maximum bitrate"
msgstr "bitrate maksimum"
msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "bitrate maksimum në bits/s"
msgid "encoder"
msgstr "kodifikuesi"
msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "kodifikuesi i përdorur për të kodifikuar këtë fluks"
msgid "encoder version"
msgstr "versioni i kodifikuesit"
msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "versioni i kodifikuesit të përdorur për të kodifikuar këtë fluks"
msgid "serial"
msgstr "seria"
msgid "serial number of track"
msgstr "numri serisë së pjesës"
msgid "replaygain track gain"
msgstr "ecuria i pjesës në replygain"
msgid "track gain in db"
msgstr "rritja e pjesës në db"
msgid "replaygain track peak"
msgstr "maksimumi i pjesës në replygain"
msgid "peak of the track"
msgstr "skaji i pistës"
msgid "replaygain album gain"
msgstr "replaygain album gain"
msgid "album gain in db"
msgstr "gain i albumit në db"
msgid "replaygain album peak"
msgstr "replaygain album peak"
msgid "peak of the album"
msgstr "kulmi i albumit"
#, fuzzy
msgid "replaygain reference level"
msgstr "maksimumi i pjesës në replygain"
msgid "reference level of track and album gain values"
msgstr ""
msgid "language code"
msgstr ""
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
msgstr ""
msgid "language name"
msgstr ""
msgid "freeform name of the language this stream is in"
msgstr ""
msgid "image"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "image related to this stream"
msgstr "kodifikuesi i përdorur për të kodifikuar këtë fluks"
#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
msgid "preview image"
msgstr ""
msgid "preview image related to this stream"
msgstr ""
msgid "attachment"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "file attached to this stream"
msgstr "kodifikuesi i përdorur për të kodifikuar këtë fluks"
msgid "beats per minute"
msgstr ""
msgid "number of beats per minute in audio"
msgstr ""
msgid "keywords"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "comma separated keywords describing the content"
msgstr "teks i shkurtër përshkrues i përmbajtjes së së dhënës"
#, fuzzy
msgid "geo location name"
msgstr "pozicioni"
msgid ""
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
"produced"
msgstr ""
msgid "geo location latitude"
msgstr ""
msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
msgid "geo location longitude"
msgstr ""
msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK, "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
msgid "geo location elevation"
msgstr ""
msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "geo location country"
msgstr "pozicioni"
msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "geo location city"
msgstr "pozicioni"
msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "geo location sublocation"
msgstr "pozicioni"
msgid ""
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
"the neighborhood)"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "geo location horizontal error"
msgstr "pozicioni"
msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "geo location movement speed"
msgstr "pozicioni"
msgid ""
"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "geo location movement direction"
msgstr "pozicioni"
msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "geo location capture direction"
msgstr "pozicioni"
msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing a media. "
"It is represented as degrees in floating point representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
msgid "show name"
msgstr ""
msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
msgstr ""
#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
msgid "show sortname"
msgstr ""
msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "episode number"
msgstr "numri i diskut"
msgid "The episode number in the season the media is part of"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "season number"
msgstr "numri i diskut"
msgid "The season number of the show the media is part of"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "lyrics"
msgstr "liçenca"
msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
msgstr ""
msgid "composer sortname"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
msgstr "personi(at) përgjegjës për regjistrimin"
msgid "grouping"
msgstr ""
msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "user rating"
msgstr "kohëzgjatja"
msgid ""
"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
"this media"
msgstr ""
msgid "device manufacturer"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
msgstr "versioni i kodifikuesit të përdorur për të kodifikuar këtë fluks"
msgid "device model"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Model of the device used to create this media"
msgstr "versioni i kodifikuesit të përdorur për të kodifikuar këtë fluks"
#, fuzzy
msgid "application name"
msgstr "pozicioni"
#, fuzzy
msgid "Application used to create the media"
msgstr "versioni i kodifikuesit të përdorur për të kodifikuar këtë fluks"
msgid "application data"
msgstr ""
msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
msgstr ""
msgid "image orientation"
msgstr ""
msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
msgstr ""
msgid "publisher"
msgstr ""
msgid "Name of the label or publisher"
msgstr ""
msgid "interpreted-by"
msgstr ""
msgid "Information about the people behind a remix and similar interpretations"
msgstr ""
msgid "midi-base-note"
msgstr ""
msgid "Midi note number of the audio track."
msgstr ""
msgid "private-data"
msgstr ""
msgid "Private data"
msgstr ""
msgid ", "
msgstr ", "
#, c-format
msgid "No URI handler for the %s protocol found"
msgstr ""
#, c-format
msgid "URI scheme '%s' not supported"
msgstr ""
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "GABIM: nga elementi %s: %s\n"
#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Informacione shtesë të debug:\n"
"%s\n"
#, c-format
msgid "link has no source [sink=%s@%p]"
msgstr ""
#, c-format
msgid "link has no sink [source=%s@%p]"
msgstr ""
#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "asnjë pronësi \"%s\" tek elementi \"%s\""
#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr "e pamundur vendosja e pronësisë \"%s\" tek elementi \"%s\" në \"%s"
msgid "Delayed linking failed."
msgstr ""
#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "e pamundur lidhja e %s me %s"
#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "asnjë element \"%s\""
#, c-format
msgid "unexpected reference \"%s\" - ignoring"
msgstr ""
#, c-format
msgid "unexpected pad-reference \"%s\" - ignoring"
msgstr ""
#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
msgstr "i pamundur analizimi i caps \"%s\""
#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
msgstr "asnjë element shpërndarës për URI \"%s\""
#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr "asnjë element burues për URI \"%s\""
msgid "syntax error"
msgstr ""
msgid "bin"
msgstr ""
#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "u specifikua bin bosh \"%s\", nuk lejohet"
#, fuzzy, c-format
msgid "no bin \"%s\", unpacking elements"
msgstr "asnjë bin \"%s\", u kapërcye"
msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "nuk lejohet konduktori bosh"
msgid "A lot of buffers are being dropped."
msgstr ""
msgid "Internal data flow problem."
msgstr ""
msgid "Internal data flow error."
msgstr ""
msgid "Internal clock error."
msgstr ""
msgid "Failed to map buffer."
msgstr ""
msgid "Filter caps"
msgstr ""
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
msgid "Caps Change Mode"
msgstr ""
msgid "Filter caps change behaviour"
msgstr ""
msgid "No Temp directory specified."
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
msgstr "E pamundur marrja/vendosja e rregullimeve nga/në burim."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "E pamundur hapja e file \"%s\" për lexim."
#, fuzzy
msgid "Error while writing to download file."
msgstr "Gabim gjatë shkrimit tek file \"%s\"."
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Nuk është përcaktuar asnjë emër file për tu shkruar."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "E pamundur hapja e file \"%s\" në shkrim."
#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Gabim gjatë mbylljes së file \"%s\"."
#, fuzzy, c-format
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
msgstr "Gabim gjatë shkrimit tek file \"%s\"."
#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Gabim gjatë shkrimit tek file \"%s\"."
msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Nuk është përcaktuar asnjë emër file për tu lexuar."
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not get info on \"%s\"."
msgstr "E pamundur marrja/vendosja e rregullimeve nga/në burim."
#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "\"%s\" është një directory."
#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "File \"%s\" është një socket."
msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Dështoi mbas përsëritjeve sikurse të kërkuara."
msgid "caps"
msgstr "mbrojtëse"
msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "u zbuluan mundësi në fluks"
msgid "minimum"
msgstr "minimum"
msgid "force caps"
msgstr ""
msgid "force caps without doing a typefind"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Stream doesn't contain enough data."
msgstr "albumi që përmban këtë të dhënë"
#, fuzzy
msgid "Stream contains no data."
msgstr "albumi që përmban këtë të dhënë"
msgid "Implemented Interfaces:\n"
msgstr ""
msgid "readable"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "writable"
msgstr "titulli"
msgid "deprecated"
msgstr ""
msgid "controllable"
msgstr ""
msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
msgstr ""
msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
msgstr ""
msgid "changeable only in NULL or READY state"
msgstr ""
msgid "Blacklisted files:"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Total count: "
msgstr "numërimi i pjesës"
#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#, fuzzy, c-format
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
msgstr[0] "karakteristika"
msgstr[1] "karakteristikat"
msgid "Print all elements"
msgstr "Printo të gjithë elementët"
msgid "Print list of blacklisted files"
msgstr ""
msgid ""
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
"plugins provide.\n"
" Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
msgstr ""
msgid "List the plugin contents"
msgstr ""
msgid "Check if the specified element or plugin exists"
msgstr ""
msgid ""
"When checking if an element or plugin exists, also check that its version is "
"at least the version specified"
msgstr ""
msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
msgstr "E pamundur hapja e file \"%s\" në shkrim."
#, fuzzy, c-format
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
msgstr "asnjë element burues për URI \"%s\""
msgid "Index statistics"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
msgstr ""
#, c-format
msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
msgstr ""
#, c-format
msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
msgstr ""
#, c-format
msgid "Got message #%u (%s): "
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
msgstr "GABIM: nga elementi %s: %s\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by element \"%s\".\n"
msgstr "NDRYSHIM I GJETUR : u gjet nga elementi \"%s\".\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "FOUND TAG : found by pad \"%s:%s\".\n"
msgstr "NDRYSHIM I GJETUR : u gjet nga elementi \"%s\".\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "FOUND TAG : found by object \"%s\".\n"
msgstr "NDRYSHIM I GJETUR : u gjet nga elementi \"%s\".\n"
msgid "FOUND TAG\n"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
msgid "FOUND TOC : found by element \"%s\".\n"
msgstr "NDRYSHIM I GJETUR : u gjet nga elementi \"%s\".\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "FOUND TOC : found by object \"%s\".\n"
msgstr "NDRYSHIM I GJETUR : u gjet nga elementi \"%s\".\n"
msgid "FOUND TOC\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid ""
"INFO:\n"
"%s\n"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
msgstr "GABIM: nga elementi %s: %s\n"
msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
msgstr ""
msgid "Prerolled, waiting for progress to finish...\n"
msgstr ""
msgid "buffering..."
msgstr ""
msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr ""
msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr ""
msgid "Redistribute latency...\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
msgstr ""
msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Progress: (%s) %s\n"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "asnjë element \"%s\""
#, fuzzy, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "GABIM: nga elementi %s: %s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Tags e output (njohur gjithashtu si metadata)"
msgid "Output TOC (chapters and editions)"
msgstr ""
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Njoftime të informacioneve dhe pronësisë së kondicionit të daljes"
#, fuzzy
msgid "Do not print any progress information"
msgstr "Mos jep informacionin e gjendjes së LLOJIT"
msgid "Output messages"
msgstr ""
msgid ""
"Do not output status information for the specified property if verbose "
"output is enabled (can be used multiple times)"
msgstr ""
msgid "PROPERTY-NAME"
msgstr ""
msgid "Do not install a fault handler"
msgstr "Mos instalo një ushqyes të dëmtuar"
msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
msgstr ""
msgid "Gather and print index statistics"
msgstr ""
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
msgstr "GABIM: i pamundur ndërtimi i pipeline: %s.\n"
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
msgstr "GABIM: i pamundur ndërtimi i pipeline.\n"
#, c-format
msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
msgstr "KUJDES: pipline e gabuar: %s\n"
msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
msgstr "GABIM: elementi 'konduktor' nuk u gjet.\n"
msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
msgstr "GABIM: pipeline nuk dëshiron të luajë.\n"
msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
msgstr ""
msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
msgstr "GABIM: pipeline nuk dëshiron të luajë.\n"
msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
msgstr ""
msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr ""
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
msgstr "GABIM: pipeline nuk dëshiron të luajë.\n"
msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
msgstr ""
msgid "EOS on shutdown enabled -- waiting for EOS after Error\n"
msgstr ""
msgid "Waiting for EOS...\n"
msgstr ""
msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
msgstr ""
msgid "Interrupt while waiting for EOS - stopping pipeline...\n"
msgstr ""
msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
msgstr ""
msgid "Execution ended after %"
msgstr "Ekzekutimi përfundoi mbas %"
msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
msgstr ""
msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Freeing pipeline ...\n"
msgstr "DUKE ZBATUAR pipeline ...\n"
#~ msgid "Do not output status information of TYPE"
#~ msgstr "Mos jep informacionin e gjendjes së LLOJIT"
#~ msgid "TYPE1,TYPE2,..."
#~ msgstr "LLOJI1,LLOJI2,..."
#~ msgid "link without source element"
#~ msgstr "lidhje ma element burues"
#~ msgid "link without sink element"
#~ msgstr "lidhje pa elementin sink"
#~ msgid "no element to link URI \"%s\" to"
#~ msgstr "asnjë element për të lidhur URI \"%s\" me"
#~ msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
#~ msgstr "e pamundur lidhja e elementit sink për URI \"%s\""
#~ msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
#~ msgstr "Printo shenjat e alloc (nëse aktivuar në kohën e kompilimit)"
#~ msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
#~ msgstr ""
#~ "Përdorimi: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=vlera ... ]\n"
#~ msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
#~ msgstr "GABIM: analizimi i file xml '%s' dështoi.\n"
#~ msgid "ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.\n"
#~ msgstr "GABIM: asnjë element i pipline të toplevel tek file '%s'.\n"
#, fuzzy
#~ msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time.\n"
#~ msgstr "KUJDES: vetëm një element toplevel suportohet aktualisht."
#~ msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
#~ msgstr ""
#~ "GABIM: i pamundur analizimi i argumentit %d të rreshtit të komandës: %s.\n"
#~ msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
#~ msgstr "KUJDES: elementi me emrin '%s' nuk u gjet.\n"
#~ msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
#~ msgstr "Ruaj prezantimin xml të pipeline tek FILE dhe dil"
#~ msgid "FILE"
#~ msgstr "FILE"
#, fuzzy
#~ msgid "Do not install signal handlers for SIGUSR1 and SIGUSR2"
#~ msgstr "Mos instalo një ushqyes të dëmtuar"
#~ msgid "Disable accelerated CPU instructions"
#~ msgstr "Ç'aktivo instruksionet e përshpejtimit të CPU"
#~ msgid "SCHEDULER"
#~ msgstr "PLANIFIKUES"
#~ msgid "Registry to use"
#~ msgstr "Regjistri që duhet përdorur"
#~ msgid "REGISTRY"
#~ msgstr "REGJISTRI"
#~ msgid "path list for loading plugins (separated by '%s')"
#~ msgstr "pozicioni i listës për ngarkimin e plugins (ndarë me '%s')"
#~ msgid "Scheduler to use (default is '%s')"
#~ msgstr "Planifikuesi që duhet përdorur (i prezgjedhuri është '%s')"
#~ msgid "Internal GStreamer error: state change failed. File a bug."
#~ msgstr ""
#~ "Gabim i brendshëm i GStreamer: ndryshimi i gjendjes dështoi. Raporto bug."
#~ msgid "Internal GStreamer error: scheduler problem. File a bug."
#~ msgstr "Gabim i brendshëm i GStreamer: problem planifikimi. Raporto bug."
#~ msgid "original location of file as a URI"
#~ msgstr "vendodhja orgjinale e file si një URI"
#~ msgid "There is no element present to handle the stream's mime type %s."
#~ msgstr ""
#~ "Nuk ekziston asnjë element për të trajtuar llojin mime %s të fluksit."
#~ msgid " iterations (sum %"
#~ msgstr " përsëritjet (shuma %"
#~ msgid " ns, average %"
#~ msgstr " ns, mesatarja %"
#~ msgid " ns, min %"
#~ msgstr " ns, min %"
#~ msgid " ns, max %"
#~ msgstr " ns, max %"
#~ msgid " ns).\n"
#~ msgstr " ns).\n"
#~ msgid "Number of times to iterate pipeline"
#~ msgstr "Numri i herëve të përsëritjes së kanalit"
#~ msgid " Trying to run anyway.\n"
#~ msgstr " Duke u përpjekur të zbatohet sidoqoftë.\n"
#~ msgid "Added plugin %s with %d %s.\n"
#~ msgstr "U shtua plugin %s me %d %s.\n"
#~ msgid "Added path %s to %s \n"
#~ msgstr "U shtua pozicioni %s tek %s \n"
#~ msgid "Rebuilding %s (%s) ...\n"
#~ msgstr "Duke rindërtuar %s (%s) ...\n"
#~ msgid "Trying to load %s ...\n"
#~ msgstr "Duke u përpjekur të ngarkoj %s ...\n"
#~ msgid "Error loading %s\n"
#~ msgstr "Gabim gjatë ngarkimit të %s\n"
#~ msgid "Loaded %d plugins with %d %s.\n"
#~ msgstr "U ngarkuan %d plugins me %d %s.\n"