blob: ff30749133c73cb812b5e20a07be96a9ca913430 [file] [log] [blame]
# Bulgarian translation of gstreamer.
# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software Fondation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.32.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-18 18:55+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-26 22:40+0300\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Отпечатване на версията на GStreamer"
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Всички предупреждения да са фатални"
msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Отпечатване на наличните категории за изчистване на грешки и изход"
#, fuzzy
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 9 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Стандартното ниво за изчистване на грешки — от 1 (само грешки) до 5 (всичко) "
"или 0 — без никакви съобщения за изчистване на грешки"
msgid "LEVEL"
msgstr "НИВО"
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Списък от двойки име_на_категория:ниво разделени със запетаи. Той указва "
"конкретните нива за съобщения за изчистване на грешки на отделните "
"категории. Например: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgid "LIST"
msgstr "СПИСЪК"
msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Спиране на оцветените съобщения за изчистване на грешки"
msgid ""
"Changes coloring mode of the debug log. Possible modes: off, on, disable, "
"auto, unix"
msgstr ""
msgid "Disable debugging"
msgstr "Спиране на съобщенията за изчистване на грешки"
msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Включване на подробни съобщения при зареждане на приставка"
msgid "Colon-separated paths containing plugins"
msgstr "Пътища с приставки, разделени с двоеточие"
msgid "PATHS"
msgstr "ПЪТИЩА"
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Списък от приставки, разделени със запетая, които да бъдат предварително "
"заредени в допълнение към тези от списъка в променливата на средата "
"GST_PPLUGIN_PATH"
msgid "PLUGINS"
msgstr "ПРИСТАВКИ"
msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
msgstr ""
"Спиране на прихващането на сегментационни грешки по времето на зареждане на "
"приставка"
msgid "Disable updating the registry"
msgstr "Регистърът да не се прочита"
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
msgstr "Без стартирането на спомагателен процес при изчитането на регистъра"
msgid "GStreamer Options"
msgstr "Настройки на GStreamer"
msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "Показване на опциите на GStreamer"
msgid "Unknown option"
msgstr "Непозната опция"
msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer получи обща грешка в основна библиотека."
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"Разработчиците на GStreamer са били прекалено мързеливи и не са задали код "
"за грешка на този проблем."
msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: кодът не е реализиран."
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
"Грешка на GStreamer: неуспешна промяна на състоянието, а някой от елементите "
"пропусна да подаде съобщение за грешка с причината за това."
msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем в допълването."
msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с нишките."
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с договарянето."
msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем със събитията."
msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем при позиционирането."
msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с възможностите."
msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с етикетите."
msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "Липсва необходима приставка в тази инсталация на GStreamer"
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: clock problem."
msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с часовника."
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
"Това приложение се опитва да ползва функционалност на GStreamer, която е "
"изключена."
msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "GStreamer получи обща грешка в помощна библиотека."
msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "Помощната библиотека не може да бъде инициализирана."
msgid "Could not close supporting library."
msgstr "Помощната библиотека не може да бъде затворена."
msgid "Could not configure supporting library."
msgstr "Помощната библиотека не може да бъде настроена."
msgid "Encoding error."
msgstr "Грешка при кодиране."
msgid "GStreamer encountered a general resource error."
msgstr "GStreamer получи обща грешка в ресурс."
msgid "Resource not found."
msgstr "Ресурсът не е открит."
msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Ресурсът е зает или не е достъпен."
msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Ресурсът не може да бъде отворен за четене."
msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Ресурсът не може да бъде отворен за запис."
msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "Ресурсът не може да бъде отворен за четене и запис."
msgid "Could not close resource."
msgstr "Ресурсът не може да бъде затворен."
msgid "Could not read from resource."
msgstr "Не може да се чете от ресурса."
msgid "Could not write to resource."
msgstr "Не може да се записва в ресурса."
msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "Не може да се позиционира в ресурса."
msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Не може да се синхронизира по ресурса."
msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Не може да се получи/зададе настройка от/на ресурса."
msgid "No space left on the resource."
msgstr "Върху ресурса не е останало свободно място."
#, fuzzy
msgid "Not authorized to access resource."
msgstr "Върху ресурса не е останало свободно място."
msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "GStreamer получи обща грешка в потока от данни."
msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
msgstr ""
"Елементът не осъществява обработката на този поток. Моля, подайте доклад за "
"грешка."
msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Видът на потока от данни не може да бъде определен."
msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr "Потокът от данни не е от вида, който се обработва от елемента."
msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr "Няма кодер за обработката на този вид поток от данни."
msgid "Could not decode stream."
msgstr "Потокът от данни не може да бъде декодиран."
msgid "Could not encode stream."
msgstr "Потокът от данни не може да бъде кодиран."
msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "Потокът от данни не може да бъде разделен (демултиплексиран)."
msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "Потокът от данни не може да бъде уплътнен (мултиплексиран)."
msgid "The stream is in the wrong format."
msgstr "Потокът е с грешен формат."
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
msgstr "Потокът е шифриран. Дешифрирането му не се поддържа."
msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
"Потокът е шифриран. Дешифрирането му е невъзможно, защото не е подаден "
"подходящ ключ."
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Няма съобщение за грешка за областта %s."
#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr "Няма стандартно съобщение за грешка за областта %s с код %d."
msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
msgstr "Избраният часовник не може да се използва в конвейер."
#, c-format
msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
msgstr ""
msgid "title"
msgstr "заглавие"
msgid "commonly used title"
msgstr "популярно заглавие"
msgid "title sortname"
msgstr "заглавие, ползва се при подреждане"
msgid "commonly used title for sorting purposes"
msgstr "популярно заглавие, ползва се при подреждане"
msgid "artist"
msgstr "изпълнител"
msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "отговорник/ци за записа"
msgid "artist sortname"
msgstr "име на изпълнител, ползва се при подреждане"
msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
msgstr "отговорник/ци за записа, ползва се при подреждане"
msgid "album"
msgstr "албум"
msgid "album containing this data"
msgstr "албум съдържащ тези данни"
msgid "album sortname"
msgstr "албум, ползва се при подреждане"
msgid "album containing this data for sorting purposes"
msgstr "албум съдържащ тези данни, ползва се при подреждане"
msgid "album artist"
msgstr "изпълнител на албум"
msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
msgstr "изпълнител на целия албум, ползва се при показване"
msgid "album artist sortname"
msgstr "изпълнител на албум, ползва се при подреждане"
msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
msgstr "изпълнител на целия албум, ползва се при подреждане"
msgid "date"
msgstr "дата"
msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
msgstr "дата на създаване на данните (като структура GDate)"
msgid "datetime"
msgstr "момент"
msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
msgstr "момент на създаване на данните (като структура GstDateTime)"
msgid "genre"
msgstr "жанр"
msgid "genre this data belongs to"
msgstr "жанр на тези данни"
msgid "comment"
msgstr "коментар"
msgid "free text commenting the data"
msgstr "свободен текст относно данните"
msgid "extended comment"
msgstr "допълнителен коментар"
msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
msgstr ""
"свободен текст относно данните във формат ключ=стойност или "
"ключ[език]=коментар"
msgid "track number"
msgstr "номер на песента"
msgid "track number inside a collection"
msgstr "номер на песента в колекция"
msgid "track count"
msgstr "брой песни"
msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr "брой песните в колекцията, към която принадлежи тази песен"
msgid "disc number"
msgstr "номер на диска"
msgid "disc number inside a collection"
msgstr "номер на диска от колекция"
msgid "disc count"
msgstr "брой дискове"
msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
msgstr "брой дискове в колекция, към която принадлежи този диск"
msgid "location"
msgstr "адрес"
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
"Произход на медията като адрес (мястото в Интернет, откъдето е оригиналният "
"файл)"
msgid "homepage"
msgstr "сайт"
msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
msgstr "Страница в Интернет за тази медия (напр. сайт на изпълнител/филм)"
msgid "description"
msgstr "описание"
msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "кратък текст — съдържание"
msgid "version"
msgstr "версия"
msgid "version of this data"
msgstr "версия на тези данни"
msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"
msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
msgstr "Стандартен, международен код на запис — http://www.ifpi.org/isrc/"
msgid "organization"
msgstr "организация"
msgid "copyright"
msgstr "авторски права"
msgid "copyright notice of the data"
msgstr "означение на авторските права на данните"
msgid "copyright uri"
msgstr "адрес за авторски права"
msgid "URI to the copyright notice of the data"
msgstr "адрес на означението на авторските права на данните"
msgid "encoded by"
msgstr "кодирано от"
msgid "name of the encoding person or organization"
msgstr "име на човека или организацията извършващи кодирането"
msgid "contact"
msgstr "контакт"
msgid "contact information"
msgstr "информация за контакт"
msgid "license"
msgstr "лиценз"
msgid "license of data"
msgstr "лиценз на данните"
msgid "license uri"
msgstr "адрес на лиценза"
msgid "URI to the license of the data"
msgstr "адрес на лиценза на данните"
msgid "performer"
msgstr "изпълнител"
msgid "person(s) performing"
msgstr "кой изпълнява данните"
msgid "composer"
msgstr "композитор"
msgid "person(s) who composed the recording"
msgstr "композитор/и на записа"
msgid "duration"
msgstr "продължителност"
msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "продължителност в единици на GStreamer (наносекунди)"
msgid "codec"
msgstr "кодер"
msgid "codec the data is stored in"
msgstr "кодер, чрез който са съхранени данните"
msgid "video codec"
msgstr "видео кодер"
msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "кодер, чрез който са съхранени видео данните"
msgid "audio codec"
msgstr "аудио кодер"
msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "кодер, чрез който са съхранени аудио данните"
msgid "subtitle codec"
msgstr "кодер за субтитрите"
msgid "codec the subtitle data is stored in"
msgstr "кодер, чрез който са съхранени данните на субтитрите"
msgid "container format"
msgstr "информация за контейнера"
msgid "container format the data is stored in"
msgstr "формат на контейнера, в който са съхранени данните"
msgid "bitrate"
msgstr "скорост на битовете"
msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr "точна или усреднена скорост на битовете"
msgid "nominal bitrate"
msgstr "номинална скорост на битовете"
msgid "nominal bitrate in bits/s"
msgstr "номинална скорост на битовете в bps"
msgid "minimum bitrate"
msgstr "минимална скорост на битовете"
msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "минимална скорост на битовете в bps"
msgid "maximum bitrate"
msgstr "максимална скорост на битовете"
msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "максимална скорост на битовете в bps"
msgid "encoder"
msgstr "кодер"
msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "кодер, чрез който е кодиран този поток"
msgid "encoder version"
msgstr "версия на кодера"
msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "версия на кодера, чрез който е кодиран този поток"
msgid "serial"
msgstr "сер. №"
msgid "serial number of track"
msgstr "сериен номер на песента"
msgid "replaygain track gain"
msgstr "усилване на песента при изпълнение"
msgid "track gain in db"
msgstr "усилване на песента в db"
msgid "replaygain track peak"
msgstr "максимално усилване на песента при изпълнение"
msgid "peak of the track"
msgstr "максимално усилване на песента"
msgid "replaygain album gain"
msgstr "усилване на албума при изпълнение"
msgid "album gain in db"
msgstr "усилване на албума в db"
msgid "replaygain album peak"
msgstr "максимално усилване на албума при изпълнение"
msgid "peak of the album"
msgstr "максимално усилване на албума"
msgid "replaygain reference level"
msgstr "еталонно максимално усилване на песента при изпълнение"
msgid "reference level of track and album gain values"
msgstr "еталонно ниво на усилването на песните и албумите"
msgid "language code"
msgstr "езиков код"
#, fuzzy
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
msgstr "езиковият код на този поток според ISO-639-1"
#, fuzzy
msgid "language name"
msgstr "езиков код"
msgid "freeform name of the language this stream is in"
msgstr ""
msgid "image"
msgstr "изображение"
msgid "image related to this stream"
msgstr "изображение свързано с този поток"
#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
msgid "preview image"
msgstr "изображение за преглед"
msgid "preview image related to this stream"
msgstr "изображение за преглед свързано с този поток"
msgid "attachment"
msgstr "притурка"
msgid "file attached to this stream"
msgstr "файл прикачен към този поток"
msgid "beats per minute"
msgstr "такта в минута"
msgid "number of beats per minute in audio"
msgstr "брой тактове в минута в аудио"
msgid "keywords"
msgstr "ключови думи"
msgid "comma separated keywords describing the content"
msgstr "ключови думи за съдържанието, разделени със запетаи"
msgid "geo location name"
msgstr "местоположение"
msgid ""
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
"produced"
msgstr "разбираемо описание на мястото на запис или създаване на медията"
msgid "geo location latitude"
msgstr "географска широчина"
msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
"географска широчина на мястото на запис или създаване на медията в градуси "
"според WGS84 (0 при екватора, отрицателна в южното полукълбо)"
msgid "geo location longitude"
msgstr "географска дължина"
msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK, "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
"географска дължина на мястото на запис или създаване на медията в градуси "
"според WGS84 (0 при Гринуич, Великобритания, отрицателна в западното "
"полукълбо)"
msgid "geo location elevation"
msgstr "надморска височина"
msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
"надморска височина на мястото на запис или създаване на медията в метри "
"според WGS84 (0 при средното морско равнище)"
msgid "geo location country"
msgstr "държава по координати"
msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
msgstr "държавата на запис или създаване на медията (на английски)"
msgid "geo location city"
msgstr "град по координати"
msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
msgstr "град на запис или създаване на медията (на английски)"
msgid "geo location sublocation"
msgstr "квартал по координати"
#, fuzzy
msgid ""
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
"the neighborhood)"
msgstr "квартал в града на запис или създаване на медията"
msgid "geo location horizontal error"
msgstr "хоризонтална грешка по координати"
msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
msgstr "очаквана грешка по хоризонтал (в метри)"
msgid "geo location movement speed"
msgstr "скорост по координати"
msgid ""
"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
msgstr "скорост на движение на входното устройство при записа [m/s]"
msgid "geo location movement direction"
msgstr "посока на движение по координати"
msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
"посока на движение на входното устройство при записа. Стойността е в градуси "
"в десетично представяне. 0 е географският север. Стойността расте по посока "
"на часовниковата стрелка"
msgid "geo location capture direction"
msgstr "посока на заснемане по координати"
msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing a media. "
"It is represented as degrees in floating point representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
"посока на входното устройство при записа. Стойността е в градуси в десетично "
"представяне. 0 е географският север. Стойността расте по посока на "
"часовниковата стрелка"
#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
msgid "show name"
msgstr "име на шоу"
msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
msgstr ""
"Името телевизионно или Интернет шоу, поредица от серии, от което е медията"
#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
msgid "show sortname"
msgstr "име на шоу за подреждане"
msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""
"Името телевизионно или Интернет шоу, поредица от серии, от което е медията, "
"ползва се при подреждане"
msgid "episode number"
msgstr "номер на епизода"
msgid "The episode number in the season the media is part of"
msgstr "Номерът на епизода в поредицата за сезона"
msgid "season number"
msgstr "номер на сезона"
msgid "The season number of the show the media is part of"
msgstr "Номерът на сезона в поредицата, от която е медията"
msgid "lyrics"
msgstr "текст"
msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
msgstr "Текстът на медията, често се използва за песни"
msgid "composer sortname"
msgstr "композитор при подреждане"
msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
msgstr "Композитор/и за записа, ползва се при подреждане"
msgid "grouping"
msgstr "групиране"
msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
"Сбира в една група произведение, което е от няколко части, напр. частите на "
"концерт. Това ниво е по-високо от песен, но по-ниско от албум."
msgid "user rating"
msgstr "оценка"
msgid ""
"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
"this media"
msgstr ""
"Оценка според потребителя. По-висока стойност означава по-силно предпочитание"
msgid "device manufacturer"
msgstr "производител на устройство"
msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
msgstr "Производител на устройството, с което е създадена медията"
msgid "device model"
msgstr "модел на устройство"
msgid "Model of the device used to create this media"
msgstr "Модел на устройството, с което е създадена медията"
msgid "application name"
msgstr "име на програма"
msgid "Application used to create the media"
msgstr "Програмата, с което е създадена медията"
msgid "application data"
msgstr "данни от програмата"
msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
msgstr "Произволни данни от програма, поставени в медията"
msgid "image orientation"
msgstr "ориентация"
msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
msgstr "Как да се завърти изображението при показване"
msgid "publisher"
msgstr ""
msgid "Name of the label or publisher"
msgstr ""
msgid "interpreted-by"
msgstr ""
msgid "Information about the people behind a remix and similar interpretations"
msgstr ""
msgid "midi-base-note"
msgstr ""
msgid "Midi note number of the audio track."
msgstr ""
msgid ", "
msgstr ", "
#, c-format
msgid "No URI handler for the %s protocol found"
msgstr ""
#, c-format
msgid "URI scheme '%s' not supported"
msgstr ""
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "ГРЕШКА: от елемент %s: %s\n"
#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Допълнителна информация за изчистване на грешки:\n"
"%s\n"
#, c-format
msgid "link has no source [sink=%s@%p]"
msgstr ""
#, c-format
msgid "link has no sink [source=%s@%p]"
msgstr ""
#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "елементът „2$%s“ няма свойството „1$%s“"
#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr "свойството „%s“ на елемента „%s“ не може да се зададе да е „%s“"
#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "%s не може да се свърже към %s"
#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "елементът „%s“ липсва"
#, c-format
msgid "unexpected reference \"%s\" - ignoring"
msgstr ""
#, c-format
msgid "unexpected pad-reference \"%s\" - ignoring"
msgstr ""
#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
msgstr "възможностите „%s“ не могат да бъдат анализирани"
#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
msgstr "няма елемент-приемник за адрес „%s“"
#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr "няма елемент-източник за адрес „%s“"
msgid "syntax error"
msgstr ""
msgid "bin"
msgstr ""
#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "указан е празен резервоар „%s“, това е забранено"
#, fuzzy, c-format
msgid "no bin \"%s\", unpacking elements"
msgstr "няма резервоар на име „%s“, пропуска се"
msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "не е позволен празен конвейер"
msgid "A lot of buffers are being dropped."
msgstr "Много буфери се пропускат."
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Вътрешен проблем на потока от данни."
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."
msgid "Internal clock error."
msgstr "Вътрешна грешка на часовника."
msgid "Failed to map buffer."
msgstr ""
msgid "Filter caps"
msgstr "Възможности на филтър"
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
"Ограничаване на позволените възможности („NULL“ означава всякакви). "
"Задаването на това свойство поема указател към подадения обект GstCaps."
msgid "Caps Change Mode"
msgstr ""
msgid "Filter caps change behaviour"
msgstr ""
msgid "No Temp directory specified."
msgstr "Не е указана временна папка"
#, c-format
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
msgstr "Не може да се създаде временният файл „%s“."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори за четене."
msgid "Error while writing to download file."
msgstr "Грешка при запис в сваления файл."
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Не е указано име на файл за запис."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори за запис."
#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Грешка при затварянето на файла „%s“."
#, c-format
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
msgstr "Грешка при позициониране във файл „%s“."
#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Грешка при запис във файл „%s“."
msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Не е указано име на файл за четене."
#, c-format
msgid "Could not get info on \"%s\"."
msgstr "Не може да се получи информация за „%s“."
#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "„%s“ е папка."
#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "Файлът „%s“ е гнездо."
msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Грешка след заявения брой повторения."
msgid "caps"
msgstr "възможности"
msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "засечените възможности на потока"
msgid "minimum"
msgstr "минимум"
msgid "force caps"
msgstr "принудително прилагане на възможности"
msgid "force caps without doing a typefind"
msgstr "принудително прилагане на възможности без търсене на видовете"
#, fuzzy
msgid "Stream contains not enough data."
msgstr "Потокът не съдържа никакви данни"
msgid "Stream contains no data."
msgstr "Потокът не съдържа никакви данни"
msgid "Implemented Interfaces:\n"
msgstr "Реализирани интерфейси:\n"
msgid "readable"
msgstr "с права за четене"
msgid "writable"
msgstr "с права за запис"
msgid "deprecated"
msgstr ""
msgid "controllable"
msgstr "може да се контролира"
msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
msgstr ""
"може да се променя само в състоянията NULL (зануляване), READY (готовност), "
"PAUSED (на пауза) или PLAYING (изпълнение)"
msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
msgstr ""
"може да се променя само в състоянията NULL (зануляване), READY (готовност) "
"или PAUSED (на пауза)"
msgid "changeable only in NULL or READY state"
msgstr ""
"може да се променя само в състоянията NULL (зануляване) или READY (готовност)"
msgid "Blacklisted files:"
msgstr "Забранени файлове:"
msgid "Total count: "
msgstr "Общ брой:"
#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
msgstr[0] "%d забранен файл"
msgstr[1] "%d забранени файла"
#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
msgstr[0] "%d приставка"
msgstr[1] "%d приставки"
#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
msgstr[0] "%d забранен запис"
msgstr[1] "%d забранени записа"
#, c-format
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
msgstr[0] "%d свойство"
msgstr[1] "%d свойства"
msgid "Print all elements"
msgstr "Отпечатване на всички елементи"
msgid "Print list of blacklisted files"
msgstr "Отпечатване на списъка със забранените файлове"
msgid ""
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
"plugins provide.\n"
" Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
msgstr ""
"Отпечатване на списък с възможностите на указаната приставка или всички "
"приставки.\n"
" Удобно във връзка с външни механизми "
"за автоматично инсталиране на приставки"
msgid "List the plugin contents"
msgstr "Отпечатване на съдържанието на приставките"
msgid "Check if the specified element or plugin exists"
msgstr ""
msgid ""
"When checking if an element or plugin exists, also check that its version is "
"at least the version specified"
msgstr ""
msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
msgstr ""
"Отпечатване на поддържаните схеми за URI, както и елементите с тяхна "
"реализация"
#, c-format
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
msgstr "Файлът на приставката не може да бъде зареден: %s\n"
#, c-format
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
msgstr "Няма такъв елемент или приставка „%s“\n"
msgid "Index statistics"
msgstr "Статистика на индекса"
#, c-format
msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
msgstr "Получено е съобщение #%u от елемент „%s“ (%s): "
#, c-format
msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
msgstr "Получено е съобщение #%u от допълването „%s:%s“ (%s): "
#, c-format
msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
msgstr "Получено е съобщение #%u от обект „%s“ (%s): "
#, c-format
msgid "Got message #%u (%s): "
msgstr "Получено е съобщение #%u (%s): "
#, c-format
msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
msgstr "Получен е EOS (край на потока) от елемент „%s“.\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by element \"%s\".\n"
msgstr "ОТКРИТ ЕТИКЕТ : открит около елемент „%s“.\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by pad \"%s:%s\".\n"
msgstr "ОТКРИТ ЕТИКЕТ : открит около допълването „%s:%s“.\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by object \"%s\".\n"
msgstr "ОТКРИТ ЕТИКЕТ : открит около обект „%s“.\n"
msgid "FOUND TAG\n"
msgstr "ОТКРИТ ЕТИКЕТ\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "FOUND TOC : found by element \"%s\".\n"
msgstr "ОТКРИТ ЕТИКЕТ : открит около елемент „%s“.\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "FOUND TOC : found by object \"%s\".\n"
msgstr "ОТКРИТ ЕТИКЕТ : открит около обект „%s“.\n"
#, fuzzy
msgid "FOUND TOC\n"
msgstr "ОТКРИТ ЕТИКЕТ\n"
#, c-format
msgid ""
"INFO:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"ИНФОРМАЦИЯ:\n"
"%s\n"
#, c-format
msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: от елемент %s: %s\n"
msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
msgstr "Буфериран, изчаква се завършването на буферирането…\n"
#, fuzzy
msgid "Prerolled, waiting for progress to finish...\n"
msgstr "Буфериран, изчаква се завършването на буферирането…\n"
msgid "buffering..."
msgstr "буфериране…"
msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Буферирането завърши, конвейерът се дава за ИЗПЪЛНЕНИЕ…\n"
msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Буфериране, конвейерът се дава НА ПАУЗА…\n"
msgid "Redistribute latency...\n"
msgstr "Преразпределяне на латентността…\n"
#, c-format
msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
msgstr "Задаване на състоянието на %s по заявка на %s…\n"
msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
msgstr "Прекъсване: Конвейерът се спира…\n"
#, c-format
msgid "Progress: (%s) %s\n"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "елементът „%s“ липсва"
#, fuzzy, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: от елемент %s: %s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Изходни съобщения за етикетите (метаданните)"
msgid "Output TOC (chapters and editions)"
msgstr ""
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Да се дават изходни съобщения за състоянието и промяната на свойства"
msgid "Do not print any progress information"
msgstr "Да не се отпечатва информация за напредъка"
msgid "Output messages"
msgstr "Изходни съобщения"
msgid ""
"Do not output status information for the specified property if verbose "
"output is enabled (can be used multiple times)"
msgstr ""
msgid "PROPERTY-NAME"
msgstr ""
msgid "Do not install a fault handler"
msgstr "Да не се инсталира модул за обработка на грешки"
msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
msgstr ""
"Принудително извеждане на EOS за източниците преди спирането на конвейера"
msgid "Gather and print index statistics"
msgstr "Събиране и показване на статистика за индекса"
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не може да бъде конструиран: %s.\n"
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не може да бъде конструиран.\n"
#, c-format
msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: конвейер с грешки: %s\n"
msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
msgstr "ГРЕШКА: не е открит елемент за конвейер — „pipeline“.\n"
msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Конвейерът се дава НА ПАУЗА…\n"
msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не изпълнява даването на пауза.\n"
msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
msgstr "Конвейерът работи и не се нуждае от БУФЕРИРАНЕ…\n"
msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
msgstr "Конвейерът се БУФЕРИРА…\n"
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не иска да превърти напред.\n"
msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
msgstr "Конвейерът е БУФЕРИРАН…\n"
msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Конвейерът се дава за ИЗПЪЛНЕНИЕ…\n"
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не иска да проработи.\n"
msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
msgstr "Включен е EOS при спиране — извеждане на EOS по конвейера\n"
#, fuzzy
msgid "EOS on shutdown enabled -- waiting for EOS after Error\n"
msgstr "Включен е EOS при спиране — извеждане на EOS по конвейера\n"
msgid "Waiting for EOS...\n"
msgstr "Изчакване на EOS…\n"
msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
msgstr "Получен е край на поток: конвейерът се спира…\n"
#, fuzzy
msgid "Interrupt while waiting for EOS - stopping pipeline...\n"
msgstr "Прекъсване: Конвейерът се спира…\n"
msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
msgstr "Възникна грешка при изчакването на EOS\n"
msgid "Execution ended after %"
msgstr "Изпълнението завърши след %"
msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
msgstr "Конвейерът е в ГОТОВНОСТ…\n"
msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
msgstr "Конвейерът се ЗАНУЛЯВА…\n"
msgid "Freeing pipeline ...\n"
msgstr "Конвейерът се освобождава…\n"
#~ msgid "Do not output status information of TYPE"
#~ msgstr "Да не се дават изходни съобщения от следните ВИДове за състоянието "
#~ msgid "TYPE1,TYPE2,..."
#~ msgstr "ВИД1,ВИД2,…"
#~ msgid "link without source element"
#~ msgstr "връзка без елемент-източник"
#~ msgid "link without sink element"
#~ msgstr "връзка без елемент-приемник"
#~ msgid "no element to link URI \"%s\" to"
#~ msgstr "няма елемент-връзка от адрес „%s“ към"
#~ msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
#~ msgstr "не може да се свърже елемент-приемник към адрес „%s“"
#~ msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
#~ msgstr ""
#~ "Отпечатване на заделянето на памет (ако е било включено при компилиране "
#~ "на програмата)"
#~ msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
#~ msgstr ""
#~ "Употреба: gst-xmllaunch <файл.xml> [ елемент.свойство=стойност … ]\n"
#~ msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
#~ msgstr "ГРЕШКА: файлът с xml „%s“ не може да бъде анализиран.\n"
#~ msgid "ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.\n"
#~ msgstr "ГРЕШКА: няма най-горен елемент за конвейер във файла „%s“.\n"
#~ msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time.\n"
#~ msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: засега е позволен само един най-горен елемент.\n"
#~ msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
#~ msgstr ""
#~ "ГРЕШКА: аргументът подаден на командния ред не може да бъде анализиран "
#~ "%d: %s.\n"
#~ msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
#~ msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: елементът на име „%s“ не е открит.\n"
#~ msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
#~ msgstr "Запазване на конвейера във вид на XML във ФАЙЛа и изход"
#~ msgid "FILE"
#~ msgstr "ФАЙЛ"
#~ msgid "Do not install signal handlers for SIGUSR1 and SIGUSR2"
#~ msgstr ""
#~ "Да не се включват функции за обработка на сигналите SIGUSR1 и SIGUSR2"