blob: 350baaefa301e2a20bd897d4f0fe168c868775d2 [file] [log] [blame]
# Catalan translation for gstreamer.
# Copyright © 2004, 2005, 2010 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same licence as the gstreamer package.
# Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>, 2004, 2005, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.30.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-25 22:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-04 19:41+0100\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n!=1;\n"
msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Imprimeix la versió de GStreamer"
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Fes fatals tots els avisos"
msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Imprimeix les categories de depuració disponibles i surt"
#, fuzzy
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 9 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Nivell de depuració per defecte des de 1 (només errors) a 5 (tot) o 0 per a "
"cap sortida"
msgid "LEVEL"
msgstr "NIVELL"
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Llista separada per comes de parelles nom_categoria:nivell per a establir "
"nivells específics per a les categories individuals. Per exemple: "
"GST_AUTOPLUG:5, GST_ELEMENT_*:3"
msgid "LIST"
msgstr "LLISTA"
msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Inhabilita la sortida de depuració colorejada"
msgid ""
"Changes coloring mode of the debug log. Possible modes: off, on, disable, "
"auto, unix"
msgstr ""
msgid "Disable debugging"
msgstr "Inhabilita la depuració"
msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Habilita els diagnòstics detallats de càrrega de connectors"
msgid "Colon-separated paths containing plugins"
msgstr "Camins separats per dos punts que contenen connectors"
msgid "PATHS"
msgstr "CAMINS"
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Llista separada per comes de connectors a precarregar a més de la llista "
"emmagatzemada en la variable d'entorn GST_PLUGIN_PATH"
msgid "PLUGINS"
msgstr "CONNECTORS"
msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
msgstr ""
"Inhabilita la captura de violacions de segment durant la càrrega de "
"connectors"
msgid "Disable updating the registry"
msgstr "Inhabilita l'actualització del registre"
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
msgstr ""
"Inhabilita el llançament d'un procés auxiliar mentre s'analitza el registre"
msgid "GStreamer Options"
msgstr "Opcions del GStreamer"
msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "Mostra les opcions del GStreamer"
msgid "Unknown option"
msgstr "Opció desconeguda"
msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer ha trobat un error general de la biblioteca principal."
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"Els desenvolupadors de GStreamers han sigut tan ganduls que no han assignat "
"un codi d'error per a aquest error."
msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
msgstr "S'ha produït un error intern de GStreamer: codi no implementat."
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
"S'ha produït un error del GStreamer: el canvi d'estat ha fallat i algun "
"element no ha pogut enviar un missatge d'error amb la raó de la fallida."
msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
msgstr "S'ha produït un error intern de GStreamer: problema de ceŀla."
msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr "S'ha produït un error intern de GStreamer: problema de fils."
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
msgstr "S'ha produït un error intern de GStreamer: problema de negociació."
msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr "S'ha produït un error intern de GStreamer: problema d'esdeveniment."
msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
msgstr "S'ha produït un error intern de GStreamer: problema de cerca."
msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
msgstr "S'ha produït un error intern de GStreamer: problema de capacitats."
msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
msgstr "S'ha produït un error intern de GStreamer: problema d'etiqueta."
msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "La vostra instal·lació del GStreamer manca un connector."
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: clock problem."
msgstr "S'ha produït un error intern de GStreamer: problema de rellotge."
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
"Aquesta aplicació està tractant d'emprar funcionalitat del GStreamer que "
"s'ha inhabilitat."
msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "GStreamer ha trobat un error general de la biblioteca de recolzament."
msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "No s'ha pogut inicialitzar la biblioteca de recolzament."
msgid "Could not close supporting library."
msgstr "No s'ha pogut tancar la biblioteca de recolzament."
msgid "Could not configure supporting library."
msgstr "No s'ha pogut configurar la biblioteca de recolzament."
msgid "Encoding error."
msgstr "S'ha produït un error de codificació."
msgid "GStreamer encountered a general resource error."
msgstr "GStreamer ha trobat un error general de recursos."
msgid "Resource not found."
msgstr "No s'ha trobat el recurs."
msgid "Resource busy or not available."
msgstr "El recurs està ocupat o no està disponible."
msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "No s'ha pogut obrir el recurs per a la lectura."
msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "No s'ha pogut obrir el recurs per a l'escriptura."
msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "No s'ha pogut obrir el recurs per a l'escriptura i la lectura."
msgid "Could not close resource."
msgstr "No s'ha pogut tancar el recurs."
msgid "Could not read from resource."
msgstr "No s'ha pogut llegir des del recurs."
msgid "Could not write to resource."
msgstr "No s'ha pogut escriure al recurs."
msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "No s'ha pogut fer una cerca al recurs."
msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "No s'ha pogut sincronitzar al recurs."
msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "No s'ha pogut obtenir/establir els paràmetres des del/al recurs."
msgid "No space left on the resource."
msgstr "No resta espai al recurs."
#, fuzzy
msgid "Not authorized to access resource."
msgstr "No resta espai al recurs."
msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "GStreamer ha trobat un error general de flux."
msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
msgstr ""
"L'element no implementa la gestió d'aquest flux. Envieu un informe d'error."
msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "No s'ha pogut determinar el tipus de flux."
msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr ""
"El flux és d'un tipus diferent del qual és gestionat per aquest element."
msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr "No hi ha cap còdec present que puga gestionar el tipus del flux."
msgid "Could not decode stream."
msgstr "No s'ha pogut decodificar el flux."
msgid "Could not encode stream."
msgstr "No s'ha pogut codificar el flux."
msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "No s'ha pogut demultiplexar el flux."
msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "No s'ha pogut multiplexar el flux."
msgid "The stream is in the wrong format."
msgstr "El flux és en el format erroni."
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
msgstr "El flux és xifrat i no s'ha implementat el desxifratge."
msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
"El flux és xifrat i no es pot desxifrar perquè no s'ha proveït una clau "
"adequada."
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "No hi ha cap missatge d'error per al domini %s."
#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr ""
"No s'ha trobat cap missatge d'error estàndard per al domini %s i el codi %d."
msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
msgstr "El rellotge seleccionat no es pot emprar al conducte."
#, c-format
msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
msgstr ""
msgid "title"
msgstr "títol"
msgid "commonly used title"
msgstr "títol usat habitualment"
msgid "title sortname"
msgstr "nom d'ordenació del títol"
msgid "commonly used title for sorting purposes"
msgstr "títol usat habitualment per a l'ordenació"
msgid "artist"
msgstr "artista"
msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "persones responsables de la gravació"
msgid "artist sortname"
msgstr "nom d'ordenació de l'artista"
msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
msgstr "persones responsables de la gravació per a l'ordenació"
msgid "album"
msgstr "àlbum"
msgid "album containing this data"
msgstr "àlbum que conté aquesta dades"
msgid "album sortname"
msgstr "nom d'ordenació de l'àlbum"
msgid "album containing this data for sorting purposes"
msgstr "àlbum que conté aquesta dades per a l'ordenació"
msgid "album artist"
msgstr "artista de l'àlbum"
msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
msgstr "L'artista de l'àlbum sencer, tal i com s'hauria de mostrar"
msgid "album artist sortname"
msgstr "nom d'ordenació de l'artista de l'àlbum"
msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
msgstr "L'artista de l'àlbum sencer, tal i com s'hauria d'ordenar"
msgid "date"
msgstr "data"
msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
msgstr "data en la qual es van crear les dades (com a una estructura GDate)"
msgid "datetime"
msgstr "datahora"
msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
msgstr ""
"data i hora en què es van crear les dades (com a una estructura GstDateTime)"
msgid "genre"
msgstr "gènere"
msgid "genre this data belongs to"
msgstr "gènere al qual pertanyen aquestes dades"
msgid "comment"
msgstr "comentari"
msgid "free text commenting the data"
msgstr "text lliure comentant les dades"
msgid "extended comment"
msgstr "comentari estés"
msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
msgstr ""
"text lliure comentant les dades en forma clau=valor o clau[ca]=comentari"
msgid "track number"
msgstr "número de pista"
msgid "track number inside a collection"
msgstr "número de pista dins d'una col·lecció"
msgid "track count"
msgstr "compte de pistes"
msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr "compte de pistes dins de la col·lecció a la qual pertany aquesta pista"
msgid "disc number"
msgstr "número de disc"
msgid "disc number inside a collection"
msgstr "número de disc dins d'una col·lecció"
msgid "disc count"
msgstr "compte de disc"
msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
msgstr "comte de discs dins de la col·lecció a la qual pertany aquest disc"
msgid "location"
msgstr "ubicació"
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
"Origen del medi com a URI (ubicació, on s'allotja el fitxer o flux original)"
msgid "homepage"
msgstr "pàgina principal"
msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
msgstr ""
"Pàgina principal d'aquest medi (p. ex. la pàgina principal de l'artista o "
"peŀlícula)"
msgid "description"
msgstr "descripció"
msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "text curt descrivint el contingut de les dades"
msgid "version"
msgstr "versió"
msgid "version of this data"
msgstr "versió d'aquestes dades"
msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"
msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
msgstr ""
"International Standard Recording Code - vegeu http://www.ifpi.org/isrc/"
msgid "organization"
msgstr "organització"
msgid "copyright"
msgstr "copyright"
msgid "copyright notice of the data"
msgstr "nota de copyright de les dades"
msgid "copyright uri"
msgstr "uri del copyright"
msgid "URI to the copyright notice of the data"
msgstr "URI a la nota del copyright de les dades"
#, fuzzy
msgid "encoded by"
msgstr "codificador"
msgid "name of the encoding person or organization"
msgstr ""
msgid "contact"
msgstr "contacte"
msgid "contact information"
msgstr "informació de contacte"
msgid "license"
msgstr "llicència"
msgid "license of data"
msgstr "llicència de les dades"
msgid "license uri"
msgstr "uri de la llicència"
msgid "URI to the license of the data"
msgstr "URI a la llicència de les dades"
msgid "performer"
msgstr "músic"
msgid "person(s) performing"
msgstr "persones que toquen"
msgid "composer"
msgstr "compositor"
msgid "person(s) who composed the recording"
msgstr "persones que composaren la gravació"
msgid "duration"
msgstr "durada"
msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "durada en la unitat de temps de GStreamer (nanosegons)"
msgid "codec"
msgstr "còdec"
msgid "codec the data is stored in"
msgstr "còdec en el qual estan emmagatzemades les dades"
msgid "video codec"
msgstr "còdec de vídeo"
msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "còdel en el qual estan emmagatzemades les dades de vídeo"
msgid "audio codec"
msgstr "còdec d'àudio"
msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "còdec en el qual estan emmagatzemades les dades d'àudio"
msgid "subtitle codec"
msgstr "còdec de subtítols"
msgid "codec the subtitle data is stored in"
msgstr "còdel en el qual estan emmagatzemades les dades de subtítols"
msgid "container format"
msgstr "format del contenidor"
msgid "container format the data is stored in"
msgstr "format de contenidor en què estan emmagatzemades les dades"
msgid "bitrate"
msgstr "ràtio de bits"
msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr "mitja o valor exacte de ràtio de bits en bits/s"
msgid "nominal bitrate"
msgstr "ràtio de bits nominal"
msgid "nominal bitrate in bits/s"
msgstr "ràtio de bits nominal en bits/s"
msgid "minimum bitrate"
msgstr "ràtio de bits mínim"
msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "ràtio de bits mínim en bits/s"
msgid "maximum bitrate"
msgstr "ràtio de bits màxim"
msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "ràtio de bits màxim en bits/s"
msgid "encoder"
msgstr "codificador"
msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "codificador utilitzat per a codificar aquest flux"
msgid "encoder version"
msgstr "versió del codificador"
msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "versió del codificador utilitzat per a codificar aquest flux"
msgid "serial"
msgstr "número de sèrie"
msgid "serial number of track"
msgstr "número de sèrie de la pista"
msgid "replaygain track gain"
msgstr "ganància de replaygain de la pista"
msgid "track gain in db"
msgstr "ganància de la pista en db"
msgid "replaygain track peak"
msgstr "cim de les pistes del replaygain"
msgid "peak of the track"
msgstr "cim de les pistes"
msgid "replaygain album gain"
msgstr "ganància de l'àlbum del replaygain"
msgid "album gain in db"
msgstr "ganància de l'àlbum en db"
msgid "replaygain album peak"
msgstr "cim de l'àlbum del replaygain"
msgid "peak of the album"
msgstr "cim de l'àlbum"
msgid "replaygain reference level"
msgstr "nivell de referència del replaygain"
msgid "reference level of track and album gain values"
msgstr "nivell de referència dels valors de guany de la pista i àlbum"
msgid "language code"
msgstr "codi de la llengua"
#, fuzzy
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
msgstr "codi de la llengua per a aquest flux, conformant amb ISO-639-1"
#, fuzzy
msgid "language name"
msgstr "codi de la llengua"
msgid "freeform name of the language this stream is in"
msgstr ""
msgid "image"
msgstr "imatge"
msgid "image related to this stream"
msgstr "imatge relacionada amb aquest flux"
#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
msgid "preview image"
msgstr "previsualització de la imatge"
msgid "preview image related to this stream"
msgstr "previsualització de la imatge relacionada amb aquest flux"
msgid "attachment"
msgstr "adjunt"
msgid "file attached to this stream"
msgstr "fitxer adjuntat a aquest flux"
msgid "beats per minute"
msgstr "cops per minut"
msgid "number of beats per minute in audio"
msgstr "nombre de cops per minut a l'àudio"
msgid "keywords"
msgstr "paraules clau"
msgid "comma separated keywords describing the content"
msgstr "paraules clau separades per comes que descriuen el contingut"
msgid "geo location name"
msgstr "nom de la geolocalització"
msgid ""
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
"produced"
msgstr ""
"ubicació descriptiva llegible pels humans del lloc on s'ha enregistrat o "
"produït el medi"
msgid "geo location latitude"
msgstr "latitud de la geolocalització"
msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
"latitud de la geolocalització del lloc on s'ha enregistrat o produït el "
"medi, en graus concordants a WGS84 (zero a l'equador, valors negatius per a "
"latituds al sud)"
msgid "geo location longitude"
msgstr "longitud de la geolocalització"
msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK, "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
"longitud de la geolocalització del lloc on s'ha enregistrat o produït el "
"medi, en graus concordants a WGS84 (zero al meridià inicial a Greenwich/UK, "
"valors negatius per a longituds occidentals)"
msgid "geo location elevation"
msgstr "elevació de la geolocalització"
msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
"elevació de la geolocalització del lloc on s'ha enregistrat o produït el "
"medi, en graus concordants a WGS84 (zero és el nivell del mar mitjà)"
msgid "geo location country"
msgstr "estat de la geolocalització"
msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
msgstr "estat (nom en anglès) del lloc on s'ha enregistrat o produït el medi"
msgid "geo location city"
msgstr "ciutat de la geolocalització"
msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
msgstr "ciutat (nom en anglès) del lloc on s'ha enregistrat o produït el medi"
msgid "geo location sublocation"
msgstr "sububicació de la geolocalització"
#, fuzzy
msgid ""
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
"the neighborhood)"
msgstr ""
"una ubicació dins de la ciutat on s'ha enregistrat o produït el medi (p. ex. "
"el barri)"
msgid "geo location horizontal error"
msgstr "error horitzontal de la geolocalització"
msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
msgstr "error esperat de les mesures de posicionament horitzonat (en metres)"
msgid "geo location movement speed"
msgstr "velocitat del moviment de la geolocalització"
msgid ""
"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
msgstr ""
"velocitat del moviment del dispositiu de captura mentre es prenia la captura "
"en m/s"
msgid "geo location movement direction"
msgstr "direcció del moviment de la geolocalització"
msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
"indica la direcció del moviment del dispositiu que prenia la captura d'un "
"medi. Es representa en graus en representació de coma flotant, 0 vol dir el "
"nord geogràfic, i augmenta en sentit de les agulles del rellotge"
msgid "geo location capture direction"
msgstr "direcció de la captura de la geolocalització"
msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing a media. "
"It is represented as degrees in floating point representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
"indica la direcció on apunta el dispositiu mentre captura un medi. Es "
"representa en graus en representació de coma flotant, 0 vol dir el nord "
"geogràfic, i augmenta en sentit de les agulles del rellotge"
#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
msgid "show name"
msgstr "nom del programa"
msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
msgstr "Nom del programa de TV/podcast/sèrie al qual pertany el medi"
#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
msgid "show sortname"
msgstr "nom d'ordenació del programa"
msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""
"Nom programa de TV/podcast/sèrie al qual pertany el medi, per a l'ordenació"
msgid "episode number"
msgstr "número d'episodi"
msgid "The episode number in the season the media is part of"
msgstr "El número d'episodi de la temporada al qual pertany el medi"
msgid "season number"
msgstr "número de temporada"
msgid "The season number of the show the media is part of"
msgstr "El número de temporada del programa al qual pertany el medi"
msgid "lyrics"
msgstr "lletres"
msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
msgstr "Les lletres del medi, habitualment emprat per a cançons"
msgid "composer sortname"
msgstr "nom d'ordenació del compositor"
msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
msgstr "persones que composaren la gravació, per a l'ordenació"
msgid "grouping"
msgstr "agrupació"
msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
"medis agrupats que es composen de diverses pistes, com les diferents peces "
"d'un concert. És de nivell més alt que una pista, però més baix que un àlbum"
msgid "user rating"
msgstr "valoració de l'usuari"
msgid ""
"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
"this media"
msgstr ""
"Valoració atribuïda per un usuari. Com més alta és, més li agrada el medi a "
"l'usuari"
msgid "device manufacturer"
msgstr "fabricant del dispositiu"
msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
msgstr "Fabricant del dispositiu emprat per a crear aquest medi"
msgid "device model"
msgstr "model del dispositiu"
msgid "Model of the device used to create this media"
msgstr "Model del dispositiu emprat per a crear aquest medi"
msgid "application name"
msgstr "nom de l'aplicació"
msgid "Application used to create the media"
msgstr "Aplicació emprada per a crear el medi"
msgid "application data"
msgstr "dades de l'aplicació"
msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
msgstr "Dades arbitràries de l'aplicació a serialitzar al medi"
msgid "image orientation"
msgstr "orientació de la imatge"
msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
msgstr "Com s'hauria de rotar o girar la imatge abans de mostrar-la"
msgid "publisher"
msgstr ""
msgid "Name of the label or publisher"
msgstr ""
msgid "interpreted-by"
msgstr ""
msgid "Information about the people behind a remix and similar interpretations"
msgstr ""
msgid "midi-base-note"
msgstr ""
msgid "Midi note number of the audio track."
msgstr ""
msgid ", "
msgstr ", "
#, c-format
msgid "No URI handler for the %s protocol found"
msgstr ""
#, c-format
msgid "URI scheme '%s' not supported"
msgstr ""
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "ERROR: des de l'element %s: %s\n"
#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Informació de depuració addicional:\n"
"%s\n"
#, c-format
msgid "link has no source [sink=%s@%p]"
msgstr ""
#, c-format
msgid "link has no sink [source=%s@%p]"
msgstr ""
#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "no hi ha cap propietat «%s» en l'element «%s»"
#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr "no s'ha pogut establir la propietat «%s» en l'element «%s» a «%s»"
#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "no s'ha pogut enllaçar %s a %s"
#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "no hi ha cap element «%s»"
#, c-format
msgid "unexpected reference \"%s\" - ignoring"
msgstr ""
#, c-format
msgid "unexpected pad-reference \"%s\" - ignoring"
msgstr ""
#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
msgstr "no s'han pogut analitzar les capacitats «%s»"
#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
msgstr "no hi ha cap element de sortida per a l'URI «%s»"
#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr "no hi ha cap element font per a l'URI «%s»"
msgid "syntax error"
msgstr ""
msgid "bin"
msgstr ""
#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "el binari especificat «%s» és buit, no es permet"
#, fuzzy, c-format
msgid "no bin \"%s\", unpacking elements"
msgstr "el binari «%s» no existeix, es descarta"
msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "no es permet un conducte buit"
msgid "A lot of buffers are being dropped."
msgstr "S'estan descartant moltes memòries intermèdies."
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Hi ha un problema intern de flux de dades."
msgid "Internal data stream error."
msgstr "S'ha produït un error intern de flux de dades."
msgid "Internal data flow error."
msgstr "S'ha produït un error intern de flux de dades."
msgid "Internal clock error."
msgstr "S'ha produït un error intern del rellotge."
#, fuzzy
msgid "Failed to map buffer."
msgstr "No s'ha pogut codificar la imatge."
msgid "Filter caps"
msgstr "Filtra les capacitats"
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
"Restringeix les capacitats que es poden permetre (NUL vol dir QUALSEVOL). "
"Establir aquesta propietat pren una referència a l'objecte GstCaps proveït."
msgid "Caps Change Mode"
msgstr ""
msgid "Filter caps change behaviour"
msgstr ""
msgid "No Temp directory specified."
msgstr "No s'ha especificat un directori temporal."
#, c-format
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer temporal «%s»."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer «%s» per a la lectura."
msgid "Error while writing to download file."
msgstr "S'ha produït un error en escriure al fitxer de baixada."
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "No s'ha especificat cap nom de fitxer per a l'escriptura."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "No s'ha pogut obrir «%s» per a l'escriptura."
#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "S'ha produït un error en tancar el fitxer «%s»."
#, c-format
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
msgstr "S'ha produït un error en cercar al fitxer «%s»."
#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "S'ha produït un error en escriure al fitxer «%s»."
msgid "No file name specified for reading."
msgstr "No s'ha especificat cap fitxer per a llegir."
#, c-format
msgid "Could not get info on \"%s\"."
msgstr "No s'ha pogut obtenir informació sobre «%s»."
#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "«%s» és un directori."
#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "El fitxer «%s» és un sòcol."
msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Ha fallat després de les iteracions com s'ha demanat."
msgid "caps"
msgstr "capacitats"
msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "capacitats detectades al flux"
msgid "minimum"
msgstr "mínim"
msgid "force caps"
msgstr "força les capacitats"
msgid "force caps without doing a typefind"
msgstr "força les capacitats sense fer un «typefind»"
#, fuzzy
msgid "Stream contains not enough data."
msgstr "El flux no conté dades."
msgid "Stream contains no data."
msgstr "El flux no conté dades."
msgid "Implemented Interfaces:\n"
msgstr "Interfícies implementades:\n"
msgid "readable"
msgstr "llegible"
msgid "writable"
msgstr "escrivible"
msgid "deprecated"
msgstr ""
msgid "controllable"
msgstr "controlable"
msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
msgstr "es pot canviar als estats NUL, PREPARAT, EN PAUSA o REPRODUINT"
msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
msgstr "es pot canviar als estats NUL, PREPARAT o EN PAUSA"
msgid "changeable only in NULL or READY state"
msgstr "es pot canviar als estats NUL o PREPARAT"
msgid "Blacklisted files:"
msgstr "Fitxers a la llista negra:"
msgid "Total count: "
msgstr "Compte total: "
#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
msgstr[0] "%d fitxer a la llista negra"
msgstr[1] "%d fitxers a la llista negra"
#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
msgstr[0] "%d connector"
msgstr[1] "%d connectors"
#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
msgstr[0] "%d entrada de la llista negra"
msgstr[1] "%d entrades de la llista negra"
#, c-format
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
msgstr[0] "%d funcionalitat"
msgstr[1] "%d funcionalitats"
msgid "Print all elements"
msgstr "Imprimeix tots els elements"
msgid "Print list of blacklisted files"
msgstr "Mostra una llista de fitxers a la llista negra"
msgid ""
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
"plugins provide.\n"
" Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
msgstr ""
"Mostra una llista analitzable per màquines de funcionalitats que proveeixen "
"el connector o especificat, o tots els connectors.\n"
" Útil amb connexions amb mecanismes "
"externs d'instaŀlació de connectors"
msgid "List the plugin contents"
msgstr "Mostra el contingut d'un connector"
msgid "Check if the specified element or plugin exists"
msgstr ""
msgid ""
"When checking if an element or plugin exists, also check that its version is "
"at least the version specified"
msgstr ""
msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
msgstr ""
"Mostra els esquemes d'URI implementats, amb els elements que els implementen"
#, c-format
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut carregar el fitxer de connector: %s\n"
#, c-format
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
msgstr "L'element o connector «%s» no existeix\n"
msgid "Index statistics"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
msgstr "S'ha rebut el missatge #%u de l'element «%s» (%s): "
#, c-format
msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
msgstr "S'ha rebut el missatge #%u de la ceŀla «%s:%s» (%s): "
#, c-format
msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
msgstr "S'ha rebut el missatge #%u de l'objecte «%s» (%s): "
#, c-format
msgid "Got message #%u (%s): "
msgstr "S'ha rebut el missatge %u: (%s): "
#, c-format
msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
msgstr "S'ha obtingut un final del flux de l'element «%s».\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by element \"%s\".\n"
msgstr "MARCADOR TROBAT: trobat per l'element «%s».\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by pad \"%s:%s\".\n"
msgstr "MARCADOR TROBAT: trobat per la ceŀla «%s:%s».\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by object \"%s\".\n"
msgstr "MARCADOR TROBAT: trobat per l'objecte «%s».\n"
msgid "FOUND TAG\n"
msgstr "MARCADOR TROBAT\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "FOUND TOC : found by element \"%s\".\n"
msgstr "MARCADOR TROBAT: trobat per l'element «%s».\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "FOUND TOC : found by object \"%s\".\n"
msgstr "MARCADOR TROBAT: trobat per l'objecte «%s».\n"
#, fuzzy
msgid "FOUND TOC\n"
msgstr "MARCADOR TROBAT\n"
#, c-format
msgid ""
"INFO:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"INFO:\n"
"%s\n"
#, c-format
msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
msgstr "AVÍS: des de l'element %s: %s\n"
msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
msgstr ""
"S'ha preparat, s'està esperant a que s'òmpliga la memòria intermèdial…\n"
#, fuzzy
msgid "Prerolled, waiting for progress to finish...\n"
msgstr ""
"S'ha preparat, s'està esperant a que s'òmpliga la memòria intermèdial…\n"
msgid "buffering..."
msgstr "s'està omplint la memòria intermèdia…"
msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr ""
"S'està omplert la memòria intermèdia, s'estableix el conducte REPRODUINT…\n"
msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr ""
"S'està omplint la memòria intermèdia, s'estableix el conducte a EN PAUSA…\n"
# S'està redistribuint? jm
msgid "Redistribute latency...\n"
msgstr "Redistribució de la latència…\n"
#, c-format
msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
msgstr "S'està establint l'estat a %s a petició de %s…\n"
msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
msgstr "Interrupció: S'està aturant el conducte…\n"
#, c-format
msgid "Progress: (%s) %s\n"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "no hi ha cap element «%s»"
#, fuzzy, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "AVÍS: des de l'element %s: %s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Mostra els marcadors (també coneguts com metadades)"
msgid "Output TOC (chapters and editions)"
msgstr ""
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Mostra la informació d'estat i notificacions de propietats"
msgid "Do not print any progress information"
msgstr "No mostres informació del progrés"
msgid "Output messages"
msgstr "Missatges de sortida"
msgid ""
"Do not output status information for the specified property if verbose "
"output is enabled (can be used multiple times)"
msgstr ""
msgid "PROPERTY-NAME"
msgstr ""
msgid "Do not install a fault handler"
msgstr "No instal·les un gestor de fallades"
msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
msgstr "Força el final del flux abans de tancar el conducte"
msgid "Gather and print index statistics"
msgstr ""
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
msgstr "ERROR: no s'ha pogut construir el conducte: %s.\n"
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
msgstr "ERROR: no s'ha pogut construir el conducte.\n"
#, c-format
msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
msgstr "AVÍS: el conducte és erroni: %s\n"
msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
msgstr "ERROR: l'element «conducte» no s'ha trobat.\n"
msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "S'està establint el conducte a EN PAUSA…\n"
msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
msgstr "ERROR: el conducte no es vol posar en pausa.\n"
msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
msgstr "El conducte és en directe i no necessita PREPARACIÓ…\n"
msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
msgstr "El conducte s'està PREPARANT…\n"
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
msgstr "ERROR: el conducte no vol preparar-se.\n"
msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
msgstr "El conducte s'ha PREPARAT…\n"
msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "S'està establint el conducte a REPRODUINT…\n"
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
msgstr "ERROR: el conducte no vol reproduir-se.\n"
msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
msgstr ""
"S'ha habilitat el final del flux en tancar -- S'està forçant un final del "
"flux al conducte\n"
#, fuzzy
msgid "EOS on shutdown enabled -- waiting for EOS after Error\n"
msgstr ""
"S'ha habilitat el final del flux en tancar -- S'està forçant un final del "
"flux al conducte\n"
msgid "Waiting for EOS...\n"
msgstr "S'està esperant al final del flux…\n"
msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
msgstr "S'ha rebut un final del flux - s'està aturant el conducte…\n"
#, fuzzy
msgid "Interrupt while waiting for EOS - stopping pipeline...\n"
msgstr "Interrupció: S'està aturant el conducte…\n"
msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
msgstr "S'ha produït un error en esperar al final del flux\n"
msgid "Execution ended after %"
msgstr "L'execució ha finalitzat després de %"
msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
msgstr "S'està establint el conducte a PREPARAT…\n"
msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
msgstr "S'està establint el conducte a NUL…\n"
msgid "Freeing pipeline ...\n"
msgstr "S'està alliberant el conducte…\n"
#~ msgid "Do not output status information of TYPE"
#~ msgstr "No mostres informació d'estat de TIPUS"
#~ msgid "TYPE1,TYPE2,..."
#~ msgstr "TIPUS1,TIPUS2,…"
#~ msgid "link without source element"
#~ msgstr "l'enllaç no té un element font"
#~ msgid "link without sink element"
#~ msgstr "l'enllaç no té un element sortida"
#~ msgid "no element to link URI \"%s\" to"
#~ msgstr "no hi ha cap element el qual enllaçar a l'URI «%s»"
#~ msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
#~ msgstr "No s'ha pogut enllaçar l'element de sortida per a l'URI «%s»"
#~ msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
#~ msgstr "Imprimeix una traça d'alloc (si s'ha habilitat al compilar)"
#~ msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
#~ msgstr ""
#~ "Forma d'ús: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.propietat=valor … ]\n"
#~ msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
#~ msgstr "ERROR: l'anàlisi del fitxer xml «%s» ha fallat.\n"
#~ msgid "ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.\n"
#~ msgstr ""
#~ "ERROR: no hi ha cap conducte de nivell superior en el fitxer «%s».\n"
#~ msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time.\n"
#~ msgstr "AVÍS: només es gestiona un element de primer nivell ara mateix.\n"
#~ msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
#~ msgstr ""
#~ "ERROR: no s'ha pogut analitzar l'argument de la línia d'ordres %d: %s.\n"
#~ msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
#~ msgstr "AVÍS: no s'ha trobat l'element anomenat «%s».\n"
#~ msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
#~ msgstr "Desa la representació xml del conducte a FITXER i surt"
#~ msgid "FILE"
#~ msgstr "FITXER"
#~ msgid "Do not install signal handlers for SIGUSR1 and SIGUSR2"
#~ msgstr "No instaŀles gestors de senyals per a SIGUSR1 i SIGUSR2"
#~ msgid "Internal GStreamer error: state change failed."
#~ msgstr ""
#~ "S'ha produït un error intern de GStreamer: ha fallat el canvi d'estat."
#~ msgid "original location of file as a URI"
#~ msgstr "ubicació original del fitxer com una URI"
#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading: %s."
#~ msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer «%s» per a la lectura: %s."
#~ msgid "Element \"%s\" has gone from PLAYING to PAUSED, quitting.\n"
#~ msgstr "L'element «%s» ha canviat de REPRODUINT a PAUSAT, s'està sortint.\n"
#~ msgid "ERROR: Pipeline can't PREROLL ...\n"
#~ msgstr "ERROR: el conducte no pot PREPARAR-SE.\n"
#~ msgid " ns.\n"
#~ msgstr " ns.\n"
#~ msgid "FREEING pipeline ...\n"
#~ msgstr "S'ESTÀ ALLIBERANT el conducte…\n"
#~ msgid "NO_PREROLL pipeline ...\n"
#~ msgstr "Conducte SENSE PREPARACIÓ…\n"
#~ msgid "PREROLL pipeline ...\n"
#~ msgstr "Conducte en PREPARACIÓ…\n"
# Argh, PREROLLED vs READY. jm
#~ msgid "PREROLLED pipeline ...\n"
#~ msgstr "Conducte PREPARAT…\n"
#~ msgid "RUNNING pipeline ...\n"
#~ msgstr "Conducte EN EXECUCIÓ…\n"
#~ msgid "READY pipeline ...\n"
#~ msgstr "Conducte PREPARAT…\n"
#~ msgid "NULL pipeline ...\n"
#~ msgstr "Conducte NUL…\n"
#~ msgid ""
#~ "GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this "
#~ "error. Please file a bug."
#~ msgstr ""
#~ "Els desenvolupadors de GStreamers han sigut tan ganduls que no han "
#~ "assignat un codi d'error per a aquest error. Si us plau, envieu un "
#~ "informe d'error."
#~ msgid "Internal GStreamer error: code not implemented. File a bug."
#~ msgstr ""
#~ "S'ha produït un error intern de GStreamer: codi no implementat. Envieu un "
#~ "informe d'error."
#~ msgid "Internal GStreamer error: state change failed. File a bug."
#~ msgstr ""
#~ "S'ha produït un error intern de GStreamer: ha fallat el canvi d'estat. "
#~ "Envieu un informe d'error."
#~ msgid "Internal GStreamer error: thread problem. File a bug."
#~ msgstr ""
#~ "S'ha produït un error intern de GStreamer: problema de fils. Envieu un "
#~ "informe d'error."
#~ msgid "Internal GStreamer error: negotiation problem. File a bug."
#~ msgstr ""
#~ "S'ha produït un error intern de GStreamer: problema de negociació. Envieu "
#~ "un informe d'error."
#~ msgid "Internal GStreamer error: event problem. File a bug."
#~ msgstr ""
#~ "S'ha produït un error intern de GStreamer: problema d'esdeveniment. "
#~ "Envieu un informe d'error."
#~ msgid "Internal GStreamer error: seek problem. File a bug."
#~ msgstr ""
#~ "S'ha produït un error intern de GStreamer: problema de cerca. Envieu un "
#~ "informe d'error."
#~ msgid "Internal GStreamer error: capabilities problem. File a bug."
#~ msgstr ""
#~ "S'ha produït un error intern de GStreamer: problema de capacitats. Envieu "
#~ "un informe d'error."
#~ msgid "Internal GStreamer error: tag problem. File a bug."
#~ msgstr ""
#~ "S'ha produït un error intern de GStreamer: problema d'etiqueta. Envieu un "
#~ "informe d'error."
#~ msgid "Could not set settings."
#~ msgstr "No s'ha pogut establir els paràmetres."
#~ msgid "date the data was created (in Julian calendar days)"
#~ msgstr ""
#~ "data en la qual es van crear les dades (en dies del calendari Julià)"
#~ msgid "stream type"
#~ msgstr "tipus de flux"
#~ msgid "detected type of stream"
#~ msgstr "s'ha detectat el tipus de flux"
#~ msgid "Added plugin %s with %d feature.\n"
#~ msgid_plural "Added plugin %s with %d features.\n"
#~ msgstr[0] "S'ha afegit el connector %s amb %d funcionalitat.\n"
#~ msgstr[1] "S'ha afegit el connector %s amb %d funcionalitats.\n"
#~ msgid "Loaded %d plugins with %d feature.\n"
#~ msgid_plural "Loaded %d plugins with %d features.\n"
#~ msgstr[0] "S'han carregat %d connectors amb %d funcionalitat.\n"
#~ msgstr[1] "S'han carregat %d connectors amb %d funcionalitats.\n"
#~ msgid "print version information and exit"
#~ msgstr "imprimeix la informació sobre la versió i surt"
#~ msgid "Disable accelerated CPU instructions"
#~ msgstr "Inhabilita les intruccions d'UCP accelerades"
#~ msgid "SCHEDULER"
#~ msgstr "PLANIFICADOR"
#~ msgid "Registry to use"
#~ msgstr "Registre a utilitzar"
#~ msgid "REGISTRY"
#~ msgstr "REGISTRE"
#~ msgid "path list for loading plugins (separated by '%s')"
#~ msgstr "llista de camins per a carregar connectors (separats per «%s»)"
#~ msgid "Scheduler to use (default is '%s')"
#~ msgstr "Planificador a utilitzar (per defecte és «%s»)"
#~ msgid "Internal GStreamer error: scheduler problem. File a bug."
#~ msgstr ""
#~ "S'ha produït un error intern de GStreamer: problema del planificador. "
#~ "Envieu un informe d'error."
#~ msgid "There is no element present to handle the stream's mime type %s."
#~ msgstr ""
#~ "No hi ha cap element present per a gestionar el tipus mime %s del flux."
#~ msgid ""
#~ "Execution ended after %s iterations (sum %s ns, average %s ns, min %s ns, "
#~ "max %s ns).\n"
#~ msgstr ""
#~ "L'execució ha finalitzat després de %s iteracions (suma %s ns, mitja %s "
#~ "ns, mín %s, màx %s).\n"
#~ msgid "Number of times to iterate pipeline"
#~ msgstr "Nombre de vegades a iterar el conducte"
#~ msgid " Trying to run anyway.\n"
#~ msgstr " S'està intentant executar tot i així.\n"
#~ msgid "Added plugin %s with %d %s.\n"
#~ msgstr "S'ha afegit el connector %s amb %d %s.\n"
#~ msgid "Added path %s to %s \n"
#~ msgstr "S'ha afegit el camí %s a %s\n"
#~ msgid "Rebuilding %s (%s) ...\n"
#~ msgstr "S'està reconstruint %s (%s)…\n"
#~ msgid "Trying to load %s ...\n"
#~ msgstr "S'està intentant carregar %s…\n"
#~ msgid "Error loading %s\n"
#~ msgstr "S'ha produït un error en carregar %s\n"
#~ msgid "Loaded %d plugins with %d %s.\n"
#~ msgstr "S'han carregat %d connectors amb %d %s.\n"
#~ msgid " iterations (sum %"
#~ msgstr "iteracions (suma %"
#~ msgid " ns, average %"
#~ msgstr " ns, mitja %"
#~ msgid " ns, min %"
#~ msgstr " ns, mínim %"
#~ msgid " ns, max %"
#~ msgstr " ns, màxim %"
#~ msgid " ns).\n"
#~ msgstr " ns).\n"