blob: bdf7dd798eebf78c0dac602ec23e014285447e27 [file] [log] [blame]
# Slovak translations for gst-plugins-good.
# This file is put in the public domain.
#
# Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2016.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.7.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:05+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2016-05-20 12:31+0100\n"
"Last-Translator: Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\\n;\n"
"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
msgid "Jack server not found"
msgstr "Jack server sa nenašiel"
msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "Nepodarilo sa dekódovať obrázok JPEG"
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
msgstr "'%s' od '%s'"
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru"
msgid "No URL set."
msgstr "Nebolo nastavené URL."
msgid "Could not resolve server name."
msgstr "Nepodarilo sa preložiť názov servera."
msgid "Could not establish connection to server."
msgstr "Nepodarilo sa nadviazať spojenie so serverom."
msgid "Secure connection setup failed."
msgstr "Nastavenie bezpečného pripojenia zlyhalo."
msgid ""
"A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
msgstr "Vyskytla sa sieťová chyba, alebo server nečakane uzavrel spojenie."
msgid "Server sent bad data."
msgstr "Server odoslal chybné údaje."
msgid "Server does not support seeking."
msgstr "Server nepodporuje zmenu pozície"
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Žiadny alebo chybný vstup zvuku, prúd údajov AVI bude poškodený."
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Tento súbor neobsahuje žiadne prehrateľné prúdy údajov."
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Tento súbor je chybný a nedá sa prehrať."
msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
msgstr ""
"Prúd údajov sa nedá prehrať pretože je šifrovaný pomocou PlayReady DRM."
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Tento súbor je poškodený a nedá sa prehrať."
msgid "Invalid atom size."
msgstr "Nesprávna atomická veľkosť."
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Tento súbor je neúplný a nedá sa prehrať."
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Video v tomto súbore možno nebude hrať korektne."
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr "Tento súbor obsahuje príliš mnoho prúdov údajov. Prehrávam iba prvý %d"
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
"Nenašiel sa žiaden podporovaný prúd údajov. Možno je potrebné nainštalovať "
"zásuvný modul GStreamer RTSP pre prúdy Real media.."
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
msgstr ""
"Nenašiel sa žiaden podporovaný prúd údajov. Možno by ste mali povoliť "
"viacero prenosových protokolov, alebo vám možno chýba správny zásuvný modul "
"GStreamer RTSP."
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie v režime prehrávania. Zariadenie už "
"používa iná aplikácia."
msgid ""
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie v režime prehrávania. Nemáte "
"oprávnenie na otvorenie tohto zariadenia."
msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie vrežime prehrávania."
msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
"Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie v režime prehrávania. Tento prvok "
"nepodporuje túto verziu Open Sound System."
msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Toto zvukové zariadenie nepodporuje prehrávanie."
msgid "Audio playback error."
msgstr "Chyba prehrávania zvuku."
msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Toto zvukové zariadenie nepodporuje nahrávanie."
msgid "Error recording from audio device."
msgstr "Chyba pri nahrávaní zo zvukového zariadenia."
msgid ""
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie v režime nahrávania. Nemáte "
"oprávnenie na otvorenie tohto zariadenia."
msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie v režime nahrávania."
msgid "CoreAudio device not found"
msgstr ""
msgid "CoreAudio device could not be opened"
msgstr ""
msgid "Record Source"
msgstr "Zdroj záznamu"
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofón"
msgid "Line In"
msgstr "Linkový vstup"
msgid "Internal CD"
msgstr "Vnútorne CD"
msgid "SPDIF In"
msgstr "SPDIF vstup"
msgid "AUX 1 In"
msgstr "AUX 1 vstup"
msgid "AUX 2 In"
msgstr "AUX 2 vstup"
msgid "Codec Loopback"
msgstr "Spätná slučka kodeku"
msgid "SunVTS Loopback"
msgstr "Spätná slučka SunVTS"
msgid "Volume"
msgstr "Hlasitosť"
msgid "Gain"
msgstr "Zisk"
msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"
msgid "Built-in Speaker"
msgstr "PC reproduktor"
msgid "Headphone"
msgstr "Slúchadlá"
msgid "Line Out"
msgstr "Linkový výstup"
msgid "SPDIF Out"
msgstr "SPDIF výstup"
msgid "AUX 1 Out"
msgstr "AUX 1 výstup"
msgid "AUX 2 Out"
msgstr "AUX 2 výstup"
#, c-format
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
msgstr "Chyba pri čítaní %d bajtov zo zariadenia '%s'."
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr ""
"Nepodarilo sa zistiť možné video formáty s ktorými by vedelo pracovať "
"zariadenie '%s'"
#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Nepodarilo sa namapovať vyrovnávaciu pamäť zariadenia '%s'"
#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
msgstr "Tento ovládač zariadenia '%s' nepodporuje IO metódu %d"
#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
msgstr "Tento ovládač zariadenia '%s' nepodporuje žiadnu známu IO metódu."
#, c-format
msgid "Device '%s' is busy"
msgstr "Zariadenie '%s' je zaneprázdnené"
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
msgstr "Zariadenie '%s' nevie nahrávať na %dx%d"
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
msgstr "Zariadenie '%s' nedokáže nahrávať v uvedenom formáte"
#, c-format
msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
msgstr "Zariadenie '%s' podporuje nespojité roviny"
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Nepodarilo sa získať parametre zariadenia '%s'"
msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
msgstr "Video zariadenie odmietlo nové nastavenie frekvencie snímok."
msgid "Video device did not provide output format."
msgstr "ideo zariadenie neposkytlo výstupný formát."
msgid "Video device returned invalid dimensions."
msgstr "Video zariadenie udáva nesprávne rozmery."
#, fuzzy
msgid "Video device uses an unsupported interlacing method."
msgstr "Video zariadenie používa nepodporovanú metódu prekladania snímok."
#, fuzzy
msgid "Video device uses an unsupported pixel format."
msgstr "Video zariadenie používa nepodporovaný formát pixelov."
msgid "Failed to configure internal buffer pool."
msgstr "Nepodarilo sa nastaviť vnútornú oblasť vyrovnávacej pamäte."
msgid "Video device did not suggest any buffer size."
msgstr "Video zariadenie neodporučilo žiadnu veľkosť vyrovnávacej pamäte."
msgid "No downstream pool to import from."
msgstr ""
#, c-format
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Nepodarilo sa získať nastavenie prijímača %d od zariadenia '%s'."
#, c-format
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
msgstr "Chyba pri načítaní možností zariadena '%s'."
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a tuner."
msgstr "Zariadenie '%s' nie je prijímač."
#, c-format
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
msgstr "Nepodarilo sa získať rozhlasový vstup na zariadení '%s'."
#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Nepodarilo sa nastaviť vstup %d na zariadení %s."
#, c-format
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
msgstr "Nepodarilo sa zmeniť stav stlmenia pre zariadenie '%s'."
msgid "Failed to allocated required memory."
msgstr "Nepodarilo sa uvoľniť dostatok pamäte."
msgid "Failed to allocate required memory."
msgstr "Nepodarilo sa uvoľniť dostatok pamäte."
#, c-format
msgid "Converter on device %s has no supported input format"
msgstr "Konvertor na zariadení %s nepodporuje žiadny vstupný formát"
#, c-format
msgid "Converter on device %s has no supported output format"
msgstr "Konvertor na zariadení %s nepodporuje žiadny výstupný formát"
#, c-format
msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
msgstr "Enkodér na zariadení %s nepodporuje žiadny vstupný formát"
#, c-format
msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
msgstr "Enkodér na zariadení %s nepodporuje žiadny výstupný formát"
msgid "Failed to start decoding thread."
msgstr "Nepodarilo sa spustiť dekódovacie vlákno."
msgid "Failed to process frame."
msgstr "Nepodarilo sa spracovať snímok."
#, c-format
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
"Chyba pri zisťovaní schopností zariadenia '%s': Toto nie je ovládač v4l2. "
"Skontrolujte, či je to ovládač v4l1."
#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Nepodarilo sa získať atribúty vstupu %d zariadenia %s"
#, c-format
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Nepodarilo sa získať nastavenie prijímača %d od zariadenia '%s'."
#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Zlyhala požiadavka norm na zariadení '%s'."
#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
msgstr "Nepodarilo sa získať atribúty ovládacích prvkov na zariadení '%s'."
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Neviem identifikovať zariadenie '%s'."
#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "Toto nie je zariadenie '%s'."
#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zariadenie '%s' pre čítanie a zápis."
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Zariadenie '%s' nie je určené pre nahrávanie."
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a output device."
msgstr "Zariadenie '%s' nie je určené pre výstup."
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a M2M device."
msgstr "Zariadenie '%s' nie je typu M2M."
#, c-format
msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zariadenie '%s' pre čítanie a zápis."
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Zlyhalo nastavenie norm na zariadení '%s'."
#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
msgstr "Nepodarilo sa zistiť súčasnú frekvenciu prijímača pre zariadenie '%s'."
#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nastaviť súčasnú frekvenciu prijímača pre zariadenie '%s' na "
"%lu Hz."
#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Nepodarilo sa zistiť silu signálu pre zariadenie '%s'."
#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
msgstr ""
"Nepodarilo sa zistiť hodnotu pre ovládací prvok %d pre zariadenie '%s'."
#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nastaviť hodnotu %d pre ovládací prvok %d na zariadení '%s'."
#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
"Nepodarilo sa zistiť súčasný vstup na zariadení '%s'. Možno je to rádio."
#, c-format
msgid ""
"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
"Nepodarilo sa zistiť súčasný výstup na zariadení '%s'. Možno je to rádio."
#, c-format
msgid "Failed to set output %d on device %s."
msgstr "Nepodarilo sa nastaviť výstup %d na zariadení %s."
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Zmena rozlíšenia za chodu nie je zatiaľ podporovaná."
msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Nemôžem fungovať bez hodín"
#~ msgid "Internal data stream error."
#~ msgstr "Vnútorná chyba prúdu údajov."
#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Vnútorná chyba toku údajov."
#~ msgid "Could not establish connection to sound server"
#~ msgstr "Nepodarilo sa nadviazať spojenie so zvukovým serverom"
#~ msgid "Failed to query sound server capabilities"
#~ msgstr "Nepodarilo sa zistiť schopnosti zvukového servera"
#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Basy"
#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Výšky"
#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Syntetizér"
#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"
#~ msgid "Speaker"
#~ msgstr "Reproduktor"
#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Linkový vstup"
#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"
#~ msgid "Mixer"
#~ msgstr "Mixér"
#~ msgid "PCM-2"
#~ msgstr "PCM-2"
#~ msgid "Record"
#~ msgstr "Nahrávanie"
#~ msgid "In-gain"
#~ msgstr "Vstupný zisk"
#~ msgid "Out-gain"
#~ msgstr "Výstupný zisk"
#~ msgid "Line-1"
#~ msgstr "Linka-1"
#~ msgid "Line-2"
#~ msgstr "Linka-2"
#~ msgid "Line-3"
#~ msgstr "Linka-3"
#~ msgid "Digital-1"
#~ msgstr "Digitál-1"
#~ msgid "Digital-2"
#~ msgstr "Digitál-2"
#~ msgid "Digital-3"
#~ msgstr "Digitál-3"
#~ msgid "Phone-in"
#~ msgstr "Telefón-vstup"
#~ msgid "Phone-out"
#~ msgstr "Telefón-výstup"
#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Video"
#~ msgid "Radio"
#~ msgstr "Rádio"
#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
#~ msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie v režime obsluhy mixéru."
#~ msgid ""
#~ "Could not open audio device for mixer control handling. This version of "
#~ "the Open Sound System is not supported by this element."
#~ msgstr ""
#~ "Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie v režime obsluhy mixéru. Táto "
#~ "verzia Open Sound System nie je podporovaná týmto prvkom."
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Hlavný"
#~ msgid "Front"
#~ msgstr "Predný"
#~ msgid "Rear"
#~ msgstr "Zadné"
#~ msgid "Headphones"
#~ msgstr "Slúchadlá"
#~ msgid "Center"
#~ msgstr "Stredný"
#~ msgid "LFE"
#~ msgstr "LFE"
#~ msgid "Surround"
#~ msgstr "Priestorový"
#~ msgid "Side"
#~ msgstr "Strana"
#~ msgid "AUX Out"
#~ msgstr "AUX výstup"
#~ msgid "3D Depth"
#~ msgstr "3D hĺbka"
#~ msgid "3D Center"
#~ msgstr "3D stred"
#~ msgid "3D Enhance"
#~ msgstr "3D vylepšenie"
#~ msgid "Telephone"
#~ msgstr "Telefón"
#~ msgid "Video In"
#~ msgstr "Video vstup"
#~ msgid "AUX In"
#~ msgstr "AUX vstup"
#~ msgid "Record Gain"
#~ msgstr "Zisk záznamu"
#~ msgid "Output Gain"
#~ msgstr "Výstupný zisk"
#~ msgid "Microphone Boost"
#~ msgstr "Zosilnenie mikrofónu"
#~ msgid "Diagnostic"
#~ msgstr "Diagnostika"
#~ msgid "Bass Boost"
#~ msgstr "Zvýraznenie basov"
#~ msgid "Playback Ports"
#~ msgstr "Prehrávacie porty"
#~ msgid "Input"
#~ msgstr "Vstup"
#~ msgid "Monitor Source"
#~ msgstr "Monitor zdroja"
#~ msgid "Keyboard Beep"
#~ msgstr "Pípnutie klávesnice"
#~ msgid "Simulate Stereo"
#~ msgstr "Simulovať stereo"
#~ msgid "Stereo"
#~ msgstr "Stereo"
#~ msgid "Surround Sound"
#~ msgstr "Priestorový zvuk"
#~ msgid "Microphone Gain"
#~ msgstr "Zisk mikrofónu"
#~ msgid "Speaker Source"
#~ msgstr "Zdroj reproduktora"
#~ msgid "Microphone Source"
#~ msgstr "Zdroj mikrofónu"
#~ msgid "Jack"
#~ msgstr "Jack"
#~ msgid "Center / LFE"
#~ msgstr "Stred / LFE"
#~ msgid "Stereo Mix"
#~ msgstr "Stereo Mix"
#~ msgid "Mono Mix"
#~ msgstr "Mono Mix"
#~ msgid "Input Mix"
#~ msgstr "Vstup Mix"
#~ msgid "Microphone 1"
#~ msgstr "Mikrofón 1"
#~ msgid "Microphone 2"
#~ msgstr "Mikrofón 2"
#~ msgid "Digital Out"
#~ msgstr "Digitálny výstup"
#~ msgid "Digital In"
#~ msgstr "Digitálny vstup"
#~ msgid "HDMI"
#~ msgstr "HDMI"
#~ msgid "Modem"
#~ msgstr "Modem"
#~ msgid "Other"
#~ msgstr "Iné"
#~ msgid "None"
#~ msgstr "Nič"
#~ msgid "On"
#~ msgstr "Zapnuté"
#~ msgid "Off"
#~ msgstr "Vypnuté"
#~ msgid "Mute"
#~ msgstr "Stlmiť"
#~ msgid "Fast"
#~ msgstr "Rýchlo"
#~ msgid "Very Low"
#~ msgstr "Veľmi nízke"
#~ msgid "Low"
#~ msgstr "Nízke"
#~ msgid "Medium"
#~ msgstr "Stredné"
#~ msgid "High"
#~ msgstr "Vysoké"
#~ msgid "Very High"
#~ msgstr "Veľmi vysoké"
#~ msgid "Production"
#~ msgstr "Produkcia"
#~ msgid "Front Panel Microphone"
#~ msgstr "Mikrofón na prednom paneli"
#~ msgid "Front Panel Line In"
#~ msgstr "Linkový vstup na prednom paneli"
#~ msgid "Front Panel Headphones"
#~ msgstr "Slúchadlá na prednom paneli"
#~ msgid "Front Panel Line Out"
#~ msgstr "Linkový výstup na prednom paneli"
#~ msgid "Green Connector"
#~ msgstr "Zelený konektor"
#~ msgid "Pink Connector"
#~ msgstr "Ružový konektor"
#~ msgid "Blue Connector"
#~ msgstr "Modrý konektor"
#~ msgid "White Connector"
#~ msgstr "Biely konektor"
#~ msgid "Black Connector"
#~ msgstr "Čierny konektor"
#~ msgid "Gray Connector"
#~ msgstr "Šedý konektor"
#~ msgid "Orange Connector"
#~ msgstr "Oranžový konektor"
#~ msgid "Red Connector"
#~ msgstr "Červený konektor"
#~ msgid "Yellow Connector"
#~ msgstr "Žltý konektor"
#~ msgid "Green Front Panel Connector"
#~ msgstr "Zelený konektor na prednom paneli"
#~ msgid "Pink Front Panel Connector"
#~ msgstr "Ružový konektor na prednom paneli"
#~ msgid "Blue Front Panel Connector"
#~ msgstr "Modrý konektor na prednom paneli"
#~ msgid "White Front Panel Connector"
#~ msgstr "Biely konektor na prednom paneli"
#~ msgid "Black Front Panel Connector"
#~ msgstr "Čierny konektor na prednom paneli"
#~ msgid "Gray Front Panel Connector"
#~ msgstr "Šedý konektor na prednom paneli"
#~ msgid "Orange Front Panel Connector"
#~ msgstr "Oranžový konektor na prednom paneli"
#~ msgid "Red Front Panel Connector"
#~ msgstr "Červený konektor na prednom paneli"
#~ msgid "Yellow Front Panel Connector"
#~ msgstr "Žltý konektor na prednom paneli"
#~ msgid "Spread Output"
#~ msgstr "Rozdeliť výstup"
#~ msgid "Downmix"
#~ msgstr "Zmiešanie"
#~ msgid "Virtual Mixer Input"
#~ msgstr "Vstup virtuálneho mixéra"
#~ msgid "Virtual Mixer Output"
#~ msgstr "Výstup virtuálneho mixéra"
#~ msgid "Virtual Mixer Channels"
#~ msgstr "Kanály virtuálneho mixéra"
#~ msgid "%s %d Function"
#~ msgstr "%s %d funkcia"
#~ msgid "%s Function"
#~ msgstr "%s funkcia"
#~ msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
#~ msgstr "Nastala neočakávaná veľkosť snímky %u namiesto %u."
#~ msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
#~ msgstr "Chyba pri čítaní %d bajtov na zariadení '%s'."
#~ msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
#~ msgstr "Nepodarilo sa zaradiť vyrovnávaciu pamäť na zariadení '%s'."
#~ msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
#~ msgstr "Nepodarilo sa získať videosnímky zo zariadenia '%s'."
#~ msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
#~ msgstr "Nepodarilo sa po %d pokusoch. Zariadenie %s. Systémová chyba: %s"
#~ msgid "Failed getting controls attributes on device '%s.'"
#~ msgstr "Nepodarilo sa získať atribúty ovládacích prvkov na zariadení '%s.'"
#~ msgid ""
#~ "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
#~ "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
#~ "device %s"
#~ msgstr ""
#~ "Tento typ vyrovnávacej pamäte nie je podporovaný, alebo je tento index "
#~ "mimo medzí, alebo zatiaľ nebola alokovaná žiadna vyrovnávacia pamäť, "
#~ "alebo userptr alebo dĺžka sú chybné. Zariadenie %s"
#~ msgid ""
#~ "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
#~ msgstr ""
#~ "Nepodarilo sa získať videosnímky zo zariadenia '%s'. Nedostatok pamäte."
#~ msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
#~ msgstr ""
#~ "nedostatok pamäte pre zaradenie požiadavky na používateľskú vyrovnávaciu "
#~ "pamäť ukazovateľa. zariadenie %s."
#~ msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
#~ msgstr ""
#~ "Nenašli sa žiadne voľné oblasti vyrovnávacei pamäte v bloku na indexe %d."
#~ msgid "Could not get buffers from device '%s'."
#~ msgstr "Nepodarilo sa získať vyrovnávaciu pamäť od zariadenia '%s'."
#~ msgid "Could not get enough buffers from device '%s'."
#~ msgstr ""
#~ "Nepodarilo sa získať dostatok vyrovnávacej pamäte od zariadenia '%s'."
#~ msgid "Error starting streaming capture from device '%s'."
#~ msgstr "Chyba pri štartovaní zachytávania prúdu údajov zo zariadenia '%s'."
#~ msgid "Error stopping streaming capture from device '%s'."
#~ msgstr "Chyba pri zastavovaní zachytávania prúdu údajov zo zariadenia '%s'."
#~ msgid "Could not read from CD."
#~ msgstr "Nepodarilo sa čítať z CD."
#~ msgid "Disc is not an Audio CD."
#~ msgstr "Tento disk nie je zvukové CD."
#~ msgid "This file is encrypted and cannot be played."
#~ msgstr "Tento súbor je zašifrovaný a nedá sa prehrať."
#~ msgid "Could not set parameters on device '%s'"
#~ msgstr "Nepodarilo sa nastaviť parametre zariadeniu '%s'"
#~ msgid "Device '%s' cannot capture at %d/%d frames per second"
#~ msgstr "Zariadenie '%s' nedokáže zachytávať pri %d/%d snímkach za sekundu"
#~ msgid "Could not exchange data with device '%s'."
#~ msgstr "Nepodarila sa výmena údajov so zariadením '%s'."
#~ msgid "Describes the selected input element."
#~ msgstr "Opisuje vybraný vstupný prvok."
#~ msgid "Describes the selected output element for Audio/Video Conferencing."
#~ msgstr "Opisuje vybraný výstupný prvok pre hlasové/video konferencie."
#~ msgid "Describes the selected output element for Music and Movies."
#~ msgstr "Opisuje vybraný výstupný prvok pre hudbu a filmy."
#~ msgid "Describes the selected output element."
#~ msgstr "Opisuje vybraný výstupný prvok."
#~ msgid "GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "GStreamer audiosink pre hlasové/video konferencie"
#~ msgid "GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "GStreamer audiosink pre hudbu a filmy"
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can play audio using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are osssink, esdsink and alsasink. The audiosink can be "
#~ "a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer dokáže prehrávať zvuk pomocou ľubovoľného počtu výstupných "
#~ "prvkov. Možnosťami sú napríklad osssink, esdsink a alsasink. Audiosink "
#~ "môže byť čiastočne rúrou, nielen jediným prvkom."
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can play video using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. "
#~ "The videosink can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer dokáže prehrávať video pomocou ľubovoľného počtu výstupných "
#~ "prvkov. Možnosťami sú napríklad xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink a "
#~ "aasink. Videosink môže byť čiastočne rúrou, nielen jediným prvkom."
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio "
#~ "stream in video frames. Default is goom but more visualization plugins "
#~ "will be ported soon. The visualization plugin can be a partial pipeline "
#~ "instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer dokáže vsunúť vizualizačné zásuvné moduly do rúry a "
#~ "transformovať zvukový prúd údajov na videosnímky. Predvolený je goom, ale "
#~ "čoskoro bude dostupných viacero vizualizačných zásuvných modulov. "
#~ "Vizualizačný zásuvný modul môže byť čiastočne rúrou, nielen jediným "
#~ "prvkom."
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can record audio using any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are osssrc, esdsrc and alsasrc. The audio source can be "
#~ "a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer dokáže nahrávať zvuk pomocou ľubovoľného počtu vstupných "
#~ "prvkov. Možnosťami sú napríklad osssrc, esdsrc, alsasrc. Zvukový zdroj "
#~ "môže byť čiastočne rúrou, nielen jediným prvkom."
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can record video from any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are v4lsrc and videotestsrc. The video source can be a "
#~ "partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer dokáže nahrať video pomocou ľubovoľného počtu vstupných prvkov. "
#~ "Možnosťami sú napríklad v4lsrc a videotestsrc. Video zdroj môže byť "
#~ "čiastočne rúrou, nielen jediným prvkom."
#~ msgid "default GStreamer audio source"
#~ msgstr "predvolený zdroj zvuku pre GStreamer"
#~ msgid "default GStreamer audiosink"
#~ msgstr "predvolený audiosink pre GStreamer"
#~ msgid "default GStreamer video source"
#~ msgstr "predvolený zdroj videa pre GStreamer"
#~ msgid "default GStreamer videosink"
#~ msgstr "predvolený videosink pre GStreamer"
#~ msgid "default GStreamer visualization plugin"
#~ msgstr "predvolený vizualizačný zásuvný modul pre GStreamer"
#~ msgid "description for GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "popis pre audiosink pre GStreamer pre hlasové/video konferencie"
#~ msgid "description for GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "popis pre audiosink pre GStreamer pre hudbu a filmy"
#~ msgid "description for default GStreamer audiosink"
#~ msgstr "popis pre predvolený audiosink pre GStreamer"
#~ msgid "description for default GStreamer audiosrc"
#~ msgstr "popis pre predvolený audiosrc pre GStreamer"