Fix pinout type

I2S is not enabled yet.

Bug: 174161761, 170483379
Change-Id: If506f2c0bb9fadf7d296aea49767ef638d05423d
1 file changed
tree: 396e5e5b147be01ee07fba64de741b9460c83ba5
  1. debian/
  2. pinout
  3. snapshot