blob: 2e4becdb88ccf658945fc5f7ee7343ec0a8196cb [file] [log] [blame]
#!/bin/sh
# Tests for unzip.
# Copyright 2006 Rob Landley <rob@landley.net>
# Copyright 2006 Glenn McGrath
# Licensed under GPLv2, see file LICENSE in this source tree.
. ./testing.sh
# testing "test name" "commands" "expected result" "file input" "stdin"
# file input will be file called "input"
# test can create a file "actual" instead of writing to stdout
# Create a scratch directory
mkdir temp
cd temp
# Create test file to work with.
mkdir foo
touch foo/bar
zip foo.zip foo foo/bar > /dev/null
rm -f foo/bar
rmdir foo
# Test that unzipping just foo doesn't create bar.
testing "unzip (subdir only)" "unzip -q foo.zip foo/ && test -d foo && test ! -f foo/bar && echo yes" "yes\n" "" ""
rmdir foo
rm foo.zip
# File containing some damaged encrypted stream
optional FEATURE_UNZIP_CDF
testing "unzip (bad archive)" "uudecode; unzip bad.zip 2>&1; echo \$?" \
"Archive: bad.zip
inflating: ]3j½r«IK-%Ix
unzip: corrupted data
unzip: inflate error
1
" \
"" "\
begin-base64 644 bad.zip
UEsDBBQAAgkIAAAAIQA5AAAANwAAADwAAAAQAAcAXTNqwr1ywqtJGxJLLSVJ
eCkBD0AdKBk8JzQsIj01JC0/ORJQSwMEFAECCAAAAAAhADoAAAAPAAAANgAA
AAwAAQASw73Ct1DCokohPXQiNjoUNTUiHRwgLT4WHlBLAQIQABQAAggIAAAA
oQA5AAAANwAAADwAAAAQQAcADAAAACwAMgCAAAAAAABdM2rCvXLCq0kbEkst
JUl4KQEPQB0oGSY4Cz4QNgEnJSYIPVBLAQIAABQAAggAAAAAIQAqAAAADwAA
BDYAAAAMAAEADQAAADIADQAAAEEAAAASw73Ct1DKokohPXQiNzA+FAI1HCcW
NzITNFBLBQUKAC4JAA04Cw0EOhZQSwUGAQAABAIAAgCZAAAAeQAAAAIALhM=
====
"
SKIP=
rm *
# Clean up scratch directory.
cd ..
rm -rf temp
exit $FAILCOUNT